G12.5.18 R

R

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Racekadotril

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 2 g til voksne har gitt ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Gi rikelig med drikke.

Raloksifen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 120 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 600 mg har vært gitt i kliniske studier uten betydelige symptomer.
Klinikk: Hudrødme, kvalme, brekninger, svimmelhet, tremor, hyperrefleksi, kramper, forlenget QT-tid, arytmier, hyperkalsemi og tromboser. Ev. leverpåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Raltegravir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 800 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Begrenset erfaring, se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Kaliumsaltet av virkestoffet kan ev. gi hyperkalemi ved store doser. Har gitt myokardinfarkt i kliniske studier.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder å følge elektrolytter og EKG

Raltitreksed

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Økt risiko også ved nedsatt leverfunksjon

Ramipril

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 300 mg ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ramucirumab

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ranitidin

Toksisitet: Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 7,5 g ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rasagilin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 1 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se ev. Selegilin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ravulizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Reboksetin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 40-200 mg ga ingen eller lette symptomer(flere var dekontaminert). 60-80 mg kombinert med alkohol ga moderat forgiftning.
Klinikk: Takykardi, hypertensjon og CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning: Hypo- eller hypertensjon, kramper og ev. EKG-forandringer.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG ved store doser.

Regadenoson

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Doser fra 20 μg/kg har gitt betydelige bivirkninger.
Klinikk: Takykardi, ansiktsrødme, hodepine, dyspné, svimmelhet, ev. arytmier og myokardiskemi.
Behandling: Symptomatisk behandling

Regorofenib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Remifentanil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt kort virketid. Høypotent opioidanalgetikum.
Klinikk og behandling: Se Fentanyl G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Repaglinid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: > 1 mg oppfølging sykehus. Voksne: Lav terskel for observasjon sykehus ved inntak over terapeutisk dose Klinikk og behandling: Se Sulfonamider, derivater av urinstoff G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Reslizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdose på 12,1 mg/kg i.v. ga ingen forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger Behandling: Symptomatisk behandling.

Retigabin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 900 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se ev. Antiepileptika, div. nyere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Følg EKG ved store doser

Retinol (vitamin A)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Økt risiko ved gjentatt dosering, leversykdom eller feilernæring. Spedbarn: Enkeltinntak på < 25 000 IE forventes ingen symptomer. Barn: Inntak > 300 000 IE til sykehus. Enkeltinntak på 100 000–300 000 IE kan oftest sees an hjemme. Voksne: Enkeltinntak > 1 mill. IE til sykehus. Inntak på 4 mill. IE ga alvorlig forgiftning. (1 IE = 0,3 μg). Lang eliminasjonstid.
Klinikk: Økt intrakranielt trykk som kan gi hodepine, kvalme, synsforstyrrelser, papillødem, irritabilitet, fontanelleutposing (spedbarn) og CNS-påvirkning. Andre symptomer er elektrolyttforstyrrelser, hudreaksjoner, ev. leddsmerter og leverpåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Seponering er viktig, også ved mindre inntak (unngå A-vitamintilskudd i 2–6 uker). Symptomatisk behandling

Ribavirin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rifaksimin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2,4 g daglig i 7 dager ble tolerert godt.
Klinikk: GI-symptomer. Øvrige rapporterte bivirkninger. Rødfarging av urin. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Rifampicin

Toksisitet: Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg/kg (barn 1–4 år) ga lett forgiftning (misfarging av hud). Voksne: 10 g ga lett og 12–15 g ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Reversibel rødoransje misfarging av hud, urin, saliva og feces. Lett CNS-depresjon. Ansiktsødem, hodepine. Ev. kramper (sjelden), arytmier, nyresvikt og leverpåvirkning Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert (enterohepatisk sirkulasjon). Symptomatisk behandling

Rilpivirin

Klinikk og behandling: SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Riluzol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 g ga methemoglobinemi.
Klinikk: Krafløshet, svimmelhet, hodepine, uro, agitasjon og somnolens. Ved alvorlig forgiftning: Koma, takykardi og methemoglobinemi. Ev. hypertensjon og leverpåvirkning Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Rimeksolon

SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Riociguat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Hypotensjon, hodepine, svimmelhet, perifert ødem, kvalme, oppkast, magesmerter, diaré og dyspepsi. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Risankizumab

Toksisitet: Voksne: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Risedronsyre

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Risperidon

Toksisitet: Individuelle variasjoner. Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer. 20 mg til 15-åring ga ekstrapyramidale symptomer og 60 mg til 13-åring ga etter kull lett forgiftning. Voksne: 15–100 mg ga lett til moderat og 100–300 mg ga moderat til alvorlig forgiftning.
Klinikk: Hypotensjon og takykardi. Ekstrapyramidale symptomer (kan ha lang varighet). Svimmelhet, forvirring, kvalme og somnolens. Ved alvorlig forgiftning: Atrieflimmer, breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, ventrikulære arytmier, bradykardi, koma, elektrolyttforstyrrelser og kramper.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden. EKG-overvåkning ved store doser. Følg elektrolytter.

Ritonavir

Toksisitet: Barn: < 700 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,5 g/dag i 2 dager ga forbigående parestesier.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rituximab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 1,8 g ga influensalignende symptomer og 2 g ga dødelig respirasjonssvikt.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rivaroksaban

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <80 mg forventes ingen eller lette effekter.
Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
Behandling: Kull hvis indisert. Unngå aktiviteter som kan gi eks. slag, fall og blødning i 24 timer etter inntak. Symptomatisk behandling

Rivastigmin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Individuelle variasjoner. Barn: Lav terskel for lege/sykehus ved inntak. Kortvarig hudeksponering (minutter) av plaster kan ses an hjemme. Voksne: <40 mg forventer ingen eller lette symptomer. Lav terskel for sykehusobservasjon etter hudeksponering av overdose med plaster hos brukere.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rizatriptan

Toksisitet: Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 80 mg ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Roflumilast

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: GI-symptomer, hodepine, svimmelhet, palpitasjoner, kaldsvetting og hypotensjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Romiplostim

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Forventet lav akutt toksisitet.
Klinikk: Økte trombocyttverdier kan gi komplikasjoner.
Behandling: Vurder seponering og følg trombocyttverdiene ved betydelige overdoser. Symptomatisk behandling.

Ropeginterferon

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Romosozumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Ropinirol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 0,5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Plutselig innsettende søvn er rapportert ved terapeutisk dose. Svimmelhet, kvalme, forvirring, dyskinesi og somnolens. Hypotensjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Ropivakain

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rosiglitazon

Toksisitet: Barn: < 12 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 20 mg har vært tolerert godt.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rosuvastatin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rotigotin

Toksisitet: Liten forgiftningsfare (depotplaster).
Klinikk og behandling: Se ev. Bromokriptin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rufinamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 7200 mg/dag ga ingen vesentlige symptomer.
Klinikk og behandling: Inntil videre se Karbamazepin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling eller bivirkninger

Ruksolitinib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Rupatadin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 100 mg i 6 dager hos friske ble godt tolerert.
Klinikk: Forventer forsterkning av rapporterte bivirkninger. Kan ikke utelukke hjertepåvirkning ved store doser. Se ev. Ebastin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. EKG ved store doser. Symptomatisk behandling.