G12.5.13 M

M

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Macitentan

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Inntil 600 mg til voksne har gitt lett forgiftning.
Klinikk: Hypotensjon, hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Magnesium, blanding av salter

Toksisitet: Relativt lav akutt toksisitet ved inntak. Økt risiko ved gjentatt eksponering, hos spedbarn, hos personer med nedsatt nyrefunksjon og etter i.v. administrering.
Barn: < 1200 mg Mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: < 5 g Mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Diaré. Hypermagnesemi gir brekninger, nedsatt tarmmotorikk, takykardi, hypotensjon, muskelsvakhet, bortfall av reflekser, CNS- og respirasjonsdepresjon, arytmier og elektrolyttforstyrrelser (eks. hypokalsemi).
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Ved store doser kontinuerlig EKG, loop-diuretika og kalsiumtilførsel (tilstreb øvre normalområde). Følg serummagnesium. Korriger syre-/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Ev. hemodialyse. Symptomatisk behandling. For pasienter som kan se an hjemme, anbefal adekvat med væske og kalsiumholdig mat og drikke.

Makrogol, kombinasjoner

Lav akutt toksisitet.

Makrolider, linkosamider og streptograminer

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se de ulike virkestoffene. Intravenøs administrering gir økt risiko.
Klinikk for gruppen: Kvalme, kraftige magesmerter og diaré. I sjeldne tilfeller reversibelt hørselstap. Hodepine. Ev. pankreatitt, hallusinasjoner og leverpåvirkning. EKG-forandringer (f.eks. forlenget QT-tid) og arytmier ved store doser. 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.

Malation

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Malation er en kolinesterasehemmer, men av de mindre giftige. Flytende midler mot lus kan i tillegg inneholde en høy andel av løsemidler, f.eks. isopropanol.
Klinikk: Store inntak kan teoretisk gi symptomer tilsvarende andre kolinesterasehemmere, f.eks. svimmelhet, tretthet, uro, tremor, kvalme, mavesmerter, miose og økt spytt- og slimsekresjon.
Ved alvorlig forgiftning bronkospasme, dyspné, lungeødem, respirasjonsdepresjon, koma, kramper og bradykardi. Ev. arytmier og sirkulasjonsvikt. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder atropin og reaktivator ved alvorlig forgiftning.

Mannitol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. Ved uttalt bronkokonstriksjon vurdere beta-2-agonist og oksygen.

Maraviroc

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Begrenset erfaring, se ev. Proteasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. Kvalme og hypotensjon er vanlig. Myokardinfarkt er rapportert. Ev. EKG-forandringer.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder å følge EKG.

Maribavir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Mebendazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Sannsynlig lav akutt toksisitet. Ufullstendig absorpsjon (20 %).
Klinikk: Milde GI-symptomer som kvalme, brekninger og diaré mest sannsynlig. Ev. forsterkning av bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Mecillinam

Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Medroksyprogesteron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav toksisitet ved peroral eksponering.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger er sannsynlig. Lang virketid (halveringstid 5–6 uker) pga. depotformulering (injeksjon). Fare for abscesser ved injeksjon, spesielt ved store doser. 
Behandling: Ev. symptomatisk behandling.

Meflokin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 250 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 1,5 g og 2,5 g ga lett og 5,25 g i løpet av 6 dager ga moderat forgiftning.
Klinikk: Svimmelhet og kvalme er vanlig. Mydriasis, feber, eksitasjon, psykoser, forvirring, hallusinasjoner, kramper, bradykardi eller takykardi, VES og hypotensjon. Ev. dystoni, leverpåvirkning og hudutslett. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Megestrol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet, selv ved store enkeltdoser.
Voksne: Terapeutiske doser på inntil 1600 mg/ dag ved langtidsbruk har vært tolerert.
Klinikk: Ev. mage-tarm-symptomer. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling. Ved massive doser følg ev. leverstatus.

Mekasermin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.

Klinikk: Hypoglykemi, ev. hyperglykemi (insulinresistens).

Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. følg blodglukose. Konsulter ev. endokrinolog.

Meklozin

Toksisitet: Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 50 mg til 1-åring ga lett og inntil 88 mg til 5-åring ga lett til moderat forgiftning.
Voksne: 250 mg ga lett og 1,25 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Piperazinderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Meksiletin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Ligner lidokain.
Voksne: 4,4 g ga letal, 5,4 g ga lett og 18 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Amider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Melatonin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. 300 mg daglig til voksne har gitt ingen eller få bivirkninger.
Klinikk: Tretthet og hodepine. Ev. hudrødme, magesmerter og diaré. 
Behandling: Lite aktuelt. Kull og observasjon ved massive doser. Ev. symptomatisk behandling.

Melfalan

Toksisitet: Barn: < 2 mg forventes ingen symptomer. 140 mg intravenøst til 1-åring og 100 mg peroralt til 17-åring ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Alkyleringsmidler G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Meloksikam

Toksisitet: Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 15 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 225 mg ga ingen og 450 mg og 525 mg til tenåringer ga lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Memantin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 40 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 400 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Svimmelhet, hodepine, CNS-depresjon, men også forvirring, motorisk uro, eksitasjon, hallusinasjoner og kramper. Takykardi. Kvalme.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Mepivakain

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: 300 mg intravenøst til 8-åring (ca. 25 kg) ga kramper.
Klinikk og behandling: Se Amider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Mepolizumab  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: Enkeltdose på 1500 mg i.v. ga i kliniske forsøk ingen forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Merkaptamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Merkaptopurin

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt høy toksisitet. Toksisk effekt større ved gjentatte doser enn ved høy enkeltdose. Interaksjoner kan gi økt risiko ved overdose (spesielt allopurinol).
Barn: < 2,5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: Dobbel terapeutisk dose hos voksne kan sees an hjemme, men behandlende lege bør kontaktes angående videre medisinering.
Klinikk og behandling: Se Purinanaloger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. I tillegg leverskade.

Meropenem

Se Karbapenemer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Mesalazin

Toksisitet: Barn: < 1 g forventes ingen eller lette symptomer. 2 g til 3-åring ga etter brekkmiddel og kull ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyreforbindelser G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Metadon

Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Toleranseutvikling.
Barn: Til sykehus.
Voksne (uten toleranse): 20 mg, 40 mg og 60 mg (kombinert med alkohol) ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Kvalme og obstipasjon. Blek, fuktig hud, hypotermi. CNS-depresjon, kramper (spesielt barn), respirasjonsdepresjon (selv om pasienten er kontaktbar) og uttalt miose. Bradykardi, hypotensjon, sirkulasjonssvikt, ev. forlenget QT-tid og «torsades de pointes». Acidose. Risiko for rabdomyolyse, nyresvikt og ikke-kardielt lungeødem. Vær oppmerksom på at alvorlige symptomer kan komme sent i forløpet og ha lang varighet.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson ved behov. Langvarig observasjon er nødvendig på grunn av lang halveringstid. Respiratorbehandling ved pulmonale komplikasjoner eller manglende effekt av nalokson. Følg EKG i minst 24 timer ved alvorlig forgiftning. Øvrig symptomatisk behandling.

Metenamin

Toksisitet: Barn: < 2 g forventes ingen eller lette symptomer. 8 g til 2½-åring ga moderat forgiftning.
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Ev. svimmelhet, tinnitus, nyrepåvirkning og metabolsk acidose.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Ev. alkalinisering av urinen. Symptomatisk behandling.

Metformin

Toksisitet: Alvorlig laktacidose kan forekomme ved terapeutiske doser og samtidig nedsatt nyrefunksjon (vanligst ved midlertidig nedsatt nyrefunksjon grunnet interkurrent sykdom som diaré og oppkast).
Barn: Vurder å gi kull ved alle inntak hos barn. >500 mg oppfølging sykehus. 6,5 g til 16-åring ga ingen symptomer.
Voksne ikke-brukere uten nedsatt nyrefunksjon: <5 g forventes ingen eller lette symptomer. Lav terskel for oppfølging med blodprøver fra ca. dobbel terapeutisk dose, spesielt ved symptomer som kan indikere laktacidose (se klinikk), med unntak av lette GI-symptomer.
Klinikk: Utvikling av alvorlig laktacidose er hovedproblemet. GI-symptomer er vanlig. Andre symptomer er hovedsakelig sekundære til lactacidosen: Elektrolyttforstyrrelser, hypotermi, kompensatorisk hyperventilering, CNS-depresjon, kramper, hypotensjon, takykardi, ev. arytmier, sirkulasjonssvikt og hypoglykemi.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg laktat-, syre-/base-, glukose- og elektrolyttstatus. Laktacidosen er ofte vanskelig å korrigere med bikarbonat alene ved redusert nyrefunksjon, og dialyse blir ofte nødvendig for å fjerne akkumulert metformin og samtidig korrigere acidosen. Symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.

Metoklopramid

Toksisitet: Barn spesielt følsomme. Gjentatt overdose gir økt risiko for forgiftning. Barn: Toksisk enkeltdose er ca. 2 mg/kg og ca. 1 mg/kg ved samtidig terapeutisk bruk. Ved gjentatt feildosering er toksisk dose ca. 0,5 mg/kg/døgn (gitt over mer enn 24 timer).
Voksne: Toksisk enkeltdose er ca. 2 mg/kg. 20 mg rektalt til barn 5 måneder ga ekstrapyramidale symptomer, men 20 mg til 3-åring ga ingen symptomer.
Voksne: 400–800 mg ga ekstrapyramidale symptomer. 230 mg i løpet av 1 døgn ga moderat forgiftning.
Klinikk: Ekstrapyramidale symptomer dominerer: Økt muskeltonus, ataksi, dystoni og kramper. Andre symptomer er somnolens, forvirring, GI-symptomer, takykardi, ev. hypertensjon og malignt nevroleptikasyndrom. Methemoglobinemi (spedbarn).
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.
Hos barn forsøkes benzodiazepiner først. Symptomatisk behandling.

Metoksalen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Kombineres med terapeutisk UVA-bestråling.
Klinikk: Fototoksisitet, solforbrenning, kløe, kvalme og tretthet.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Metoksyfluran

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Nyrepåvirkning.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Metolazon


Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: < 0,7 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Væske- og elektrolyttforstyrrelser er hovedproblemet. Økt diurese. Sekundært til væske- og elektrolyttforstyrrelser for eksempel tørste, kvalme, brekninger, desorientering, somnolens, hodepine, kramper, hypotensjon og ev. arytmier.
Behandling: G12 Indikasjoner for ventrikkeltømming og medisinsk kullVentrikkeltømming og kull hvis indisert. Gi drikke og ev. mat til personer med lett økt diurese som kan se an hjemme. Symptomatisk behandling med hovedvekt på væske- og elektrolyttbalansen.

Metoprolol

Toksisitet: Barn: < 50 mg (100 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg til 5-åring ga etter ventrikkeltømming ingen og 450 mg til 12-åring ga moderat forgiftning.
Voksne: 1,4 g ga moderat, 2,5 g ga alvorlig og 7,5 g ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Metotreksat

Toksisitet: Høy toksisitet ved små inntak flere dager på rad, eller ved enkelteksponeringer hvis den eksponerte har risikofaktorer (særlig nyresvikt). Flere dødsfall har forekommet. Daglig inntak av metotreksat i 3 påfølgende dager eller mer kan gi alvorlig forgiftning. Laveste kjente dose til voksne som har gitt dødsfall, er 2 mg daglig i 6 dager og 2,5 mg hver 12. time i 6 dager. Økt risiko ved bl.a. redusert nyrefunksjon, interaksjoner, folatmangel, leversvikt, infeksjon, Downs syndrom, hypoalbuminemi, underernæring og høy alder. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
Barn og voksne: Selv store perorale enkeltdoser forventes ikke å gi forgiftning hvis den eksponerte ikke har risikofaktorer, kontakt Giftinformasjonen for hjelp til vurdering. Ved enkeltdose er motgift (folinsyre/levofolinsyre) bare indisert ved massive overdoser eller hvis den eksponerte har risikofaktorer. Dobbel terapeutisk dose eller dose tatt 2 påfølgende dager ved lavdoseterapi, krever ingen tiltak.

Klinikk: Vær oppmerksom på lang latenstid (5–9 dager) før uttalt forgiftningsklinikk oppstår. Lett forgiftning gir reversibel leverpåvirkning, lettere endringer i blodbildet, slimhinnepåvirkning og økt infeksjonsfare. Alvorlig forgiftning gir uttalt immunsuppresjon med oliguri, feber, uttalte slimhinneskader, hemorragisk enteritt, nyreskade, sjokk, hudinfeksjoner og pancytopeni. Infeksjoner kan opptre sent i forløpet. Sepsis er ofte dødsårsak.

Behandling: Ventrikkeltømming kun kort tid etter inntak av massive doser (se G12 Ventrikkeltømming – praktisk veiledning) . Kull anbefales ikke. Antidot (folinsyre) peroralt. Hydrering og alkalinisering av urinen (pH 7-8). Ved indikasjon gi folinsyre (kalsiumfolinat) eller levofolinsyre (dinatriumlevofolinat) i.v. som antidot så tidlig som mulig. Merk at folsyre ikke er effektivt som antidot.
Behandling kan være nødvendig i mange dager. Symptomatisk behandling og lang observasjonstid/oppfølging. Følg blodbildet, lever- og nyrefunksjonen. Mål serumkonsentrasjonen av metotreksat etter 12, 24 og 48 timer og videre daglige målinger til konsentrasjonen er < 0,01 μmol/liter.

Metronidazol

Toksisitet: Barn: < 2 g forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 3-åring og maksimalt 2,8 g til 4-åring etter kull ga ingen symptomer.
Voksne: 12 g ga lett forgiftning. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Gir risiko for disulfiramlignende reaksjon sammen med alkohol.

Metylaminolevulinat

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Forgiftning lite sannsynlig. Legemidlet lysaktiveres etter lokal applikasjon.
Klinikk: Ev. forsterkning av lokale hudreaksjoner og fototoksisitet (utslett og sårskorper).
Behandling: Ev. symptomatisk behandling

Metyldopa (venstredreiende)

Toksisitet: Barn: 15 g til 7-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 2,5 g ga lett til moderat, 14 g ga moderat og 20 g ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk: Svimmelhet og CNS-depresjon. Bradykardi og hypotensjon. Kvalme, hypertermi og munntørrhet.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Metylfenidat

Toksisitet: Individuelle variasjoner. Metylfenidat er mindre toksisk enn amfetaminer og gir som oftest en mildere forgiftningsklinikk.
Barn under 1 år: Lav terskel for sykehus.
Barn og voksne: < 3 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling . Metylfenidat gir som regel et lettere symptombilde enn amfetamin.

Metylnaltrekson

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Perifer opioidantagonist som passerer blod-hjerne-barrieren i begrenset grad.
Klinikk: Magesmerter, diaré og ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Metylprednisolon

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Metylrosanilin

Toksisitet: Krystallfiolett. Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet ved bruksoppløsninger.
Klinikk: Ev. GI-symptomer (lokalirritasjon). 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Metylskopolamin

Toksisitet: Barn: 0,6 mg i løpet av 2 døgn til barn 1 måned og 0,9 mg til barn 2½ måneder ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Gir uttalt perifer og svak sentral antikolinerg klinikk. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Metyltioniumklorid  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Doser fra ca. 7 mg/kg i.v. til personer uten methemoglobinemi ga moderat forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Hemolytisk anemi er rapportert ved tilfeller av overdosering hos pasienter som behandles for methemoglobinemi.
Behandling: Kontroll av methemoglobin og hemolyse hos risikopasienter og pasienter med kliniske tegn på cyanose. Ved behandlingskrevende methemoglobinemi gi 100% oksygen. Følg EKG. Øvrig symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved alvorlig forgiftning.

Mianserin

Toksisitet: Få tilfeller av alvorlig forgiftning rapportert. Individuell variasjon.
Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer. 200–900 mg ga lette symptomer i de fleste tilfeller (flere var dekontaminert). 13–15 mg/kg og 900 mg ga alvorlig forgiftning. 
Klinikk: Ved lett forgiftning svimmelhet, ataksi, kvalme og lett CNS-depresjon.
Ved moderat og alvorlig forgiftning taky- eller bradykardi, AV-blokk (I-III), arytmier, hypo- eller hypertensjon, koma og eventuelt kramper.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull relativt sjelden indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG ved store doser (> 900 mg hos voksne).

Micafungin

Begrenset erfaring med overdoser. Relativ høy frekvens av levereffekter er rapportert i kliniske studier.

Midazolam

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: 30 mg rektalt til 3½-åring ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Midler mot erektil dysfunksjon

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Hjertesyke har økt risiko.
Klinikk for gruppen: Hudrødme, hodepine, svimmelhet, tretthet, tremor, hypotensjon, takykardi, myokardiskemi (predisponerte) og GI-symptomer. Ev. forsterkning av bivirkninger.  
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG ved symptomer eller underliggende hjertesykdom. Symptomatisk behandling. Unngå nitrater ved sildenafil, tadalafil og vardenafil.

Midler som øker utskillelsen av gallesyre

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Virker lokalt i tarmen.
Klinikk for gruppen: Ev. GI-symptomer. 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.

Midodrin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksen: Inntil 350 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Hypertensjon og ev. kompensatorisk bradykardi er hovedproblemet. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. Ved alvorlig forgiftning vurder alfablokker. 

Midostaurin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: 600 mg har gitt lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Mifamurtid

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Klinikk: Åndenød, feber, frysninger, tretthet, kvalme, brekninger og hodepine. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Mifepriston

Begrenset erfaring med overdoser. Symptomatisk behandling.

Migalastat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: 1,25 g og 2 g ga lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ev. kull. Symptomatisk behandling.

Miglustat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet.
Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 3 g ga ingen symptomer.
Klinikk: Kvalme, brekninger og diaré. Svimmelhet, hodepine, tremor og praestesier.
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Mikonazol

Toksisitet: Barn: < 400 mg (20 g krem) forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Minipiller

Se Antikonseptiva, hormoner, systemiske G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Minoksidil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: 30–60 mg til 3-åring ga takykardi.
Voksne: 600 mg ga alvorlig og 3 g ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk: Takykardi, hypotensjon og hjertesvikt. Væskeretensjon, lungeødem og CNS-depresjon. Kvalme.
Behandling: Lav terskel for observasjon i sykehus. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved hypotensjon vurder noradrenalin framfor væsketilførsel. Ev. furosemid ved tegn på væskeretensjon (lungeødem). Symptomatisk behandling.

Mirabegron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Inntil 300 mg per dag i 10 dager ga takykardi og hypertensjon. Enkeltdose på 400 mg ga takykardi.
Klinikk: Forventer takykardi, hypertensjon, hudutslett, ev. arytmier og leverpåvirkning. Se også  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling 
Behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Mirtazapin

Toksisitet: Få tilfeller av alvorlig forgiftning rapportert.
Barn: < 5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: < 450 mg forventes ingen eller lette symptomer. 900–2400 mg ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk: Takykardi, hypertensjon, CNS-depresjon, uro, ataksi, kvalme og forvirring.
Ved alvorlig forgiftning ev. EKG-forandringer og kramper.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull relativt sjelden indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG ved store doser (> 3 g hos voksne).

Misoprostol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 0,4 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 3 mg ga lett, 3 mg (til eldre) ga moderat og 6 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Hodepine, skjelvinger, forvirring, agitasjon, kramper, koma. Takykardi og hypertensjon. Hypertermi og acidose. GI-symptomer.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Mitoksantron

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Mitomycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: 40 mg har gitt lungetoksisitet.
Klinikk: Beinmargsdepresjon. Kvalme, brekninger, diaré. Forsterkning av rapporterte bivirkninger (hemolytisk uremisk anemi, interstitiell pneumonitt og hjertesvikt er alvorlige bivirkninger). Vevsnekrotisk.
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.

Mitotan

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Plasmanivåer > 62, μmol/liter er forbundet med alvorlige CNS-effekter. Lang halveringstid og høy lipofilisitet gir langvarig forgiftningsklinikk.
Klinikk: Alvorlige CNS-effekter. Kvalme og brekninger. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder å måle plasmanivå.

Modafinil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 100 mg forventes ingen symptomer.
Voksne: 800 mg ga lett og 4,5 g ga moderat forgiftning.
Klinikk: Trolig hodepine, uro, svimmelhet, agitasjon, eksitasjon, dyskinesi, munntørrhet og kvalme. Takykardi, hypertensjon, brystsmerter, ev. arytmier. Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.
Behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Mogamulizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Moklobemid

Klinikk: Kvalme, brekninger, uro, forvirring, agressivitet, hallusinasjoner og nedsatt bevissthet. Takykardi og hypertensjon.
Ved alvorlig forgiftning: Eksitasjon, hypertermi, ev. forlenget QT-tid, taky- eller bradyarytmier og kramper.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling med vekt på CNS, kroppstemperatur, hjerte og sirkulasjon. Kontinuerlig EKG ved store doser. Ved serotonergt syndrom vurder spesielt nedkjøling, benzodiazepiner og hydrering.

Moksonidin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 0,2 mg forventes ingen symptomer. 0,3 mg til 3-åring ga lett forgiftning.
Klinikk: Hypotensjon, bradykardi, AV-blokk, hypotermi, respirasjonsdepresjon og CNS-depresjon. Ev. paradoksal hypertensjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder atropin før ventrikkeltømming (risiko for vagusstimulering). Symptomatisk behandling.

Mometason

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Monoaminreopptakshemmere, ikke-selektive

Toksisitet for gruppen: Trisykliske antidepressiva (TCA) er de mest toksiske antidepressiva ved overdoser. Store individuelle variasjoner. Kontakt Giftinformasjonen for å vurdere toksisiteten ut i fra serumkonsentrasjoner. Generell grense barn: > 10 mg/kg kan gi alvorlig forgiftning. Generell grense voksne: > 10–20 mg/kg forventes moderate til alvorlige (livstruende) symptomer. Toksiske doser varierer mellom de ulike virkestoffene (se under).
Klinikk for gruppen: Symptomer er ofte etablert innen 6 timer etter inntak, og alvorlige symptomer kan opptre plutselig og overraskende. Sentrale antikolinerge effekter som agitasjon, hallusinasjoner, uro, ataksi og hypertermi. Perifere antikolinerge effekter som tørre slimhinner, tørr og varm hud, mydriasis, nedsatt eller fraværende GI-motilitet, urinretensjon og sinustakykardi.
Ved alvorlig forgiftning: Kramper, koma, respirasjonsdepresjon, metabolsk acidose, hypokalemi, breddeøkt QRS-kompleks, ulike arytmier (først og fremst ventrikulære), hjertesvikt, hypotensjon og ev. kardiogent sjokk. I oppvåkningsfasen kan pasienten ha uttalte sentrale antikolinerge symptomer.
Behandling for gruppen: Observer asymptomatiske pasienter i minst 6 timer, fortrinnsvis med telemetri. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder også dette etter mange timer, pga. antikolinerge effekter.
Ved store inntak vurder en ekstra dose kull etter 4 timer. Symptomatisk behandling, spesielt fokus på korreksjon av metabolsk acidose, elektrolyttforstyrrelser, kardiovaskulære effekter, kramper, hypertermi og respirasjonsdepresjon. Korriger metabolsk acidose og ev. breddeøkt QRS-kompleks med hyperton natriumhydrogenkarbonat og hold pH mellom 7,4–7,5. Vurder hyperventilering ved ev. respiratorbehandling. Kontinuerlig EKG-overvåkning. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Generell tilbakeholdenhet med antiarytmika (gruppe IA og IC kontraindisert).
Ved hjertestans er det indisert med langvarig gjenoppliving, vurder ev. bruk av ECMO/hjerte-/lungemaskin. Fysostigmin kan være indisert i oppvåkningsfasen, men bruk ikke rutinemessig (kan gi ledningsforstyrrelser). Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.

Monoklonale antistoffer

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Brukes ofte i kombinasjon med andre legemidler.
Klinikk for gruppen: Toksiske effekter under infusjonen er vanlig (f.eks. frysning, feber, ansiktsrødme, hjertebank, hudutslett, anafylaksi og ev. angioødem). Kvalme, brekninger, diaré og ev. ulcerasjon. Hematologiske endringer, infeksjoner, hjerte- og kartoksisitet, hudreaksjoner (inkl. alvorlige), uttalt tretthet og lungetoksisitet. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Ev. hematologisk oppfølging (lang tid)

Mosunetuzumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandlingMonoklonale antistoffer.

Montelukast

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: Inntil 900 mg/døgn i én uke har i kliniske studier ikke gitt symptomer.
Klinikk: Hodepine, tretthet, mydriasis, tørste, feber, kvalme, mavesmerter og diaré.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Morfin

Toksisitet: Stor individuell variasjon.
Barn: Til sykehus.
Voksne (uten toleranseutvikling): Toksisk dose 40–60 mg. 30 mg intravenøst gir risiko for alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Muromonab-CD3

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Mykofenolsyre

SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling