L6 Legemidler ved nevrologiske sykdommer

Eylert Brodtkorb (L6.1), Elisabeth Gulowsen Celius (L6.6), Lars Jacob Stovner (L6.2), Geir Olve Skeie (L6.4), Terje Torgersen (L6.8), Ole-Bjørn Tysnes (L6.7), Jan Olav Aasly (L6.3, L6.5).

Trafikkfarlige legemidler

Legemidlene i noen terapeutiske grupper er blitt ansett som spesielt trafikkfarlige (narkotiske analgetika, antitussiva med innhold av opioider, hypnotika, sedativa, migrenemidler, antiepileptika, førstegenerasjons antihistaminer og alkoholholdige legemidler). I Norsk legemiddelhåndbok er spesielt trafikkfarlige legemidler merket med varseltrekant. Øvrige legemidler som kan representere en trafikkrisiko, blir benevnt potensielt trafikkfarlige. I Legemiddelhåndboken er faren ved bruk i trafikk-/arbeidssammenheng vanligvis omtalt under «Forsiktighetsregler». Til de potensielt trafikkfarlige legemidler hører antidepressiva, antipsykotika, antiparkinsonmidler, lokalanestetika, antidiabetika, annengenerasjons antihistaminer, antihypertensiva, antikolinerge spasmolytika, samt visse øyemidler.

Se også .

Underkapitler