L6 Legemidler ved nevrologiske sykdommer

Publisert: 29.04.2016

Eylert Brodtkorb (L6.1), Elisabeth Gulowsen Celius (L6.6), Lars Jacob Stovner (L6.2), Geir Olve Skeie (L6.4), Terje Torgersen (L6.8), Ole-Bjørn Tysnes (L6.7), Jan Olav Aasly (L6.3, L6.5).

Trafikkfarlige legemidler

Legemidlene i noen terapeutiske grupper er blitt ansett som spesielt trafikkfarlige (narkotiske analgetika, antitussiva med innhold av opioider, hypnotika, sedativa, migrenemidler, antiepileptika, førstegenerasjons antihistaminer og alkoholholdige legemidler). I Norsk legemiddelhåndbok er spesielt trafikkfarlige legemidler merket med varseltrekant. Øvrige legemidler som kan representere en trafikkrisiko, blir benevnt potensielt trafikkfarlige. I Legemiddelhåndboken er faren ved bruk i trafikk-/arbeidssammenheng vanligvis omtalt under «Forsiktighetsregler». Til de potensielt trafikkfarlige legemidler hører antidepressiva, antipsykotika, antiparkinsonmidler, lokalanestetika, antidiabetika, annengenerasjons antihistaminer, antihypertensiva, antikolinerge spasmolytika, samt visse øyemidler.

Se også G15 Trafikk, risikofylt arbeid og legemiddelbruk.

Underkapitler