G12.5.8 H

H

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

H2-reseptorantagonister

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
Klinikk for gruppen: CNS-depresjon, hodepine, forvirring, agitasjon, hallusinasjoner, ev. kramper. Bradykardi. Munntørrhet og kvalme. Dyspné, respirasjonsdepresjon og ev. arytmier (ved intravenøs administrering).
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Haloperidol

Toksisitet: Individuelle variasjoner. Ekstrapyramidale symptomer har vært sett i terapeutisk dosering. Barn: 2 mg til 2-åring ga moderat, 3,5 mg til 2-åring ga alvorlig og 4 mg til 13-åring og 7–9 mg til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 100 mg ga moderat og 300–1000 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Ekstrapyramidale symptomer som parkinsonisme, dysartri, spasmer, stereotype ansiktsbevegelser, tics, dysfagi og dystoni (spesielt hos barn) dominerer (kan debutere sent og vedvare i dager). Takykardi og hypotensjon. Hypo- eller hypertermi. Lette antikolinerge symptomer. Ved alvorlig forgiftning koma, bradykardi, forlenget QT-tid, ventrikulære arytmier som «torsades de pointes» og sirkulasjonssvikt. Ev. malignt nevroleptikasyndrom.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Antiarytmika bør i stor grad unngås. Ekstrapyramidale symptomer og tegn kan behandles med biperiden

Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Blødninger er hovedrisikoen. Andre symptomer er kvalme, brekninger, diaré, forvirring, agitasjon, CNS-depresjon, hypotensjon, takykardi, blodforandringer, metabolsk acidose og ev. leverpåvirkning
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Pga. blødningstendens vil kull alene oftest være mest hensiktsmessig. Symptomatisk behandling

Heparin

Toksisitet: Individuelle variasjoner. Voksne: 125 000 IE intravenøst i løpet av 6 timer ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Blødninger er hovedproblemet. Ev. trombocytopeni. Pga. kort halveringstid er varigheten av blødningsrisikoen kort (timer).
Behandling: Følg og vurder blødningsrisikoen (APTT ev. anti-Xa). Vurder å konferere med hematolog. Vurder protamin intravenøst ved store mengder eller alvorlige blødninger. Symptomatisk behandling

Hestekastanje

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Brekninger, magesmerter og diaré. Ved store inntak rapportert sløvhet, uro og muskelrykninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Histamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Kardilatasjon er hovedproblemet. Hypotensjon, takykardi, hudrødme, slimhinnesvelling, kvalme, brekninger, hodepine, magesmerter og utslett. Ev. forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

HMG-CoA-reduktasehemmere

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Lav akutt toksisitet.
Klinikk for gruppen: Hodepine, svimmelhet, somnolens og myalgier. Munntørrhet, brekninger og diaré. Ev. rabdomyolyse og leverpåvirkning.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Hydralazin

Toksisitet: Barn: 200 mg til 4-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 375 mg ga etter sen ventrikkeltømming moderat forgiftning.
Klinikk: Hypotensjon (kardilatasjon), takykardi, palpitasjoner og hudrødme. Svimmelhet og CNS-depresjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vasopressorer (forslagsvis noradrenalin) ved behov. Øvrig symptomatisk behandling

Hydroklortiazid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1 g ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Tiazider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Hydroklortiazid og kaliumsparende midler

Se Hydroklortiazid G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Amilorid: Begrenset erfaring med overdoser. Vurderes som lite toksisk

Hydrokodon

Toksisitet: Lignende bruksområde og virkning som kodein. Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se Opioider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Hydrokortison

Se Glukokortikoider (systemisk bruk) G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Hydroksykarbamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Klinikk: Beinmargsdepresjon. Slimhinne- og hudlesjoner (utslett, ødem, flassing og ev. hyperpigmentering). Gastrointestinale symptomer. Ev. lever- og nyrepåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Hydroksyklorokin

Toksisitet: Høy toksisitet. Barn: Alle inntak over øvre terapeutiske dosering er potensielt toksiske (> 13 mg/kg hydroksyklorokinsulfat). Alvorlig forgiftning > 16 mg/kg hydroksyklorokinsulfat (< 1 tablett for små barn). 1 g til 3-åring ga letal forgiftning. Voksne: Toksisk dose ca. 2 g hydroksyklorokinsulfat (10 tabletter).
Klinikk og behandling: Se Aminokinoliner G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Hydroksyzin

Toksisitet: Barn: < 75 mg forventes ingen eller lette symptomer. 60–100 mg til 2-åring ga lett, 300 mg til 2-åring og 500–625 mg til 1-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 1–1,5 g ga lett og 1,5–2,5 g ga moderat forgiftning.
Klinikk: CNS-depresjon, ev. eksitasjon (særlig hos barn). Kramper, kvalme, sinustakykardi, ev. hypotensjon og antikiolinerge fenomener (bl.a. tørr rød hud, urinretensjon, mydriase og nedsatt mage/tarmaktivitet)
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Hydromorfon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Til sykehus.
Klinikk og behandling: Se Opioider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Hyoscyamin

Toksisitet: Dobbelt så toksisk som atropin (halver ev. de toksiske dosene for atropin). Barn: < 0,4 mg forventes ingen eller lette symptomer, men 0,3 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat og 0,8–1,2 mg til 3-åring ga alvorlig forgiftning. 2,2 mg til 14-åring ga lett, og 12 mg til 12-åring ga etter sen ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: 3,6 mg ga lett og ca. 30 mg ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling