G12.5.9 I

I

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Ibandronsyre

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ibrutinib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ibuprofen

Toksisitet: Barn: 100-150 mg/kg ga lette og 300-400 mg/kg ga moderate til alvorlige forgiftninger. Voksne: >8-10 g vurder sykehusinnleggelse. >20 g har gitt alvorlige forgiftninger. >6 g vurder oppfølging av nyrefunksjonen (spesielt ved risikofaktorer).
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ibutilid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser Klinikk og behandling: Se ev. Amiodaron G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling eller kontakt Giftinformasjonen

Icatibant

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 8 ganger terapeutisk dosering ga forbigående og lette bivirkninger. Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Behandling: Symptomatisk behandling. 

Idarubicin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Idarusizumab  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 8 g til friske personer ga i kliniske studier ingen forgiftning. Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Behandling: Symptomatisk behandling.

Idebenon

Toksisitet: Begrenset erfaring. Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Behandling: Symptomatisk behandling

Idelalisib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Behandling: Symptomatisk behandling.

Ifosfamid

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene Klinikk for gruppen: Svimmelhet, hodepine og somnolens. Kvalme, magesmerter og diaré. Ev. forvirring, agitasjon og hallusinasjoner og leverpåvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Iksazomib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Iksekizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 240 mg s.c. som enkeltdose har vært godt tolerert. Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Iloprost

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Normaldose (0,1 mg i 500 ml) infundert over få minutter istedenfor 6 timer ga koma og uttalt hypotensjon. Klinikk: Hypotensjon (vasodilatasjon), hodepine, flushing, kvalme, oppkast og diaré. Ev. hypertensjon, bradykardi, takykardi eller smerter i bein eller rygg. Ved peroralt inntak lokalirritasjon. Behandling: Avbryt behandlingen. Symptomatisk behandling.

Imatinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt leverfunksjon. Barn: 400 mg til 3-åring ga lett forgiftning og 980 mg til 3-åring ga moderat forgiftning. Voksne: Enkeltdose på 6,4 g ga moderat og enkeltdose på 8 g og 10 g ga lett forgiftning Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Imidazolderivater

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Se de ulike virkestoffene Klinikk for gruppen: Kvalme, diaré og magesmerter. Ev. svimmelhet, sløvhet, hodepine, dysartri, nevropati, kramper, mørkfarging av urinen (metronidazol) og metallsmak i munnen Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Imipenem og enzyminhibitor

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Imiquimod

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger Behandling: Symptomatisk behandling

Indakaterol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 10 ganger terapeutisk dose hos kols-pasienter har gitt moderate symptomer Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Indinavir

Toksisitet: Barn: < 800 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 2,8–8 g ga lett og 16–24 g ga moderat forgiftning Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Indolderivater

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene Klinikk for gruppen: CNS-depresjon, takykardi og hypotensjon dominerer. Tremor, agitasjon og kvalme. Ev. ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper, bradykardi, forlenget QT-tid, ev. ventrikulære arytmier som «torsades de pointes» og sirkulasjonssvikt Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Antiarytmika bør i stor grad unngås. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden

Indometacin

Toksisitet: Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. 175–1500 mg ga lett og 400–775 mg ga moderat forgiftning Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Infliksimab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 20 mg/kg har vært tolerert Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ingenolmebutat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser Klinikk: Overdosering på hud gir lokale hudreaksjoner (forsterkning av bivirkninger). Lite informasjon om perorale eksponeringer Behandling: Symptomatisk behandling

Inotuzumabozogamicin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Insulin og analoger

Toksisitet for gruppen: Høy toksisitet ved parenteral administrering. Ingen toksisitet ved peroralt inntak. Spesiell risiko for barn, ikke-diabetikere, personer med nyre- og leversvikt, og ved kronisk alkoholisme. Barn: Alle parenterale eksponeringer til sykehus Klinikk for gruppen: Symptomdebut og -varighet varierer mellom de ulike insulintypene. Hypoglykemi er hovedproblemet. Ved lett forgiftning irritabilitet, blekhet, sløvhet, tremor, svette og takykardi. Ved alvorlig forgiftning hypotensjon, kramper, koma, hypokalemi, ev. acidose, hjerneødem, arytmier og kardiovaskulært kollaps Behandling for gruppen: Ved lette symptomer gi karbohydratholdig mat/drikke hjemme (ev. mål blodglukose hjemme hvis diabetiker). Lav terskel for observasjon sykehus. Ved hypoglykemi gi tidlig intravenøs bolusdose av glukose, deretter kontinuerlig glukoseinfusjon. Vurder ev. glukagon i tillegg. Korriger elektrolyttforstyrrelser, særlig kalium. Øvrig symptomatisk behandling

Interferoner (gjelder alle: alfa, beta, gamma og peginterferon)

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Inaktiveres i mage-tarm-kanalen Klinikk for gruppen: Influensalignende symptomer, feber, slapphet, muskelsmerter, takykardi, hypotensjon, brekninger, svimmelhet, hyperkalsemi, hypokalemi og ev. lever- og nyrepåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling

Interleukinhemmere

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lang halveringstid Klinikk for gruppen: Økt infeksjonsfare. Anafylakse. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling

Ipilimumab

Toksisitet: Voksne: 20 mg/kg har vært tolerert terapeutisk Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ipratropiumbromid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral absorpsjon. Barn: < 2 mg peroralt forventes ingen eller lette symptomer. < 8 inhalasjonsdoser á 42 µg/dose eller 16 inhalasjonsdoser á 21 µg/dose forventes ingen eller lette symptomer Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Irbesartan

Toksisitet: Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3,6 g ga lett forgiftning Klinikk og behandling: SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Irinotekan

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt høy toksisitet. Doser lavere enn dobbelt terapeutisk dose har vært fatale Klinikk: Alvorlig beinmargsdepresjon. Alvorlig diaré (kan oppstå etter flere dager) med påfølgende dehydrering og elektrolyttforstyrrelser. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger Behandling: Symptomatisk behandling. Diaré og ev. infeksjoner behandles snarest. Hematologisk oppfølging

Isatuksimab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 20 mg/kg i.v. har vært gitt i kliniske studier.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Isavukonazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventer ingen eller lette symptomer. <!--200--> Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Isoniazid

Toksisitet: Toksisiteten potenseres av alkohol. Barn: < 150 mg forrventes ingen eller lette symptomer. 100 mg/kg til 1½-åring ga alvorlig, 900 mg til 8-åring ga moderat, 2–3 g til 3-åring ga alvorlig og 3 g til 15-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 5–7,5 g ga svært alvorlig forgiftning Klinikk: Kramper og metabolsk acidose er hovedproblemet. Ved lett forgiftning kvalme, feber, svimmelhet, tinnitus, tremor, ataksi, hallusinasjoner, CNS-depresjon og takykardi. Ev. myoklonier, parestesier og hyperrefleksi. Ved alvorlig forgiftning gjentatte generaliserte kramper, uttalt laktacidose, respirasjonsdepresjon, apné, arytmier, hypotensjon, ev. rabdomyolyse, nyresvikt, DIC, hyperglykemi, hyperkalemi og leverpåvirkning Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved kramper og metabolsk acidose gi pyridoksin intravenøst. Gi 1 g pyridoksin per gram isoniazid inntatt. Ved ukjent dose isoniazid og symptomer gi inntil 5 g pyridoksin intravenøst til voksen (og 70 mg/kg til barn). Mot kramper forsøk ev. diazepam i tillegg, men unngå fenytoin. Øvrig symptomatisk behandling. Vurder dialyse ved alvorlig forgiftning. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen

Isoprenalin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser Klinikk: Tremor, uro, hodepine, takykardi og svette. Ved alvorlig forgiftning brystsmerter, ventrikulære arytmier. Initialt hypertensjon som senere kan gå over i hypotensjon, ev. hjertesvikt Behandling: EKG-overvåkning. Symptomatisk behandling. Ved uttalt takykardi kan uselektiv betablokker forsøkes. Kontakt ev. Giftinformasjonen

Isosorbiddinitrat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 60 mg ga moderat forgiftning Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Isosorbidmononitrat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 20 mg (vanlige tabletter) eller < 40 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Isotretinoin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Økt toksisitet ved lever- og nyreskade og hos foster (svært teratogent). Barn: < 40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 30 ganger terapeutisk dose ga lett forgiftning Klinikk: Tørr hud/slimhinner og kvalme. Lett økt intrakranielt trykk som kan gi hodepine, kvalme, synsforstyrrelser, irritabilitet og ev. CNS-påvirkning. Andre symptomer er elektrolyttforstyrrelser, hypertensjon, hudreaksjoner, ev. nyre- og leverpåvirkning Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Isradipin

Toksisitet: Barn: <2,5 mg (5 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <10 mg (15 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 75 mg (og alkohol) ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning. Se Kalsiumantagonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling <!--2--> Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Itrakonazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 200 mg forventes ingen eller lette symptomer Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ivabradin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav terskel for sykehus. Klinikk: Sirkulasjonspåvirkning med bradykardi er hovedproblemet. Kan også gi hodepine, svimmelhet, tretthet, hypotensjon, AV-blokk og arytmier. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder atropin før ventrikkeltømming (pga. risiko for vagusstimulering). Symptomatisk behandling.

Ivakaftor

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: Opptil 800 mg har vært godt tolerert i kliniske studier. 450 mg x 2 (totalt 9 doser) ga svimmelhet og kvalme. Samtidig inntak av fettrik mat øker biotilgjengeligheten betydelig. Klinikk: Svimmelhet og GI-symptomer. Rapporterte bivirkninger. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Unngå fettrik mat etter inntak. Symptomatisk behandling.

Ivermectin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav terskel for sykehusobservasjon. Barn: 6–9 mg/kg til 1-åring ga moderat forgiftning. Voksne: Injeksjon av 10–20 mg ga lokal irritasjon, injeksjon av 40 mg ga lett forgiftning og subkutan injeksjon av 0,2 mg/kg ga lett forgiftning Klinikk: Hypotensjon, lett takykardi, brekninger, magesmerter og hudreaksjoner. Ev. CNS-påvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering (trolig enterohepatisk sirkulasjon). Symptomatisk behandling