G21 Rekvirering og utlevering av legemidler, legemiddelbehandling – aktuelt lovverk

Publisert: 22.04.2016

Lov om legemidler m.v (legemiddelloven)

For komplett lovtekst, se Lovdata: Lov om legemidler m.v

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Forskriften er hjemlet i Lov om legemidler (Legemiddelloven) av 12. april 1992.

For komplett forskriftstekst, se Lovdata: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helsepersonelloven

LOV 1999-07-02-64: Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

Pasientrettighetsloven

LOV-1999-07-02-63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

For fullstendig lovtekst, se Lovdata: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Forskrift om legemiddelhåndtering

FOR-2008-04-03-320: Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For fullstendig forskriftstekst se Lovdata www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080403-0320.html