G12.5.16 P

P

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Paklitaxel

Se Taxaner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Palbociklib

Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Paliperidon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Den aktive metabolitten til risperidon. Barn: < 3 mg (< 1,5 mg hvis depottabletten tygges) forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Risperidon G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Palonosetron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 500 μg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Serotonin 5-HT3-antagonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Palonosetron og netupitant

Se Netupitant og palenosetron G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pamidronsyre

Se Bisfosfonater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Panitumumab

Se Monoklonale antistoffer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Relativt høy risiko for alvorlige hudreaksjoner. Øyetoksisitet

Panobinostat  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Benmargsdepresjon er hovedproblemet. Økt infeksjonsfare. GI-symptomer, bradykardi, hypertensjon. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.

Pantoprazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 600 mg ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Papaverin

Toksisitet: Barn: < 80 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 12-åring ga lett forgiftning. Voksne: 2 g ga etter ventrikkeltømming lett, 15 g ga moderat til alvorlig og 8 g ga letal forgiftning.
Klinikk: Hodepine, svimmelhet og CNS-depresjon. Hypotensjon og sinustakykardi. GI-symptomer, ansiktsrødme, svette, hyperglykemi og laktacidose. Ved alvorlig forgiftning dyspné, hyperventilasjon og ev. arytmier.
Behandling: Ventrikkeltømmimg og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Para-aminosalisylsyre

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyrepreparater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Paracetamol

Toksisitet: Spedbarn/premature 0-3 måneder: Risikogruppe, kontakt Giftinformasjonen. Barn 3 måneder-6 år: <170 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne og barn >6 år: <150 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer (inntil 12 g, som alltid er toksisk). Ved doser over dette, til sykehus (gjelder barn og voksne). Subakutt og terapeutisk overdosering kan gi forgiftning, og gjentatte overdoser gir særlig økt risiko.
Klinikk: Kvalme, brekninger og magesmerter i løpet av det første døgnet. Pasienten kan også være uten symptomer. Innen 1,5 døgn starter vanligvis tegn på leverskade: Smerter i øvre mageregion, økning i ALAT/ASAT, INR og bilirubin (lett forhøyet INR opptil 1,5 uten ASAT/ALAT-stigning er relativt vanlig og medfører ikke risiko for levernekrose). Innen 3-4 døgn utvikling av maks. levertoksisitet: Leverkoma, koagulasjonsforstyrrelser og hypoglykemi. Akutt nyresvikt kan også forekomme.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved akutt overdose (tatt innenfor 1 time) mål serumkonsentrasjonen 4 timer etter inntaket, eller så snart som mulig etter dette. Vurder indikasjon for acetylcystein (se G12 Acetylcystein) spesielt ut fra anamnese og sannsynlighet for subakutt forgiftning, men vurder også serumparacetamol og klinikk. Gi acetylcystein ved sannsynlig inntak av toksisk dose. Lav terskel for acetylcystein ved gjentatte inntak eller inntak over flere dager. Følg leververdier og ev. nyrefunksjon. Symptomatisk behandling. Økt acetylcysteindose og eksperimentell tilleggsbehandling kan være aktuelt med store overdoser. Kontakt Giftinformasjonen ved behov. Levertransplantasjon kan bli aktuelt i spesielt alvorlig tilfeller.

Parekoksib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antireumatiske midler, ekskl. steroider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Paricalcitol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Vitamin D og analoger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Paritaprevir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Paroksetin

Toksisitet: Barn: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 300 mg til tenåring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: < 300 mg ga lett, 300–1600 mg ga lett til moderat og 3,7 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Har i tillegg svak antikolinerg effekt

Pasireotid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2,1 mg s.c. 2 ganger daglig ga lett forgiftning (diare) i kliniske forsøk.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Patiromer

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Binder kalium i mage-tarm.
Klinikk: Hypokalemi.
Behandling: Ventrikkelskylling sjelden indisert. Vurder å måle s-kalium. Symptomatisk behandling.

Pazopanib

Se ProteinkinasehemmereG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pegaspargase

Toksisitet: Begrenset erfaring. 10 000 IE/m2 ga lett økning i leverenzymer.
Klinikk: Begrenset erfaring. Utslett og lett leverpåvirkning er rapportert. Ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Pegfilgrastim

Se Kolonistimulerende faktorer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Peginterferon alfa (-2a og -2b)

Se Interferoner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Peginterferon beta-1a

Se Interferoner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pembrolizumab

Se Monoklonale antistoffer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pemetreksed

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Penciklovir

Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Aciklovir G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Penicillamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Allergireaksjoner er beskrevet. Gir vitamin B6-mangel. Langtidsbruk er forbundet med hyppige og alvorlige bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Penicillin

Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pentamidin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy frekvens av alvorlige bivirkninger ved terapeutisk bruk.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Pentoksyfyllin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Doser over 80 mg/kg kan gi lette til moderate symptomer. 513 mg/kg ga moderat forgiftning.
Klinikk: Kvalme, magesmerter, hypotensjon, takykardi, ansiktsrødme, agitasjon, hyperrefleksi, kramper, somnolens og hypertermi. Ev. bradykardi, hypokalemi, respiratorisk alkalose og hyperglykemi Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Pentosanpolysulfatnatrium

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: GI-symptomer og økt blødningsrisiko. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Peppermynteolje

Toksisitet: Spedbarn under 1 år: Inntil 1 kapsel (0,2 ml) forventer ingen eller lette symptomer. Barn: <5 kapsler (1 ml) forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: <13 kapsler (2,6 ml) forventer ingen eller lette symptomer.
Klinikk: CNS-depresjon er hovedproblemet. Svimmelhet, sløvhet, ataksi, cyanose og synsforstyrrelser. Bevissthetstap er rapportert. Oljen (innholdet i kapslene) irriterer slimhinner, øyne og hud, og det er sannsynlig med GI-symptomer som diare ved store inntak.
Behandling: Ventrikkeltømming sjelden indisert. Symptomatisk behandling.

Perampanel

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se ev. Antiepileptika, diverse nyere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Perfenazin

Toksisitet: Barn: < 4 mg forventes ingen eller lette symptomer. 16 mg til 2-åring ga lett til moderat og 96 mg til 16-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 120 mg ga moderat og 800 mg ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Fentiazin med piperazinring i sidekjeden G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Perindopril

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Permetrin

Toksisitet:Permetrin er et pyretroid med relativt lav akutt toksisitet, men alvorlige forgiftninger er rapportert ved store inntak. Flytende midler mot lus og skabb kan i tillegg inneholde en høy andel av løsemidler, f.eks. isopropanol.
Klinikk: Kvalme og oppkast. Ved store inntak ev. tremor, CNS-depresjon og kramper. Kan ev. gi lokale kutane parestesier (nummenhet og prikking) ved slimhinne- og hudkontakt Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Pertuzumab

Se Monoklonale antistoffer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Petidin

Toksisitet: 75–100 mg tilsvarer ca. 10 mg morfin. Doser over 400 mg har gitt kramper.
Klinikk: Se Opioider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling I tillegg antikolinerge fenomener som eksitasjon, hallusinasjoner, mydriasis, munntørrhet og urinretensjon. Ev. serotonergt syndrom dersom kombinert med legemidler som øker serotoninnivået. Klinikk av ikke-opioidkarakter er mest vanlig ved gjentatt eksponering.
Behandling: Se Opioider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pilokarpin

Toksisitet: Barn: < 4 dråper (peroralt eller okulært) av 4 % oppløsning forventes ingen eller lette symptomer. Ca. 10 mg peroralt til 2-åring ga etter kull lett forgiftning. Voksne: > 60–100 mg risiko for alvorlig forgiftning. 6 mg til eldre ga lett og 200 mg ga moderat forgiftning.
Klinikk: Kvalme, mavesmerter og diaré. Økt spyttsekresjon, miose, tåreflod, bronkiesekresjon. Hodepine og tremor. Ev. synsforstyrrelser ved okulær administrering. Ved alvorlig forgiftning CNS-depresjon, kramper, hypotensjon, bradykardi, respirasjons- og sirkulasjonssvikt.
Behandling: Kull hvis indisert. Ev. atropin ved alvorlig forgiftning. Symptomatisk behandling

Pimecrolimus

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se Takrolimus G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pimozid

Toksisitet: Barn: 4 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming lett, 4 mg til 4-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat, 6 mg til 1,5-åring ga etter ventrikkeltømming og kull moderat og 64 mg til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 20 mg ga ingen symptomer, 50–60 mg ga etter ventrikkeltømming og kull alvorlig og 800 mg ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Haloperidol G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pioglitazon

Toksisitet: Barn: < 45 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 180 mg ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se Tiazolidindioner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Piperacillin og enzymhemmer

Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Piperazinderivater

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Antikolinerge effekter og CNS-depresjon dominerer (varierer noe avhengig av virkestoff, se under). Ataksi, skjelvinger, hodepine, CNS-eksitasjon (oftere hos barn), hallusinasjoner, kramper, forvirring og psykoser. Munntørrhet, ansiktsrødme, hypertermi, mydriasis, obstipasjon og urinretensjon. Takykardi, ev. hypotensjon og arytmier ved store doser.
Behandling for gruppen: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Benzodiazepiner ved uro og kramper. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling. Ev. fysostigmin ved uttalt sentral antikolinerg klinikk

Piracetam

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Trolig hodepine, uro, forvirring, hallusinasjoner, CNS-depresjon og GI-symptomer.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Pirfenidon

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Klinikk: GI-symptomer, utslett og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Piroksikam

Toksisitet: Regnes som et av de mest toksiske NSAIDs. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer, men 100 mg til 2-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 200-400 mg har gitt ingen eller lett og 500-600 mg og 1,8 g har gitt moderat til alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pitolisant

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne og barn: < 2 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Pivampicillin

Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pivmecillinam

Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Platinaforbindelser

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Terapeutiske doser kan gi toksisitet. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
Klinikk for gruppen: Vær oppmerksom på lang latenstid (forverring etter mange døgn). Nyresvikt, beinmargsdepresjon, ototoksisitet (f.eks. tinnitus og nedsatt hørsel som kan være irreversibel), øyetoksisitet (f.eks. tåkesyn, ødem og endret fargesyn), kramper, leverpåvirkning, uttalt kvalme, brekninger, elektrolyttforstyrrelser og økt infeksjonsfare. Ev. respirasjonsdepresjon og nevrologiske effekter. Vevsnekrose. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Gi adekvat væsketilførsel og vurder tidlig forsert diurese. Hematologisk oppfølging

Plerixafor

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Klinikk: Gastrointestinale symptomer, reaksjoner på injeksjonsstedet og ortostatisk hypotensjon. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Podofyllotoksin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 15 mg forventes ingen eller lette symptomer (gjelder ikke produkter med etsende konsentrasjoner). Registrerte legemidler i Norge inneholder en forholdsvis lav konsentrasjon (0,5 % og 0,15 %) av podofyllotoksin, og er mindre farlige. Vær oppmerksom på at det finnes produkter med langt høyere konsentrasjoner som både er etsende og systemtoksiske. Kontakt ev. Giftinformasjonen for vurdering.
Klinikk: Lokalirritasjon og GI-symptomer (gjelder lavere konsentrasjoner). Ved store inntak ev. ataksi og somnolens. Ved høye konsentrasjoner eller eksponering på store hudområder fare for etseskade og/eller systemtoksiske effekter (kolkisinlignende, f.eks. kramper og koma).
Behandling: Skyll og/eller vask av produktet, hvis aktuelt. Ev. drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Polatuzumabvedotin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Poliøstradiolfosfat

Se Østrogener G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Polystyrensulfonat

Toksisitet: Relativt lav akutt toksisitet. Virker som ionebytter lokalt i tarmen (reduserer opptak av kationer). Små barn (lav kroppsvekt) vil ha økt risiko.
Klinikk: Elektrolyttforstyrrelser, spesielt hypokalemi, ved gjentatte eksponeringer.
Behandling: Enkeltinntak kan oftest sees an hjemme. Ved gjentatte inntak mål og følg elektrolytter.

Ponatinib

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pomalidomid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 50 mg til friske og 10 mg daglig i flere dager til pasienter med myelomatoser ga lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert.

Ponatinib

Toksisitet: Begrenset erfaring ved overdoser. Barn: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 165 mg ga lett og 540 mg ga moderat (forlenget QT-tid) og 90 mg per dag i 12 dager ga alvorlig forgiftning. <!--15-->
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Porfimernatrium

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Lysaktiveres etter intravenøs injeksjon.
Klinikk: Økt lysfølsomhet Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. beskyttelse mot sterke lyskilder, inkl. sollys

Posakonazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g × 2 i 3 dager ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se Triazolderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

P-piller

Se Antikonseptiva, hormoner, systemiske G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pramipexol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 0,7 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Plutselig innsettende søvn er rapportert ved terapeutisk dose. Svimmelhet, kvalme, somnolens, eksitasjon, hallusinasjoner, hyperkinesi og dystoni. Hypotensjon, takykardi, ev. arytmier.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Prasteron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ev. vaginalskylling. Symptomatisk behandling. 

Prasugrel

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pravastatin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 280–3000 mg ga ingen forgiftning.
Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Praziquantel

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 60 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Doser opptil 50 mg/kg har vært godt tolerert.
Klinikk: GI-symptomer, hodepine og svimmelhet. Ev. arytmier ved alvorlig forgiftning. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Prednisolon

Se Glukokortikoider (systemisk bruk) G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Prednison

Se Glukokortikoider (systemisk bruk) G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pregabalin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 2 g forventes ingen eller lette symptomer, 2,7 g ga ingen til lett og 3,75 g ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Antiepileptika, diverse nyere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Prilokain

Toksisitet: Barn: 8 mg (infiltrasjon) til spedbarn ga lett, 125 mg (dermalt, over 5 timer) til barn 3 måneder ga moderat og 36 mg (infiltrasjon) til barn 6 uker ga svært alvorlig methemoglobinemi. Voksne: 3,7 g (dermalt, under 1 time) ga moderat methemoglobinemi.
Klinikk og behandling: Se Amider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Primakin

Begrenset erfaring med overdoser

Primidon

Toksisitet: Individuelle variasjoner. Barn: 750 mg til 4-åring ga lett til moderat, 4,5 g 2,5-åring ga moderat til alvorlig og 4 g til 14-åring ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Fenobarbital (fenemal) G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Gjentatt kulldosering anbefales ikke

Probenecid

Toksisitet: Barn: 5 g til 14-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning. Voksne: 47 g ga meget alvorlig forgiftning. 
Klinikk: Kvalme, brekninger, hodepine, koma. Status epilepticus. Ev. nyre- og leverpåvirkning, overfølsomhetsreaksjoner og hudutslett.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Progesteron

Se Gestagener G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Progestogener

Se Gestagener G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Progestogener og østrogener i kombinasjon

Se Antikonseptiva, hormoner, systemiske G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Proguanil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer. 3 g til 3-åring og 1 g til 14-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 7,5 g ga moderat forgiftning.
Klinikk: Mavesmerter, kvalme og diaré. Lett svimmelhet og uro. Ev. nyrepåvirkning ved store doser.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Proguanil, kombinasjoner

Se Proguanil G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Atovakvon: Begrenset erfaring med overdoser. Symptomer: Se ev. bivirkninger i legemiddelomtalen. Behandling: Symptomatisk

Proklorperazin

Toksisitet: Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 25 mg til 6-åring ga alvorlig forgiftning og 25 mg til 12-åring ga ekstrapyramidale symptomer. Voksne: 75 mg ga ekstrapyramidale symptomer.
Klinikk og behandling: Se Fentiazin med piperazinring i sidekjeden G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Proksymetakain

Se Lokalanestetika G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Prometazin

Toksisitet: Barn 1-2 år: < 25 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn > 2 år: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 50 mg til 2-åring ga lett, 100 mg til 3-åring ga moderat og 200 mg til 3-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: < 350 mg ga lett, 500 mg og 750 mg ga moderat til alvorlig og 2,25 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: CNS-depresjon, sentrale antikolinerge fenomener som uro, agitasjon, hallusinasjoner og kramper. Mydriasis. Sinustakykardi, ev. hypotensjon ved store doser. Ansiktsrødme, hypertermi, urinretensjon og obstipasjon. Ev. ekstrapyramidale symptomer.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. fysostigmin ved uttalt sentralt antikolinergt syndrom

Propofol

Toksisitet: Korttidsvirkende anestesimiddel. Lav peroral biotilgjengelighet. I.v. injeksjon gir effekt etter 30 sekunder og varighet 5-10 minutter. Rapportert alvorlige forgiftninger ved terapeutiske doser.
Klinikk: CNS-depresjon. Hypotensjon og respirasjonsdepresjon, spesielt ved raskt tilførsel. Smerter ved injeksjonsstedet. «Propofolinfusjonssyndrom» spesielt hos barn eller ved langvarig anestesi og/eller høye doser: Metabolsk acidose, bradyarytmier, rabdomyolyse, hyperkalemi, hyperlipidemi, akutt nyresvikt, ketonuri og hjertesvikt.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Propranolol

Toksisitet: Barn: < 40 mg (80 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 12-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: <240 mg forventer ingen eller lette symptomer. 1,6-2 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Se Betablokkere, ikke-selektive G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Relativt høy forekomst av uttalte CNS-symptomer som kramper.
Behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Propyltiouracil

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Lite sannsynlig med toksiske effekter etter selv store engangsinntak. Kronisk inntak kan gi toksiske effekter. Barn: 5–13 g til 12-åring ga ingen symptomer.
Klinikk: GI-symptomer. Ved kronisk eksponering alvorlige immunologiske bivirkninger ev. leverpåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved gjentatt overdose følg blodbildet og leverfunksjon. Symptomatisk behandling

Prostaglandinanaloger

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk for gruppen: Begrenset erfaring. Ev. GI-symptomer, svimmelhet, hudrødme og svette.
Behandling for gruppen: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Proteasehemmere

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 1–2 tabletter (av høyeste styrke) forventes ingen eller lette symptomer. Se de enkelte virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Parestesier, svimmelhet, somnolens, uro, hallusinasjoner, agitasjon, forvirring, ataksi, ev. kramper. Vasodilatasjon, hypotensjon og takykardi. Hyperglykemi, ev. elektrolyttforstyrrelser, acidose, leukopeni og trombocytopeni. Ev. lever- og nyrepåvirkning ved store doser.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Proteinkinasehemmere

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré og ev. ulcerasjon. Tretthet, hodepine, hudutslett, muskelspasmer, væskeretensjon, leverskade, beinmargsdepresjon, økt blødningstendens (bl.a. pga. redusert antall blodplater), hjerteeffekter, infeksjon og lungetoksisitet. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering (også ved parenteral administrering). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Protonpumpehemmere

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Svimmelhet, hodepine, forvirring og somnolens. Kardilatasjon og takykardi. Kvalme, brekninger og diaré.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Prukaloprid

Toksisitet: Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Diaré, magesmerter, kvalme, hodepine og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Purinanaloger

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk for gruppen: Beinmargsdepresjon er hovedproblemet (fra 2–3 døgn). Infeksjonsfare. Kvalme, brekninger og diaré initialt (kan bli kraftige symptomer med ulcerasjon av slimhinnen). Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (få perorale preparater i denne gruppen). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Pyrazinamid

Se Tuberkulostatika, kombinasjonspreparater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pyridoksin

Tilnærmet ingen forgiftningsfare.

Pyridostigmin

Toksisitet: Barn: 60 mg til 3-åring ga ingen symptomer. Voksne: 600–1200 mg ga moderat forgiftning
Klinikk og behandling: Se Antikolinesteraser G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Pyrimidinanaloger

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk for gruppen: Beinmargsdepresjon (kan ha bifasisk forløp) er hovedproblemet. Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré, forstoppelse og ev. ulcerasjon. CNS-effekter. Hjerte- og sirkulasjonspåvirkning. Ev. leverskade. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (få perorale preparater i denne gruppen). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Pyrvin

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke. Barn: 300–500 mg til 3-åringer ga ingen symptomer. Voksne: 1,1 g ga ingen symptomer.
Klinikk: Milde GI-symptomer som kvalme, brekninger og diaré.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling