G12.5.6 F

F

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Famciklovir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.Trolig lav akutt toksisitet. Barn: < 250 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Famotidin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fampridin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forvirring, svette skjelvinger, ufrivillige bevegelser, hukommelsestap, kramper, hypertensjon, forlenget QT-tid og hjertearrytmier (f.eks. ventrikulær og supraventrikulær takykardi og bradykardi).
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Febuksostat

Toksisitet: Lite erfaring med overdoser. Barn: < 80 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk: Forventede symptomer er kvalme, oppkast, diaré. Hodepine, svimmelhet, CNS-depresjon. Palpitasjoner, ev. hypertensjon. Krystallutfelling i urinen. Nyrepåvirkning. Ev. leverpåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull etter vanlige retningslinjer. Sørg for god diurese. Symptomatisk behandling

Felbamat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventer ingen eller lette symptomer. >600 mg til sykehus. Voksne: >8 g til sykehus. Inntil 5 g forventer ingen til lett forgiftning. 12 g (i løpet av 12 timer) ga lett og 36 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Antiepileptika, diverse nyere

Felodipin

Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen symptomer. 10 mg til 2-åring ga lett forgiftning. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 85 mg ga ingen og 150-200 mg og 250 mg ga lett til moderat forgiftning. Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling <!--5-->
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fenazon, kombinasjoner ekskl. psykoleptika

Se i tillegg også Koffein G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 1,5 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 3 g forventes ingen symptomer Klinikk: Brekninger, somnolens og kramper. Ev. cyanose, nyrepåvirkning og methemoglobinemi.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Fenelzin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotonergt syndrom (f.eks. endret bevissthet, økt muskelaktivitet, takykardi, hyperrefleksi, hypertermi, diaré og mydriasis). Samtidig inntak av tyraminrik mat (f.eks. noen typer ost) kan gi forgiftning ved terapeutiske doser. Voksne: Toksisk dose fenelzin ca. 100–150 mg.
Klinikk: Symptomer kan komme etter latens på 6–8 timer. Ortostatisk hypotensjon (ved lette tilfeller), takykardi, hypertoni, blekhet, mydriasis, svette, motorisk uro, hyperirritabilitet, muskelfasikulasjoner, hyperrefleksi, agitasjon og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning hypertensjon, uttalt muskelspasme, hypertermi, koma, kramper, arytmier og hjerneødem. Hypotensjon og sirkulasjonssvikt.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Observasjon med spesielt fokus på sirkulasjon, bevissthet, kramper og kroppstemperatur. Følg EKG. Symptomatisk behandling. Etablert forgiftningsklinikk vil ha forventet varighet på 3–4 døgn

Fenindion

Se Fenylindandion G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fenobarbital (fenemal)

Toksisitet: Toleranseutvikling. Toksisiteten potenseres av alkohol og CNS-depressive legemidler. Barn: Toksisk dose ca. 10 mg/kg. 180 mg til 3-åring ga moderat og 270 mg til 3-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: Toksisk dose ca. 1 g. 2 g ga lett til moderat forgiftning. Potensiell letal dose 5–10 g. Serumkonsentrasjoner: > 200 mol/liter forventes lett, > 400 mol/liter moderat og > 600 mol/liter alvorlig forgiftning.
Klinikk: Eksitasjon (tidlig i forløpet, særlig hos barn), deretter tiltagende CNS-depresjon til dypt koma med utslukkede reflekser og lang varighet. Ataksi og nystagmus. Respirasjonsdepresjon, hypotensjon og sirkulasjonssvikt. Hypotermi. Nedsatt GI-motilitet. Ev. bulløst eksantem, krystalluri (gjelder primidon) og rabdomyolyse Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg ev. serumkonsentrasjonen. Alkalisk diurese dersom gjentatt kulldosering ikke kan gjennomføres. Intubering og ev. respiratorbehandling på vid indikasjon. Vasopressor (noradrenalin) er da oftest nødvendig. Hemodialyse (CVVHD) kan unntaksvis være indisert ved alvorlig forgiftning og nedsatt nyrefunksjon.

Fenofibrat

Toksisitet: Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fenoksymetylpenicillin

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fentanyl

Toksisitet: Terapeutisk dosering av sugetabletter eller plaster med høy styrke har gitt alvorlig forgiftning. Svelging av plaster kan gi alvorlig og langvarig forgiftning. Voksne (ikke-brukere): 15 μg/kg intravenøst og 25 μg/time (plaster) ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Respirasjonsdepresjon, apné og CNS-depresjon. Bradykardi og hypotensjon. Miose. Muskelrigiditet (som kan hindre ventilasjonen), myoklonier. Ev. uro og eksitasjon. Kvalme og brekninger.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull sjelden indisert. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson kan være nødvendig (kortere halveringstid for nalokson enn fentanyl). Alvorlig rigiditet kan kreve muskelrelaksering og ev. respiratorbehandling. Øvrig symptomatisk behandling

Fentiaziner med alifatisk sidekjede

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: CNS-depresjon dominerer. Hypotensjon og takykardi. Ev. ataksi, svimmelhet og antikolinerge symptomer (også i oppvåkningsfasen). Ved alvorlig forgiftning koma, kramper, forlenget QT-tid, AV-blokk, breddeøkt QRS-kompleks, ev. arytmier. Ekstrapyramidale symptomer forekommer og kan opptre sent i forløpet Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (kan vurderes også etter 2 timer ved risiko for alvorlig forgiftning). Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Antiarytmika bør i stor grad unngås. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden

Fentiaziner med piperazinring i sidekjeden

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Ekstrapyramidale symptomer som parkinsonisme, dysartri, spasmer, stereotype ansiktsbevegelser, tics og dysfagi dominerer og kan opptre sent i forløpet, men være langvarige (døgn). Ataksi, agitasjon og forvirring. Hypotensjon og takykardi. Ved alvorlig forgiftning kramper, ev. koma og respirasjonsdepresjon. Alvorlig hjertepåvirkning er uvanlig. Ev. malignt nevroleptikasyndrom.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden

Fentolamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Kan i tillegg gi hypoglykemi

Fentolamin og aviptadil

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fenylefrin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 14–18 mg (okulært) til 8-åring ga moderat og 90 mg peroralt til barn 2–3 år ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fenylindandion

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning.
Klinikk og behandling: Se Warfarin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fenylpropanolamin

Toksisitet: Smalt terapeutisk vindu. Store individuelle forskjeller. Personer med hjertesykdom eller nedsatt nyrefunksjon er spesielt følsomme. Spedbarn: Toksisk dose er ca. 3 mg/kg. Barn: < 5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 80 mg til 1-åring ga moderat, 125–250 mg til 2–4-åringer ga lett til moderat og 400–600 mg til tenåringer ga alvorlig forgiftning. Voksne: Inntil 2–3 ganger terapeutisk dose (100–150 mg) forventes ingen eller lette symptomer. Alvorlig hypertensjon er rapportert > 10 mg/kg. 2,5 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Hypertensjon er hovedproblemet (vasokonstriksjon og stimulerende effekt på hjertet) og kan gi komplikasjoner som hypertensive kramper og intracerebrale blødninger. Takykardi (spesielt hos barn) eller ev. bradykardi, AV-blokk og ekstrasystoler. Både CNS-eksitasjon og CNS-depresjon (spesielt hos barn) forekommer. Hodepine, svimmelhet, skjelvinger, uro, agitasjon, irritabilitet, forvirring, psykoser og angst. Mydriasis. Kvalme. Ev. rabdomyolyse og nyresvikt.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Følg blodtrykk og EKG ved symptomer eller store doser. Symptomatisk behandling

Fenytoin

Toksisitet: Toksisk dose ca. 20 mg/kg. Barn: < 200 mg forventes ingen eller lette symptomer. 300 mg til 2½-åringer ga moderat, 600 mg til 4½-åring ga alvorlig, 1,5 g til 6-åring ga alvorlig til svært alvorlig forgiftning. Voksne: 1,2 g ga lett til moderat, 10 g ga alvorlig forgiftning og 7 g ga cerebellær atrofi. Serumkonsentrasjoner: 80–120 μmol/liter forventes lett, 120–160 μmol/liter moderat, > 160 μmol/liter alvorlig og > 200 μmol/liter svært alvorlig forgiftning. Doseavhengig kinetikk kan gi høye serumkonsentrasjoner i flere døgn.
Klinikk: Ved lett forgiftning: Nystagmus (svært vanlig), ataksi, tremor, hyperrefleksi, dobbeltsyn, svimmelhet, talevansker, agitasjon, eksitasjon, forvirring, hallusinasjoner, ansiktsrødme, iblant kvalme og brekninger. Symptomene forsvinner ofte etter 4–5 dager. Ved alvorlig forgiftning: Somnolens (koma sees sjelden), ev. kramper, ufrivillige bevegelser og respirasjonsdepresjon. Cerebellær atrofi er en fryktet komplikasjon ved kronisk overdosering, men svært sjelden ved akutt forgiftning Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder beskyttende omgivelser og behandling på flatseng ved uttalt uro/ataksi. Følg ev. serumkonsentrasjonen

Ferrioksiddekstrankompleks

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ferrioksidsakkarat

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ferrofumarat

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ferroglukonat

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ferrosulfat

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Ferumoksytol

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fesoterodin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 4 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Feksofenadin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 120 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,8 g ga ingen og 4,8 g ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Ebastin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fibrater

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet.
Klinikk for gruppen: Tretthet, svimmelhet, magesmerter, kvalme, brekninger,diaré og muskel- og skjelettsmerter. Ev. leverpåvirkning og rabdomyolyse.
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling

Fidaksomicin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser

Filgotinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 450 mg/dag ga i kliniske studier lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Filgrastim

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Finasterid

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg og 80 mg/døgn i 3 måneder ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fingolimod

Toksisitet: Voksne: 40 mg ga lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling I tillegg er tetthet i brystet og hjertetoksisitet beskrevet

Flekainid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Til sykehus. Voksne: 1,5 g ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk: Svimmelhet, synsforstyrrelser, hodepine og somnolens. Kvalme. Forlenget PQ- og QT-tid, breddeøkt QRS-kompleks, bradykardi, AV-blokk, asystole, ventrikkeltakykardi og hjertesvikt. Ev. respirasjonsdepresjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Korrigering av syre-base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Kontinuerlig EKG-overvåkning. Vurder natriumbikarbonatinfusjon ved breddeøkt QRS-kompleks. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Vurder insulin-glukose, ECMO eller hjerte/lungemaskin. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling

Fludarabin

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling I tillegg CNS-påvirkning som kan være forsinket (f.eks. forvirring, irreversible synsforstyrrelser, parestesier og koma)

Fludrokortison

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: < 0,5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Hypernatremi, ødem, hypokalemi, hypertoni. Ev. hjertesvikt, hjerneødem og kramper.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Korriger syre-base-, væske- og elektrolyttbalansen. Symptomatisk behandling

Flufenazin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Vurder kull ved alle inntak. > 0,5 mg til sykehus. 1,5 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming moderat, 4–5 mg til 4-åring ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig og 10–11 mg til 3-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 7,5 mg ga moderat og 17,5–75 mg ga moderat til alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Flukonazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1 g ga ingen og 8,2 g ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Flunisolid

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Flunitrazepam

Toksisitet: Det mest potente benzodiazepinderivatet. Få tabletter sammen med alkohol kan gi alvorlige symptomer (respirasjonsdepresjon). Barn: 0,25–0,5 mg til 3-åringer ga lett, 1 mg til 1-åring ga etter ventrikkeltømming moderat, 2 mg til 3-åring ga moderat til alvorlig, 2 mg til 6-åring ga moderat og 8 mg til 13-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 10 mg ga moderat og 13 mg (sammen med alkohol), 20 mg og 4 mg til eldre ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Raskt innsettende CNS-depresjon. I tillegg er uregelmessig respirasjon og apnéperioder karakteristisk allerede ved moderat forgiftning. Ev. bradykardi.
Behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fluocinolonacetonid

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fluocinonid

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fluoksetin

Toksisitet: Barn: < 60 mg forventes ingen eller lette symptomer. Opp til 700 mg til 4-åring ga moderat og 1,2 g til 14-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer. 560-2000 har gitt moderat forgiftning. Relativ lang halveringstid.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. Ved 800 mg–1,5 g anbefales ett diagnostisk EKG og ved > 1,5 g følg EKG minst 12 timer

Fluorescein

Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Symptomatisk behandling

Fluorouracil

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Flupentiksol

Toksisitet: Barn: < 1 mg forventes ingen eller lette symptomer. 2 mg til barn 10 måneder, 1–3 mg til 2-åring og 2,5–3,75 mg til 5-åring ga moderat og 18 mg til 4-åring ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning. Voksne: 10–20 mg ga moderat forgiftning.
Klinikk: CNS-depresjon. Ekstrapyramidale symptomer som parkinsonisme, dysartri, spasmer, stereotype ansiktsbevegelser, tics og dysfagi kan opptre sent i forløpet, men være langvarige (døgn). Hypotensjon og takykardi. Ataksi. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, koma, respirasjonsdepresjon. Ev. malignt nevroleptikasyndrom Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden

Flurbiprofen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: ≤100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Flutamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko hos pasienter med leversykdom. Barn: < 250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksen: Rapportert om overlevelse uten sekveler etter enkeltdose på 5 g.
Klinikk: Leverpåvirkning, gastrointestinale symptomer, hodepine og tretthet. Ev. antabuslignende symptomer og methemoglobinemi. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Flutikason

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fluvastatin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fluvoksamin

Toksisitet: <15mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg ga alvorlig forgiftning. Voksne: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. >1,5 g har gitt moderat til alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Folsyre

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
Klinikk: Forventer ingen eller ev. milde symptomer.
Behandling: Ev. symptomatisk behandling

Folsyreanaloger

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
Klinikk for gruppen: Beinmargsdepresjon er hovedproblemet. Vær oppmerksom på lang latenstid (5–9 dager). Sannsynlig med forsterkning av bivirkninger som endring av blodbildet, slimhinnepåvirkning, reversibel leverskade, nyrepåvirkning, CNS-effekter og økt infeksjonsfare.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kalsiumfolinat/kalsiumlevofolinat intravenøst er indisert ved fare for alvorlig forgiftning. Symptomatisk behandling og lang observasjonstid/oppfølging. Følg blodbildet, lever- og nyrefunksjonen

Fondaparinuks

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
Behandling: Symptomatisk behandling

Formoterol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 60 µg (peroralt) forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fosamprenavir

Toksisitet: Barn: < 5,6 g forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Foscarnet

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 12 g intravenøst ga lett forgiftning (parestesier). Plasmanivå på 1617 mol/l ga krampeanfall.
Klinikk: Kvalme, hodepine, tretthet, parestesier, tremor, hallusinasjoner, kramper og hypokalsemi. Ev. nyrepåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Symptomatisk behandling

Fosfenytoin

Begrenset erfaring med overdoser. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fosfomycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Fremanezumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Inntil 2000 mg i.v. har vært godt tolerert i studier.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Fulvestrant

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: 750 mg intramuskulært til premenopausale kvinner ga lett forgiftning
Klinikk: Hodepine, kvalme, brekninger og diaré, hetetokter, leverpåvirkning, ev. venøs tromboemboli og vaginalblødning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger. 
Behandling: Symptomatisk behandling

Furosemid

Toksisitet: Barn: < 80 mg forventes ingen eller lette symptomer. 240–320 mg til 2-åring og 600–800 mg til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 420–500 mg til eldre ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Fusidin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: 1 g til 3-åring ga ingen symptomer.
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Allergiske reaksjoner kan forekomme.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling