G12.5.7 G

G

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Gabapentin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser, men sannsynligvis lav akutt toksisitet. Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 600 mg til 2,5-åring ga etter kull ingen symptomer. 48 g til 16-åring ga moderat forgiftning. Voksne: < 8 g forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Antiepileptika, diverse nyere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Kramper er mindre sannsynlig, men rapportert etter svært store doser.

Galantamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Individuelle variasjoner. Barn: <8 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: <30 mg forventer ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Galkanezumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Overdosering er mindre sannsynlig grunnet ferdigfylt penn til engangsinjeksjon. Voksne: 600 mg s.c. har vært godt tolerert.
Klinikk: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Ganciklovir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 2 doser à 500 mg til 1½-åring ga ingen symptomer. Voksne: 7 doser à 22 mg/kg i løpet av 3 døgn ga ingen symptomer og 24 mg/kg (enkeltdose) ga nøytropeni.
Klinikk og behandling: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. reverstranskriptasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Gefitinib

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Hudreaksjoner og diaré er svært vanlige bivirkninger

Gemcitabin

Se Pyrimidinanaloger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Gemeprost

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av bivirkninger som GI-symptomer, feber og økt uterusaktivitet Behandling: Ev. vaginalskylling. Symptomatisk behandling

Gemfibrozil

Toksisitet: Barn: < 1200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Fibrater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Gemtuzumabozogamicin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Gentamicin

Toksisitet: Barn: 90 mg til prematurt barn (1,8 kg) ga reversibel nyrepåvirkning og 40 mg til barn 6 måneder ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Gestagener

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet.
Klinikk for gruppen: Forventer ikke symptomer ved enkelteksponeringer. Ved kronisk bruk rapportert leverpåvirkning, hodepine og svimmelhet.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Gilteritinib

Begrenset erfaring med overdoser. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Glasdegib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 640 mg/dag har i kliniske studier gitt moderat forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Vurder EKG-overvåkning.

Glatirameracetat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Vasodilatasjon, brystsmerter, dyspné og takykardi. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Glekaprevir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Glibenklamid

Toksisitet: Spedbarn: Til sykehus. Barn: > 1,75 mg oppfølging sykehus. 2,5 mg til småbarn og 5–10 mg til 11-åring ga hypoglykemi og 10–15 mg til 2-åring ga svært alvorlig forgiftning med sekveler. Voksne: Lav terskel for observasjon sykehus ved inntak over terapeutisk dose. 10 mg ga hypoglykemi, 5–10 mg til eldre ga alvorlig til svært alvorlig og 15 mg ga svært alvorlig forgiftning med sekveler.
Klinikk og behandling: Se Sulfonamider, derivater av urinstoff G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Glimepirid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: > 1 mg oppfølging sykehus. Voksne: Lav terskel for sykehusobservasjon ved inntak over terapeutisk dose.
Klinikk og behandling: Se Sulfonamider, derivater av urinstoff G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Glipizid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: > 2,5 mg oppfølging sykehus. 5 mg til småbarn ga hypoglykemi. Voksne: Lav terskel for sykehusobservasjon ved inntak over terapeutisk dose.
Klinikk og behandling: Se Sulfonamider, derivater av urinstoff G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Gliptiner (DPP-4-hemmere)

Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene. Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk for gruppen: Hypoglykemi. Kvalme, magesmerte og diaré. Hodepine og svimmelhet. Ev. parestesier, ødem, økte leverenzymer og økt kreatininkinase.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ved større inntak følg blodglukosen

Glukagon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Ingen toksisitet ved peroral eksponering. Voksne: 10 mg i.v. har vært godt tolerert.
Klinikk: Forbigående kvalme og brekninger (kort halveringstid). Ev. hyperglykemi (ofte ikke behandlingskrevende) og hypokalemi.
Behandling: Symptomatisk behandling. Følg glukose og elektrolytter ved store overdoser.

Glukokortikoider (systemisk bruk)

Toksisitet for gruppen: Akutt toksisitet selv ved høye doser utgjør inget klinisk problem. Akutt overdose kan muligens forverre underliggende sykdom som ulcus, elektrolyttforstyrrelser, infeksjoner og ødem.
Klinikk for gruppen: Gjentatte store doser metylprednisolon har gitt leverpåvirkning. Andre symptomer er ev. hyperglykemi og ketoacidose. Bradyarytmier, ventrikulære arytmier og hjertestans er observert ved intravenøs tilførsel av store doser metylprednisolon og deksametason. Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling

Glukokortikoider (til inhalasjon, nese, hud, lokalt i tarm, øye)

Akutt eksponering gir minimale symptomer selv ved høye doser. Se ev. Glukokortikoider (systemisk bruk) G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Glukosamin

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: < 2 g forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Magesmerter, tretthet og hodepine. Ev. brekninger, diaré, hyperglykemi og takykardi.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull lite aktuelt pga. lav akutt toksisitet. Symptomatisk behandling

Glutaminsyrehydroklorid

Toksisitet: Lav akutt toksisitet ved svelging.
Klinikk: Lette GI-symptomer. Lokalirritasjon ev. etseskade i munnhulen hvis barn suger på tablettene i lang tid.
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling

Glykopyrron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Antikolinerg effekt, først og fremst perifer. Se ev. Belladonnaalkaloider, tertiære aminer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. Se Antikolinergika G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Glyserolfenylbutyrat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Anbefaler behandling og oppfølging i samråd med behandlende lege.

Glyseroltrinitrat

Toksisitet: Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 25 mg og 60 mg ga lett til moderat og 24 mg (trolig sublingvalt) ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Nitrater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Golimumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 10 mg/kg har vært tolerert.
Klinikk og behandling: Se Tumornekrosefaktor alfahemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Lav peroral toksisitet (inaktiveres i mage-tarm).
Klinikk for gruppen: Ev. mage-tarm-symptomer. Lokalirriterende. Ev. hypersensitivitetsreaksjoner.
Behandling for gruppen: Ev. symptomatisk behandling

Goserelin

Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Granisetron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Serotonin 5-HT3-antagonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Grazoprevir og elbasvir

Se Elbasvir og grazoprevir G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Grønn te-ekstrakt

Se Sinekatekiner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Guaifenesin

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: 2 g til 2-åring ga ingen symptomer.
Klinikk: Ev. kvalme og tretthet.
Behandling: Sjelden nødvendig. Ev. kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Guanfacin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 25 mg ga moderat forgiftning. 60 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Hypotensjon, initiell hypertensjon, bradykardi, CNS-depresjon og respirasjonsdepresjon. Hemodynamisk ustabilitet.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Guselkumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 987 mg i.v. og 300 mg s.c. har vært godt tolerert i kliniske studier.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.