G12.5.15 O

O

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Obetikolsyre

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: GI-symptomer, ev. leverpåvirkning og øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Obinutuzumab

Se Monoklonale antistoffer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ofatumumab

Se Monoklonale antistofferG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ofloksacin

Toksisitet: Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 g intravenøst ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Kinoloner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Okrelizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: To injeksjoner av 1000 mg med to ukers mellomrom har vært tolerert terapeutisk.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Oksaliplatin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Oksazepam

Toksisitet: Barn: 15 mg til 2½-åring ga lett, 50 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming lett, 75 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming moderat og 250 mg til 5-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 300–500 mg har gitt lette til moderate symptomer. 120 mg til eldre ga moderat til alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Okskarbazepin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig noe mindre toksisk enn karbamazepin. Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 6 g til 16-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 3 g ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Antakelig likt som Karbamazepin, se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Oksybuprokain

Se Lokalanestetika G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Oksybutynin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 15 mg til 9-åring ga ingen symptomer. Voksne: 100 mg ga alvorlig forgiftning. 250–300 mg i løpet av 3 dager ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Oksykodon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Depotpreparater tolereres bedre enn vanlige tabletter. Barn: Til sykehus. Voksne (ikke-brukere): ≥ 20 mg eller ved symptomer til sykehus, og estimert letal dose er 60–100 mg.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Oksymetazolin

Toksisitet: Nasal eksponering: Barn inntil 4 måneder: <50 µg (inntil 1 spray av 0,25 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <200 µg (inntil 2 sprayer av 0,5 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Peroralt inntak: Barn inntil 4 måneder: <2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <10 ml (uansett styrke) forventes ingen eller lette symptomer. Ved uttalte symptomer til sykehus.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Oksytetrasyklin

Se Tetrasykliner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Oksytocin

Toksisitet: Barn: 2–3 og 10 IE intramuskulært til spedbarn og 8 IE nasalt til ½-1½-åringer ga ingen symptomer. Voksne: Infusjon av 80 IE (i løpet av 35 timer), 488 IE (i løpet av 40 timer) og 800 IE (i løpet av 60 timer) ga alvorlig forgiftning. 1 IE = ca. 1,7 μg.
Klinikk: Antidiuretisk effekt med risiko for vannforgiftning: Hyponatremi, hypoosmolalitet, hjerneødem. Karkontraksjon og hypertensjon. Uterushyperaktivitet (eks. spasmer og blødning).
Behandling: Væskerestriksjon er viktig. Forsiktig korrigering av T23 Hyponatremi. Furosemid ved dårlig diurese. Symptomatisk behandling

Oktreotid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Perorale eksponeringer gir ingen risiko. Voksne: Enkeltdose på 1000 mikrogram i.v. ga ingen symptomer og enkeltstående infusjoner på 30.000 mikrogram og 120.000 mikrogram i.v. har vært godt tolerert i studier.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Olanzapin

Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 7,5–15 mg til 2½-åring ga moderat, 20 mg til 6-åring ga lett til moderat og 30–40 mg til 1½-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 30–120 mg ga lett, > 120 mg ga moderat og > 560 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Desorientering og CNS-depresjon. Svimmelhet, agitasjon, tåkesyn, miose ev. mydriasis. Takykardi og hypotensjon. CK-stigning. Ev. ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning: Koma, respirasjonsdepresjon, forlenget QT-tid og rabdomyolyse. Ev. antikolinerge symptomer, kramper og arytmier.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden

Olaparib  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Olaratumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se: Tilbaketrekking av markedsføringstillatelse på grunn av manglende effekt - SLV Sikkerhetsinformasjon 08.05.2019. Se også G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Olmesartan

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Olodaterol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Olopatadin

Er et antihistamin. Begrenset erfaring med overdoser

Olsalazin

Toksisitet: Barn: < 500 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1 g til 2-åring ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Omalizumab

Begrenset erfaring med overdoser

Ombitasvir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Omega-3-triglyserider inklusive andre estere og syrer

Toksisitet: Lav akutt toksistet.
Klinikk: Ev. GI-besvær.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Omeprazol

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <1000 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ondansetron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 16 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 48 mg (peroralt) og 35–84 mg (intravenøst) ga lett og 250 mg (peroralt) og 120–150 mg (intravenøst) ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Opioider

Toksisitet for gruppen: Opioider er generelt mer toksiske for barn, eldre eller svekkede personer. Toksisiteten potenseres av alkohol og andre legemidler som påvirker CNS. Individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. For toksiske doser, se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: CNS-depresjon er hovedproblemet. Kvalme og obstipasjon. Blek, fuktig hud, hypotermi, respirasjonsdepresjon (ofte mindre uttalt ved typisk hostedempende opioider), miose og kramper (særlig barn). Sirkulasjonssvikt. Ev. acidose, rabdomyolyse og nyresvikt.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert, men vurder fare for raskt innsettende CNS-depresjon. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson er vanligvis nødvendig (kortere halveringstid for nalokson enn for mange opioider, særlig metadon). Respiratorbehandling ved pulmonale komplikasjoner eller manglende effekt av nalokson. Symptomatisk behandling

Organo-heparinoid

Toksisitet: Peroralt inntak regnes ikke som farlig fordi heparinet brytes ned av magesyren. Lite sannsynlig med overdose via hud. 

Orfenadrin

Toksisitet: Relativ høy toksisitet. Økt risiko ved hjertesykdom og hos små barn. Spedbarn: Til sykehus. Barn: Vurder kull ved alle inntak. > 50 mg til sykehus. Voksne: 1–2 g ga alvorlig forgiftning. Lav terskel for å anbefale kull over terapeutiske doser.
Klinikk: Antikolinerge effekter og hjertepåvirkning dominerer. Ved lett til moderat forgiftning: Tretthet, forvirring, munntørrhet, ataksi, hyperrefleksi, kvalme, lett takykardi, mydriasis, dobbeltsyn, uro, urinretensjon, desorientering og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper, respirasjonsdepresjon, bradykardi, AV-blokk, arytmier (supraventrikulær takykardi, ventrikkeltakykardi, VES og torsade de pointes), kardiogent sjokk, hjerneødem og lungeødem. Elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi) og leverpåvirkning. Etablert forgiftningsklinikk kan vedvare i flere døgn.
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Ventrikkeltømming kan vurderes etter flere timer (antikolinerg effekt). Gjentatt kulldosering i inntil 24 timer. Fysostigmin er sjelden indisert (kan utløse kramper og arytmier), men kan være aktuelt ved uttalt sentral antikolinerg klinikk som uro og hallusinasjoner i oppvåkningsfasen. Diazepam bør være førstevalg ved uro. Følg EKG. Symptomatisk behandling

Orlistat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet pga. minimal absorpsjon. Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter, hyppig fettrik avføring og flatulens. Ev. leverpåvirkning.
Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Oseltamivir

Toksisitet: Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1 g ga ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Osimertinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ozanimod

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Bradykardi.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG.