G21 Rekvirering og utlevering av legemidler, legemiddelbehandling – aktuelt lovverk

Publisert: 22.04.2016

Lov om legemidler m.v (legemiddelloven)

For komplett lovtekst, se Lovdata: www.lovdata.no/all/nl-19921204-132.html

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Forskriften er hjemlet i Lov om legemidler (Legemiddelloven) av 12. april 1992.

For komplett forskriftstekst, se Lovdata: www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980427-0455.html

Helsepersonelloven

LOV 1999-07-02-64: Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

For fullstendig lovtekst se Lovdata www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-064.html&dato=02.07.1999&

Pasientrettighetsloven

LOV-1999-07-02-63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

For fullstendig lovtekst, se Lovdata www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-063.html&dato=02.07.1999&

Forskrift om legemiddelhåndtering

FOR-2008-04-03-320: Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For fullstendig forskriftstekst se Lovdata www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080403-0320.html