L2.2.1.17 Krizotinib

Publisert: 08.12.2015

Sist endret: 10.10.2017

Egenskaper

Krizotinib er en lavmolekylær hemmer av tyrosinkinase-reseptorene, anaplastisk lymfomkinase (ALK) og hepatocyttvekstfaktor-reseptor (HGFR, c-Met) og hemmer vekst og induserer apoptose i tumorceller med ALK-fusjoner (inklusiv EML4-ALK og NPM-ALK) eller amplifisering av ALK- eller MET-genlokus.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 40 % etter peroral administrasjon. Krizotinib metaboliseres i lever av CYP3A4/5 og skilles ut hovedsakelig i feces, men også via nyrene. Halveringstiden er ca. 40 timer.

Indikasjoner

Førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Til behandling av voksne med tidligere behandlet anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Til behandling av voksne med ROS1-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Dosering og administrasjon

Anbefalt dosering er 250 mg 2 ganger daglig, gitt peroralt. Ev. doseredusjon til 200 mg 2 ganger daglig eller 250 mg én gang daglig ved bivirkninger.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er synsforstyrrelser, kvalme, diaré, oppkast, ødem, forstoppelse og utmattelse. Alvorlige bivirkninger er hepatotoksisitet, nøytropeni, pneumonitt og forlenget QT-intervall.

Graviditet, amming

Graviditet: Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos gravide. Amming: Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende.

Forsiktighetsregler

Krizotinib skal ikke brukes hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Leverfunksjonsprøver, inklusiv ALAT, ASAT og totalbilirubin, bør måles to ganger månedlig de to første månedene, deretter månedlig. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som tidligere har hatt eller som er predisponert for QTc-forlengelse eller som tar legemidler kjent for å forlenge QT-intervallet.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2015) om fare for hjertesvikt.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger. Se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Metodevurdering

Xalkori (crizotinib): Førstelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Crizotinib (Xalkori) II: Behandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft.

Crizotinib (Xalkori) III: Behandling av pasienter med ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft.

Kilder

Krizotinib L2 Krizotinib

Preparater

XalkoriPfizer Europe MA EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Krizotinib200 mg
60 stk
C
h
47 064,70
Kapsel
Krizotinib250 mg
60 stk
C
h
57 634,40