G12.5.12 L

L

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Labetalol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6 g ga alvorlig forgiftning
Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Forventer mer uttalt hypotensjon og noe mindre uttalt bradykardi og AV-blokade enn for rene betablokkere

Lakosamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk og behandling: Se ev. Antiepileptika, diverse nyere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Laktulose

Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke

Lamivudin

Toksisitet: Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6 g ga ingen symptomer
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lamotrigin

Toksisitet: Barn: >200 mg til sykehus. <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: >1300 mg til sykehus. 500-1000 mg forventes lett, 1350-3500 forventes moderat og > 4 g forventes moderat til alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Brugadaliknende EKG-forandringer og komplett hjerteblokk er rapportert. Hemodialyse svært sjelden aktuelt.Se Antiepileptika, diverse nyere G12 Antiepileptika

Lanadelumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Landiolol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Selektiv og kortvirkende. Kun til injeksjon.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Lanreotid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Lansoprazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,17 g til 16-åring ga ingen symptomer
Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lantankarbonathydrat

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Minimal absorpsjon
Klinikk: Kvalme og hodepine
Behandling: Lite aktuelt. Ev. symptomatisk behandling

Lapatinib

Toksisitet: Barn: < 250 mg forventes ingen symptomer. Voksne: Dobbel døgndose under pågående behandling trenger normalt ingen tiltak. 3000 mg daglig i 10 dager ga oppkast og kraftig diaré etter 10 dager
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Vurder gjentatt kulldosering

Larotrektinib

Begrenset erfaring med overdoser. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Latanoprost

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral biotilgjengelighet. Voksne: Infusjon av 3 μg/kg hos friske ga ingen symptomer og 5,5–10 μg/kg ga lett forgiftning
Klinikk og behandling: Se Prostaglandinanaloger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ledipasvir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Leflunomid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg forventes ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se Selektive immunsuppressiver G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lenalidomid

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Trolig potent human teratogen.
Klinikk: Beinmargsdepresjon, gastrointestinale symptomer, hypotensjon og økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Lenvatinib

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lepirudin

Toksisitet, klinikk og behandling: se Trombinhemmere, direkte G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lerkanidipin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Relativt lang virketid. Se Kalsiumantagonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling <!--10-->
Klinikk og behandling: Se Kalsiumantagonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lesinurad

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Letermovir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <480 forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <40 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Letrozol

Toksisitet: Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 30 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: Se Enzyminhibitorer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Leuprorelin

Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Levetiracetam

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser, men sannsynligvis lav akutt toksisitet. Barn: < 2 g forventes ingen eller lette symptomer. 3 g til 5-åring ga lett forgiftning. Voksne: >15 g til sykehus. 30 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Antiepileptika, diverse nyere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Leukopeni og trombocytopeni er sett. 

Levobupivakain

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk og behandling: Se Amider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Levocetirizin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Virker som cetirizin, men er i teorien dobbelt så toksisk. Halver de toksiske dosene for Cetirizin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Klinikk og behandling: Se Piperazinderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Forventer kun lette symptomer

Levodopa og dekarboksylasehemmer

Toksisitet: Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 5 g ga moderat forgiftning. Ingen rapportert toksisitet om dekarboksylasehemmer (karbidopa og benserazid)
Klinikk: Kvalme, rastløshet, motorisk uro, agitasjon og dyskinesier. Ev. hallusinasjoner og kramper. Sinustakykardi og hypertensjon, ev. fulgt av postural hypotensjon
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Levofloksacin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1 g forventer ingen eller lette symptomer. <!--1-->
Klinikk og behandling: Se Kinoloner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Levokabastin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 0,5 mg (peroralt eller nasalt) forventes ingen eller lette symptomer, 0,1 mg nasalt til barn 6 måneder ga ingen symptomer Klinikk: Trolig forsterkning av bivirkninger, som f.eks. tretthet, hodepine, munntørrhet og ev. neseblod
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Levomepromazin

Toksisitet: Barn: < 25 mg forventes ingen eller lette symptomer. 75 mg til 2-åring og 150 mg til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 250 mg ga lett, 625 mg ga moderat til alvorlig og 1 g ga alvorlig forgiftning
Klinikk: Se Fentiazin med alifatisk sidekjede G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Levomepromazin har erfaringsmessig sterkere sedativ virkning enn klorpromazin
Behandling: Se Fentiazin med alifatisk sidekjede G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Levometadon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Store individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. Barn: Til sykehus. Voksne: Se , N07BC01, men halver dosene (dobbelt så potent som racemisk metadon).
Klinikk og behandling: Se  Metadon, N07BC01.

Levosimendan

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser

Levotyroksinnatrium

Toksisitet: Akutte inntak: Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Inntil 4 mg til barn 1–5 år ga etter ventrikkeltømming lett, 6,4 mg til 2-åring ga moderat, 10 mg til 3½-åring ga moderat til alvorlig og 18 mg til 2½-åring ga alvorlig og langvarig forgiftning. Voksne: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: Symptomer vil vanligvis komme innen 1–4 døgn. Se Thyreoideahormoner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lidokain

Toksisitet: Peroral administrering: Barn: < 50 mg forventes ingen symptomer. 75 mg til 2-åring ga lett, 100 mg til barn 5 måneder ga alvorlig, 300 mg × 2 i løpet av 4 timer til 3½-åring ga alvorlig til svært alvorlig og 400–500 mg til 2-åring og 1 g i løpet av 12 timer til 1-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 600 mg ga lett og 2 g ga moderat forgiftning. Symptomer ofte innen 1 time. Parenteral administrering: Barn: 50 mg intravenøst til barn 1 måned ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 200–400 mg infiltrasjon ga alvorlig, 500 mg til 80-åring og 1 g intravenøst ga svært alvorlig forgiftning. Topikal administrering: Barn: 8,6–17,2 mg/kg ga ved applikasjon på brannskadet hud alvorlig forgiftning
Klinikk og behandling: Se Amider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Linagliptin

Toksisitet: Voksne: Enkeltdose på inntil 600 mg har vært godt tolerert
Klinikk og behandling: Se dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Linaklotid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser Klinikk: Diaré, magesmerter og forsterkning av rapporterte bivirkninger
Behandling: Symptomatisk behandling

Linezolid

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 1200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Hodepine, tremor, svimmelhet og ataksi. Ev. leverpåvirkning og serotonergt syndrom Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Liotyroninnatrium

Toksisitet: Akutte inntak: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 0,4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,6 mg og 2 mg ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Symptomer vil vanligvis komme innen 4–12 timer. Se Thyreoideahormoner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lipefilgrastim

Se Kolonistimulerende faktorer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Liraglutid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 17,4 mg subkutant til bruker ga kraftige GI-symptomer, uten hypoglykemi.
Klinikk: Risiko for hypoglykemi er lav, men kan ikke utelukkes. GI-symptomer. Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet. Ev. angioødem og pankreatitt
Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. følg blodglukosen

Lisdeksamfetamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.

Klinikk og behandling:Lisdeksamfetamin er et prodrug til deksamfetamin og har samme klinikk og behandling som amfetamin. Se Sentralt virkende sympatomimetika, N06B A. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lisinopril

Toksisitet: Barn: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 420–500 mg ga etter ventrikkeltømming og kull moderat forgiftning og 300 mg ga dødsfall (hyperkalemi) Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Litium

Toksisitet: Overdoseringer er alvorligere for brukere av litium (oppnår toksiske intracellulære nivåer betydelig raskere). Alle terapeutiske brukere med akutt eller kronisk overdose bør til sykehus for å måle serumkonsentrasjonen. Kronisk overdose hos voksne brukere: S-litium 1,6–2,5 mmol/liter forventes lett, 2,5–3,5 mmol/liter forventes moderat til alvorlig og > 3,5 mmol/liter forventes alvorlig forgiftning (dialyse vurderes fra 3,0 mmol/liter). Akutt overdose hos voksne ikke-brukere med normal nyrefunksjon: S-litium > 5–6 mmol/liter forventes alvorlig forgiftning, men betydelig variasjon. Risikofaktorer er bl.a. dehydrering, hjertesvikt, redusert nyrefunksjon og enkelte legemiddelinteraksjoner (ACE-hemmere, NSAID og tiazider). For inntak hos barn eller annen toksisitetsvurdering, ring Giftinformasjonen.
Klinikk: Utvikling av moderate og alvorlige symptomer kan skje langsomt og forsinket i forhold til serumlitiumverdien. Brå forverring er vanlig i kombinasjon med elektrolyttforstyrrelser. Ved lett forgiftning: Kvalme, diaré, somnolens, forvirring, agitasjon, ataksi, tremor, hyperrefleksi og muskelsvakhet. Ved moderat til alvorlig forgiftning: Rigiditet, muskelrykninger, nystagmus, delirium, elektrolyttforstyrrelser (eks. hypernatremi ved kronisk overdose, hyponatremi og hypokalemi ved akutt overdose), hypotensjon, EKG-forandringer, alvorlige arytmier, koma, kramper, hypertermi, sirkulasjons- og nyresvikt. Risiko for vedvarende komplikasjoner ved kronisk forgiftning.
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Brekningsframkalling eller brekkmiddel er antakelig bedre egnet enn ventrikkelskylling da tablettene er store og vanskelige å få opp i ventrikkelsonden. Endoskopi med nett kan forsøkes. Kull binder ikke litium. Følg S-litium. Symptomatisk behandling. Følg og korriger væske- og elektrolyttbalansen. Unngå dehydrering. Dialyse, intermitterende eller kontinuerlig (CVVHD), fjerner litium, men indikasjonsstillingen er komplisert og Giftinformasjonen bør kontaktes. Følg S-litium også etter dialyse (pga. redistribusjon).

Lixisenatid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 60 µg daglig fordelt på to doser ga lette symptomer (GI-symptomer).
Klinikk: GI-symptomer, ev. hypoglykemi og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling. Symptomatisk behandling

Lodoxamid

Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Symptomatisk behandling

Lokalanestetika

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Kombinasjonspreparat til barn: Ved inntak av < 1 g krem forventes ingen symptomer.
Klinikk for gruppen: Se ev. Amider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling for gruppen: Se ev. Amider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Loksapin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. <!--50-->
Klinikk og behandling: Se Indolderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lomitapid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 200 mg ga ingen symptomer i kliniske studier. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: GI-symptomer og ev. forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Lomustin

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt høy toksisitet. Barn: < 40 mg forventes ingen akutt forgiftning. Kull anbefales ved alle inntak hos barn. Voksne: 600 mg inntatt over 15 dager ga beinmargsdepresjon etter latenstid. 800 mg over 5 dager ga alvorlig benmargsdepresjon. 1400 mg var fatalt (multiorgansvikt).
Klinikk: Beinmargsdepresjon etter latenstid (4–5 uker). Kvalme, brekninger, leverpåvirkning og CNS-depresjon (desorientering, ataksi, dysartri og hodepine). Ev. forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering. Symptomatisk behandling. Langvarig hematologisk oppfølging

Loperamid

Toksisitet: Spedbarn spesielt følsomme. Barn <8 mnd: > 0,1 mg/kg til sykehus. Barn 8 mnd-1 år: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn 1-3 år: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 26 mg ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer.
Klinikk: Symptomene kan komme etter flere timer. Kvalme, magesmerter og obstipasjon. Svimmelhet, forvirring, hallusinasjoner og CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning økt muskeltonus, miose, respirasjonsdepresjon, apné, koma, hyperglykemi, ev. kramper og hjertepåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson er vanligvis nødvendig. Ev. respiratorbehandling. Diazepam ved kramper. Øvrig symptomatisk behandling

Lopinavir

Toksisitet: Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Loratadin

Toksisitet: Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Ca. 100 mg til barn 2–3 år ga etter kull lett, 300 mg til 6-åring ga lett og 120 mg til 14-åring ga ingen forgiftning. Voksne: 300 mg–2 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
Klinikk: Forventer kun lette symptomer. Takykardi er vanlig. Tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme. Ved store doser risiko for CNS-depresjon og hypotensjon. Ev. forlenget QT-tid.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. EKG ved store doser. Symptomatisk behandling

Lorazepam

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. En av de mer potente benzodiazepinderivatene. Barn: < 1 mg forventes ingen eller lette symptomer. 2–5 mg til 6-åring ga lett til moderat og 9 mg til 3-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 15 mg ga lett og 20 mg ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lorlatinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. EKG-forandringer er rapportert. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling  
Behandling: Vurder EKG. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling 

Losartan

Toksisitet: Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. 200 mg til 7-åring ga ingen forgiftning. Voksne: 500–1500 mg ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lovastatin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 80 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Lumakaftor

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventer ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Lurasidon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Luspatercept

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Forventet lav akutt toksisitet.
Klinikk: Forventer forsterkning av bivirkninger inkl. økt Hb-verdi.
Behandling: Vurder seponering og følg HB-verdien ved betydelige overdoser. Symptomatisk behandling.

Lymesyklin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling