G12.5.11 K

K

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Kabazitaxel

Se Taxaner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kabergolin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 1,5 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk: Trolig kvalme, magesmerter, svimmelhet, somnolens, takykardi, palpitasjoner og hypotensjon. Se ev. også G12 Bromokriptin Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Kabotegravir

Toksisitet: : Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Kabozantinib

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kalium

Toksisitet for gruppen: Barn: <0,5 g K+ forventes ingen eller lette symptomer. 8,4 g til 2-åring ga svært alvorlig forgiftning (S-K 9,9 mmol/liter). Voksne: 45(-75) g ga svært alvorlig forgiftning (S-K 9,1 mmol/liter). Serum-kaliumverdier på 5,5-6,5 mmol/liter gir som regel lett til moderat, 6,5-8,0 mmol/liter alvorlig og >8,0 mmol/liter svært alvorlig forgiftning. 1 g KCl tilsvarer ca. 0,5 g K+ eller 13 mmol K+. Underliggende hjertesykdom øker risikoen.
Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er hyperkalemi med sekundære hjerteeffekter som hypotensjon, bradykardi, ledningsforstyrrelser og arytmier/hjertestans. Hyperkalemi gir også nevromuskulære symptomer (tremor, parestesier, kramper, hyporefleksi og paralyse), metabolsk acidose og respirasjonsdepresjon. Brekninger og diaré ved peroral administrering.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Vurder tarmskylling ved inntak av depotpreparater (kan sees på røntgen). Vurder snarest behov for glukose-/insulin¬infusjon og kalsiumglubionat eller kalsiumglukonat i.v. ved S-K >7 mmol/liter. Følg syre/base og elektrolytter. Rikelig med i.v. væske. Ved store inntak kontinuerlig EKG-overvåkning. Vurder hemodialyse ved alvorlig forgiftning, særlig ved nyresvikt. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.

Kalsipotriol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 1/2 teskje (2,5 g salve/krem av 50 µg kalsipotriol) forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk: Ev. hyperkalsemi og relaterte symptomer
Behandling: Se Vitamin D og analoger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. Viktig med opphold i vitamin D-tilskudd i 2-6 uker.  Ved inntak av > 1/2 teskje til barn og > 1 teskje (> 5 g salve/krem) til voksne, følg S-kalsium i 24 timer

Kalsitriol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Betydelig mer toksisk enn vitamin D2 og D3. Barn: > 1 μg til sykehus
Klinikk og behandling: Vitamin D og analoger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kalsium

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Perorale enkeltinntak av kalsiumsalter gir sjelden hyperkalsemi. Rask intravenøs administrering, nyresten eller samtidig inntak av vitamin D gir økt risiko. Barn: < 15 g kalsium (peroralt) forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, diaré ev. obstipasjon. Store doser gir hyperkalsemi (irritasjon, forvirring og CNS-depresjon). Alkalose og nyrepåvirkning. Ev. hypotensjon, bradykardi og arytmier ved rask intravenøs administrering
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming sjelden indisert. Ved store doser følg serum-kalsium og sørg for god diurese. Ved uttalt hyperkalsemi, se behandling for Vitamin D og analoger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kalsiumantagonister

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Betydelig økt toksisitet ved underliggende hjerte-karsykdom (ofte eldre). Kombinasjon med andre legemidler som påvirker hjertet (f.eks. betablokkere), potenserer forgiftningen.
Klinikk for gruppen: Sirkulasjonssvikt, ofte behandlingsresistent, er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Ved forgiftning med depotpreparat kan symptomene komme sent (12-18 timer) og alvoret blir undervurdert. Verapamil og diltiazem gir ofte mer alvorlig sirkulasjonspåvirkning (større påvirkning på hjertet), men alle kalsiumantagonister kan gi hjertepåvirkning ved store doser. Hypotensjon er vanlig (kan se kompensatorisk takykardi tidlig i forløpet), bradykardi (mest uttalt tidlig for verapamil og diltiazem), ev. AV-blokk og perifer vasodilatasjon. Ved alvorlig forgiftning i tillegg hyperglykemi, sirkulasjonssvikt, arytmier (eks. alle typer bradyarytmier) og asystole.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert, vurder også senere i forløpet. Ved forgiftning med depottabletter vurder ytterligere 1-2 doser kull med 4 timers mellomrom. Gi atropin før ventrikkeltømming (pga. risiko for vagusstimulering) til pasienter som allerede har bradykardi. Tarmskylling kan vurderes (depot). Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 24 timer ved moderat til alvorlig forgiftning. Kalsium i.v., glukagon, høydose insulin-glukosebehandling og inotroper/vasopressorer vurderes ved moderat til alvorlig forgiftning. Hemodynamisk overvåkning (PICCO, Swan-Ganz) er særlig nyttig i alvorlige tilfeller. Vurder pacemaker eller hjerte-lungemaskin/ECMO for pasienter som ikke responderer på annen behandling. Øvrig symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved alvorlige tilfeller.

Kalsiumfolinat

Se Folsyre G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kalsiumlevofolinat

Se Folsyre G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kanagliflozin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <1000 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: GI-symptomer. Hypoglykemi kan forekomme, først og fremst i kombinasjon med andre antidiabetika. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: For terapeutiske brukere vil det være aktuelt å følge blodsukkeret hjemme. Symptomatisk behandling.

Kandesartan

Toksisitet: Barn: < 32 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 48 mg og 224 mg ga ingen symptomer
Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-antagonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kangrelor

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling . Kort halveringstid (3-6 minutter) gir gjenopprettet blodplateaggregasjon innen 60 minutter etter seponering.

Kapecitabin

Se Pyrimidinanaloger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kaplasizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Kaptopril

Toksisitet: Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. 200 mg til 3-åring ga ingen symptomer. Voksne: 500 mg ga lett til moderat og 750 mg ga moderat forgiftning
Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Karbakolin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk og behandling: Se Antikolinesteraser G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Karbamazepin

Toksisitet: Barn: 200–400 mg gir som regel lett, 500–600 mg moderat og > 1400 mg alvorlig til svært alvorlig forgiftning. 2–2,4 g til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 1,2–2,4 g gir som regel lett, 3–10 g moderat til alvorlig og > 10 g alvorlig til svært alvorlig forgiftning. Serumkonsentrasjoner: 50–85 mol/liter forventes lett, > 100 mol/liter moderat og > 170 mol/liter alvorlig til svært alvorlig forgiftning. Dårligere korrelasjon mellom serumkonsentrasjon og forgiftningsgrad hos barn. Ved store inntak kan absorpsjonen bli så forsinket (bezoardannelse) at serumkonsentrasjonen fortsetter å stige i 1–3 døgn etter inntak
Klinikk: Ved lett forgiftning: Kvalme, svimmelhet, somnolens, dobbeltsyn, dysartri, ataksi, sterk uro, tremor, ev. nystagmus, ufrivillige bevegelser og takykardi. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper, respirasjonsdepresjon, elektrolyttforstyrrelser, hypotensjon, arytmier, AV-blokk, kardiogent sjokk og hjertestans. Risiko for tofaset forløp etter latens
Behandling: Ventrikkeltømming og kull. Vurder ventrikkeltømming også mange timer etter inntak. Gjentatt kulldosering i minst 24 timer etter inntak hvis indisert. Sterkt urolige pasienter kan gjøre behandlingen vanskelig. Vurder beskyttende omgivelser og behandling på flatseng ved uttalt uro/ataksi. Symptomatisk behandling. Følg ev. serumkonsentrasjonen

Karbapenemer

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig økt risiko ved nedsatt nyrefuksjon
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Leverpåvirkning. Ev. hudutslett, blodforandringer, tremor, kramper, bronkospasme, hypotensjon, bradykardi og CNS-påvirkning
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Karbetocin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk og behandling: Se Oksytocin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Karbidopa

Se Levodopa og dekarboksylasehemmer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Karbimazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk og behandling: Se ev. Propyltiouracil G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Karboanhydrasehemmere

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk for gruppen: Letargi, metabolsk acidose, elektrolyttforstyrrelser, parestesier, synsforstyrrelser, takykardi, takypné og ev. nyrepåvirkning
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Karboplatin

Se Platinaforbindelser G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Karbozantinib

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Karfilzomib  

Toksisitet: Begrenset erfaring.
Klinikk: Hypotensjon, redusert nyrefunksjon, trombocytopeni og lymfopeni er rapportert. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Kargluminsyre

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Kariprazin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 48 mg ga lett forgiftning.
Klinikk: Ekstrapyramidale symptomer (kan ha lang varighet). Hypotensjon og takykardi. Hypertensjon er også rapportert. Svimmelhet, forvirring, kvalme og somnolens. Ved alvorlig forgiftning: EKG-forandringer som forlenget QT-tid og ev. arytmier. Koma og kramper.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med G12 biperiden . EKG-overvåkning ved store doser. Lang observasjonstid grunnet lang halveringstid.

Karisoprodol

Toksisitet: Barn: Fra 350 mg vurder sykehus. 350 mg til 2-åringer ga lett til moderat og 700 mg til 2-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 4–5 g ga moderat og 8–9 g ga alvorlig forgiftning. Vurder observasjon på sykehus ved inntak > 4 g
Klinikk: Motorisk uro med sitringer/rykninger, nystagmus og CNS-depresjon. Motorisk urolige pasienter har økt risiko for aspirasjon til lungene. Sitringer sees på som et alvorlig tegn (kommer ca. 1 time etter inntak og kan vare i 6–10 timer). Ev. forvirring, agitasjon, kramper og feber. Karisoprodol metaboliseres til meprobamat som gir en etterfølgende fase med hovedsakelig CNS-depresjon og ev. hypotensjon
Behandling: Vurder intubering før ventrikkeltømming. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder tidlig intubering og ev. respirator for pasienter med uttalt motorisk uro og/eller sitringer. Dette for å motvirke aspirasjonspneumoni som ellers lett oppstår

Karvedilol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 6,3 mg forventes ingen eller lette symptomer. 25 mg til 2-åring ga etter kull ingen og 50 mg til 6-åring ga etter kull lett forgiftning. Voksne: 1–1,25 g ga etter kull lett og 375 mg til eldre ga moderat forgiftning Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Forventer mer uttalt hypotensjon og noe mindre uttalt bradykardi og AV-blokade enn for rene betablokkere

Ketamin

Toksisitet: Dissosiativt anestetikum. Misbrukspotensiale. Lav peroral biotilgjengelighet. Betydelig CNS-påvirkning selv ved lave (subterapeutiske) doser. Virkning (injeksjon) etter 5-10 minutter og varighet ca. 60 minutter.
Klinikk: Psykedeliske effekter er hovedproblemet. Hallusinasjoner, hukommelsestap, nedsatt vurderingsevne, endret oppfatning av omgivelsene, aggresjon, schizofrenilignende reaksjoner, ataksi og motorisk uro. I tillegg GI-symptomer, takykardi og lett hypertensjon. Ved alvorlig forgiftning kramper, forhøyet intrakranielt trykk, ev. respirasjonsdepresjon og hjertestans.
Behandling: Symptomatisk behandling. Rolige omgivelser og tilsyn. Sedasjon med benzodiazepiner ved behov.

Ketobemidon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Toksiske doser tilsvarende morfin. Barn: Til sykehus. Voksne: Se morfin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Klinikk: Se Opioider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling I tillegg antikolinerge fenomener som eksitasjon, hallusinasjoner, mydriasis, munntørrhet og urinretensjon
Behandling: Se Opioider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ketokonazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g/dag ga lett forgiftning
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Hodepine, tretthet, tinnitus og forvirring. Muskel- og leddsmerter. Hypertensjon. Ev. leverskade
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Ketoprofen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg (vanlige tabletter) og 200 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Opp til 2,4 g har gitt lette symptomer
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, eksl. steroider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ketorolak

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 240 mg/dag i 3 dager ga alvorlig forgiftning. 180 mg/dag i 3 dager og 500 mg/dag i 4–5 dager ga perforasjon og letal GI-blødning
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ketotifen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk: Tretthet, forvirring, takykardi, hypotensjon, kramper, takypné og ev. koma
Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Kinin

Toksisitet: Barn og hjertesyke spesielt følsomme. Store individuelle variasjoner. Barn: < 250 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,75 g til 1½-åring ga etter tidlig ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: 3 g ga alvorlig forgiftning og vedvarende synsskade
Klinikk: Hovedproblemet er symptomer fra hjertet og øynene. Ved lett forgiftning kvalme, hodepine, svimmelhet, forvirring, tinnitus, nedsatt hørsel, synsforstyrrelser, hudrødme, feber og svette. Ved moderat til alvorlig forgiftning hypotensjon, breddeøkt QRS-kompleks, AV-blokk, ventrikulære arytmier («torsades de pointes»), asystoli og hjertesvikt. Alvorlig, ofte behandlingsresistent øyeskade. Total blindhet kan komme plutselig. Koma, kramper og respirasjonsdepresjon. Hypoglykemi og hypokalemi. Ev. nyrepåvirkning
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt dose med kull etter 4 timer. Følg EKG. Unngå antiarytmika, særlig klasse IA. Vurder natriuminfusjon ved behandlingstrengende arytmier. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Hjerte/lungemaskin/ECMO vurderes ved sirkulasjonssvikt. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Følg ev. øyeskade. Øvrig symptomatisk behandling

Kinoloner

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Se de ulike virkestoffene
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Ved store doser hodepine, svimmelhet, tremor, forvirring, sløvhet, ev. CNS-eksitasjon med hallusinasjoner og kramper. Nyresvikt. Ev. forlenget QT-tid, arytmier og leverpåvirkning
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling

Kladribin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Lymfopeni. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Hematologisk oppfølging. Symptomatisk behandling.

Klaritromycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 2 g til 12-åring ga lett forgiftning
Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klaseormedrue, rotstokk

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Klindamycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 60 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klobazam

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 100 mg til 14-åring ga etter ventrikkeltømming og kull lett forgiftning. Voksne: 360 mg ga lett forgiftning
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klobetasol

Se Glukokortikoider (systemisk bruk) G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klodronsyre

Se Bisfosfonater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klofarabin

Se Purinanaloger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kloksacillin

Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klometiazol

Toksisitet: Samtidig inntak av alkohol potenserer de toksiske effektene. Eldre personer og pasienter med alvorlig levercirrhose har risiko for betydelig høyere serumkonsentrasjoner. Barn: < 300 mg forventes ingen symptomer. Voksne: 7,5-9 g ga moderat forgiftning, og et enkeltstående kasus med 10 g ga letal forgiftning.
Klinikk: CNS- og respirasjonsdepresjon, hypotensjon, takykardi, miose og hypotermi. Hypersalivasjon og hypersekresjon i luftveiene
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Klomifen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet
Klinikk: GI-symptomer. Ev. forsterkning av bivirkninger
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Klomipramin

Toksisitet: Barn: 25 mg til 2-åringer ga ingen eller lette symptomer. 125 mg til 2-åring og 175 mg til 6-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: < 750 mg forventes ingen eller lette symptomer. 750–2500 mg forventes moderat forgiftning. 2,5 g sammen med alkohol ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning
Klinikk og behandling: Se Monoaminreopptakshemmere, ikke-selektive G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klonazepam

Toksisitet: Toleranseutvikling. Individuelle variasjoner. Toksisiteten potenseres av alkohol og CNS-depressive legemidler. Barn: < 0,4 mg/kg gir som regel ingen eller lette symptomer. 3 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming lett, 4–8 mg til 2-åring ga lett til moderat, 16 mg til 1½-åring ga moderat, 14–32 mg til 4-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: Toksisk dose ca. 20–30 mg. 180 mg ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning
Klinikk: CNS-depresjon er hovedproblemet. Somnolens, svimmelhet, irritabilitet og agitasjon. Økt spyttsekresjon og ataksi (vanlig hos barn). Ved store doser hallusinasjoner, koma, respirasjonsdepresjon, hypotermi, takykardi og ev. hypotensjon
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling er ofte tilstrekkelig. Flumazenil er indisert ved alvorlig forgiftning (respirasjonsdepresjon i tillegg til koma) for å unngå intubering og respiratorbehandling

Klonidin

Toksisitet: Barn: Særlig følsomme. < 75 μg forventes ingen eller lette symptomer. 0,1 mg til 1½-åring ga moderat, 0,2–0,3 mg til barn 1½–3 år ga alvorlig til svært alvorlig og 2,5 mg til 16-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: 5 mg ga moderat, 8 mg ga alvorlig og 25 mg ga svært alvorlig forgiftning
Klinikk: Hypotensjon, bradykardi, AV-blokk, hypotermi, respirasjonsdepresjon og CNS-depresjon. Ev. paradoksal hypertensjon
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder atropin før ventrikkeltømming. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Symptomatisk behandling. Nalokson kan ha en viss effekt ved respirasjonsdepresjon

Klopidogrel

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 75 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Ca. 1 g ga ingen symptomer
Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klorambucil

Toksisitet: Barn: < 5 mg forventes ingen symptomer. 0,125–6,8 mg/kg ga kramper hos småbarn
Klinikk og behandling: Se Alkyleringsmidler G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kloramfenikol

Toksisitet: Spedbarn og personer med alvorlig leversykdom er spesielt følsomme. Økt toksisitet ved intravenøs administrering. Barn: 850 mg intravenøst til nyfødt barn ga svært alvorlig og 1,1 g intravenøst til barn 5 uker ga letal forgiftning. Tilnærmet ingen forgiftningsrisiko ved akutt engangsinntak av øyepreparater
Klinikk: Akutte inntak gir som regel lette GI-symptomer som ubehagelig smak, kvalme, magesmerter og diaré. Mer alvorlige fenomener kan forekomme ved massive doser (spesielt intravenøst) eller gjentatte høye doser: CNS-depresjon, metabolsk acidose, hypotensjon og hjertesvikt. Ev. benmargsdepresjon (aplastisk anemi) og «Gray baby syndrome» (bl.a. askegrå hudfarge, cyanose og hypertermi)
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Klormetin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.  
Klinikk: Eksponering av gel på slimhinner, hud og spesielt øyne kan gi alvorlig vevsskade. Sekundæreksponering av gel kan også forårsake vevskade. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.
Behandling: Alle vevseksponeringer skal vaskes og skylles grundig. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Klorokin

Toksisitet: Høy toksisitet. Barn: Alle inntak over øvre terapeutiske dosering er potensielt toksiske (> 17 mg/kg klorokinfosfat). Alvorlig forgiftning > 20 mg/kg klorokinfosfat (< 1 tablett for små barn). Voksne: Toksisk dose er ca. 2,5 g klorokinfosfat (10 tabletter). > 6,4 g klorokinfosfat forventes alvorlig forgiftning
Klinikk og behandling: Se Aminokinoliner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klorpromazin

Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Barn: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. 50–100 mg til barn 2–3 år ga lett til moderat, 75–150 mg til 1½-åring ga moderat til alvorlig og 200 mg til 1-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 0,75–4 g ga etter ventrikkeltømming moderat og 1,25 og 3,8 g ga alvorlig forgiftning
Klinikk og behandling: Se Fentiazin med alifatisk sidekjede G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klorprotiksen

Toksisitet: Barn: 30 mg til 1½-åring og 50 mg til barn 2–3 år ga moderat og 130 mg til 2½-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 250–500 mg ga etter ventrikkeltømming lett, 400–1500 mg ga moderat, 1,5–2 g ga etter ventrikkeltømming alvorlig og 4,5 g ga svært alvorlig forgiftning
Klinikk: CNS-depresjon dominerer. Ev. ataksi, svimmelhet og antikolinerge symptomer (også i oppvåkningsfasen). Ved alvorlig forgiftning koma, kramper, sinustakykardi, hypotensjon, forlenget QT-tid, AV-blokk, breddeøkt QRS-kompleks, ev. arytmier. Rabdomyolyse, acidose og nyresvikt. Ekstrapyramidale symptomer er sjeldent
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsade de pointes». Antiarytmika bør i stor grad unngås. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden

Klotrimazol

Toksisitet: Barn: < 200 mg (20 g krem) forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: Se Imidazolderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Klozapin

Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Barn: < 25 mg forventes ingen eller lette symptomer, men 50 mg til 1½-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. 100 mg til 4-åring ga moderat og 100–200 mg til 2½-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne ikke-brukere kan få alvorlig forgiftning ved forholdsvis lave doser. Koma er rapportert ved inntak av 100 mg hos ikke-brukere. Voksne generelt: 1–2 g ga etter ventrikkeltømming moderat, 6 g ga alvorlig og 10 g ga etter ventrikkeltømming svært alvorlig forgiftning
Klinikk: CNS-depresjon og kardiovaskulære symptomer dominerer. Takykardi og hypotensjon. Forvirring, agitasjon, hallusinasjoner, mydriasis, hypersekresjon fra luftveiene, dyspné og urinretensjon. Ev. ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper, uttalt hypotensjon, VES, AV-blokk, myokarditt, respirasjonsdepresjon, ARDS og acidose. Ev. ventrikkeltakykardi, hyper- eller hypotermi. Ved alvorlig forgiftning kan symptomene vare i flere døgn
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden

Kobicistat

Begrenset erfaring med forgiftninger

Kobimetinib

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kodein

Toksisitet: Spedbarn: Lege/sykehus ved alle inntak. Barn over 1 år: < 3 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Risiko for alvorlig respirasjonsdepresjon ved doser > 5 mg/kg. 20 mg i løpet av 24 timer til spedbarn (3 kg) ga alvorlig og 30 mg til barn 11 måneder ga lett forgiftning. Voksne (ikke tilvendt): 640 mg ga alvorlig forgiftning
Klinikk: Se Opioider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling I tillegg erytem og ansiktsødem
Behandling: Se Opioider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Koffein

Toksisitet: Toksisk dose ca. 20 mg/kg. Barn: 2-3 g til 1-åring ga svært alvorlig, 2,5-3 g til 15-åring ga lett til moderat og 6 g til 16-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 2 g ga lett, 3 g ga moderat til alvorlig og 10 g ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk: Uro, kvalme, brekninger, tremor, hjertebank, eksitasjon, øresus og svimmelhet er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning: Takykardi, hyperventilasjon, hypertermi, vasodilatasjon, hypokalemi, hyperglykemi, arytmier (ventrikulære og supraventrikulære) og kramper. Både hyper- og hypotensjon kan opptre. Kan gi laktacidose og rabdomyolyse ved alvorlig forgiftning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Diazepam ved uro, agitasjon og/eller kramper. Vurder metoprolol i.v. ved ventrikulære eller supraventrikulære arytmier. Kalium ved behandlingstrengende hypokalemi (men tilstreb lavere normalområde). Ved korreksjon av ev. hypotensjon er fenylefrin førstevalg (unngå betastimulering). Vurder hemodialyse/hemoperfusjon ved alvorlig forgiftning.

Kolekalsiferol

Toksisitet: Vitamin D3. Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kolesevelam

Se Midler som øker utskillelsen av gallesyre G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kolestipol

Se Midler som øker utskillelsen av gallesyre G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kolestyramin

Se Midler som øker utskillelsen av gallesyre G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kolistin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Svært lav peroral absorpsjon
Klinikk: Apné, muskelsvakhet, svimmelhet, forbigående ansiktsparestesi, sløret tale, vasomotorisk ustabilitet, synsforstyrrelser, forvirring, psykose og nyresvikt
Behandling: Symptomatisk behandling

Kolkisin

Toksisitet: Forholdsvis høy toksisitet. Barn: < 1 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6–8 mg ga lett og > 20 mg har gitt alvorlig til meget alvorlig forgiftning
Klinikk: Forgiftningen utvikles i flere faser. Ofte et komplisert forløp over mange dager. Kontakt Giftinformasjonen for beskrivelse. Ved alvorlig forgiftning bl.a. benmargsdepresjon og multiorgansvikt. Høy mortalitet ved etablerte alvorlige symptomer
Behandling: Ventrikkelskylling og gjentatt kulldosering hvis indisert. Symptomatisk behandling. Lang observasjonstid

Kolonistimulerende faktorer

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, hodepine, tretthet, muskelog skjellettsmerter, metabolismeforstyrrelser og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling

Konjugert østrogen og bazedoksifen

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kontaktlaksantia

Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene
Klinikk for gruppen: Magesmerter, brekninger, diaré og dehydrering. Ved store doser ev. elektrolyttfortyrrelser og alkalose Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Kortison

Se Glukokortikoider (systemisk bruk) G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Krizotinib

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Krystallfiolett

Se Metylrosanilin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Kvetiapin

Toksisitet: Individuell variasjon. Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,25 g til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 0,4–1,3 g ga lett, 1,9–5 g ga moderat, > 5 g fare for alvorlig forgiftning
Klinikk: Svimmelhet, CNS-depresjon og agitasjon. Kvalme. Takykardi og hypotensjon. Ved alvorlig forgiftning: Forlenget QT-tid, VES, AV-blokk (I). Ev. kramper, antikolinerge symptomer, elektrolyttforstyrrelser og ekstrapyramidale symptomer. Det er rapportert alvorlig hjertepåvirkning som har oppstått sent i forløpet.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG- overvåkning ved store doser. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden

Kvinagolid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk og behandling: Se Bromokriptin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling