G12.5.14 N

N

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Nabumeton

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 1 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 15 g til en 17-åring ga magesmerter.
Klinikk: Ved lett forgiftning magesmerter, kvalme, brekninger, diaré, lett CNS-påvirkning med tretthet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn og øresus. Hypotensjon og takykardi. Ev. uro og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning kraftige GI-symptomer ev. med perforasjon, metabolsk acidose, koma, kramper, elektrolyttforstyrrelser og kardiogent sjokk. Ev. nyrepåvirkning i løpet av et par døgn.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Antacida ved behov. Sørg for god diurese. Følg ev. nyrefunksjonen

Nafarelin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Nafazolin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn har økt følsomhet. Barn: Estimert toksisk dose etter intranasal administrasjon er >0,05 mg/kg. Estimert toksisk dose av peroralt inntak er >0,1 mg/kg til spebarn og >0,3 mg/kg til barn over 2 år.
Klinikk og behandling: Begrenset erfaring med overdoser. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Nalmefen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Nalmefen er et derivat av naltrekson og er en langtidsvirkende opioidantagonist. Enkeltdoser på 450 mg og daglig dose på inntil 90 mg/dag har vært godt tolerert.
Klinikk og behandling: Se Naltrekson G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Naloksegol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Perifer opioidantagonist som passerer blod-hjerne-barrieren i begrenset grad.
Klinikk: Magesmerter, diaré og ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Nalokson

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Ikke fare for forgiftning ved peroral eksponering. Voksne: 10 mg i.v., 5,4 mg/kg bolusdose og infusjon på 4 mg/kg/time har vært godt tolerert i kliniske forsøk.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Nalokson kan utløse abstinenser hos opioidavhengige personer.
Behandling: Symptomatisk behandling. Diazepam mot utløste abstinenser.

Naltrekson

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Økt risiko ved nedsatt leverfunksjon. Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Friske frivillige har tatt 800 mg daglig i 7 dager uten forgiftningssymptomer. Kan utløse abstinens hos opioidavhengige (antagonisteffekt).
Klinikk: Tretthet, tremor, takykardi, GI-symptomer og ev. miose. Ved alvorlig forgiftning kramper, ev. økte leverenzymer og CNS- og respirasjonsdepresjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Naproksen

Toksisitet: Barn: <1000 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1-5,5 g ga ingen eller lette symptomer. Ved 10-20 g forventes moderat forgiftning. Nyrepåvirkning er sett ved relativt lave doser (<5 g).
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Naratriptan

Toksisitet: Barn: < 2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): < 15 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Natalizumab

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Nateglinid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: > 60 mg oppfølging sykehus. Voksne: Lav terskel for observasjon sykehus ved inntak over terapeutisk dose.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Natriumfenylbutyrat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 10 g (1370 mg/kg) til spedbarn 5 måneder ga moderat forgiftning.
Klinikk: Somnolens, svimmelhet, diaré, metabolsk acidose og hypokalemi er rapportert. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Natriumfluorid

Toksisitet: Barn og voksne: <5 mg/kg fluorid (11 mg/kg natriumfluorid) forventes ingen eller lette symptomer. > 5 mg/kg fluorid (11 mg/kg natriumfluorid) behandling sykehus. Klinikk: Ved lett forgiftning økt spyttflod, tørste, kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Ved alvorlig forgiftning hypokalsemi, hyperkalemi, hemorragisk gastroenteritt, hematuri, dehydrering, CNS- og respirasjonsdepresjon, sirkulasjonssvikt og kramper (barn spesielt utsatt).
Behandling: Ventrikkeltømming (innen 1 time) hvis indisert. Kull binder ikke fluorid. Kalsium tilført peroralt vil redusere opptaket fra tarm (f. eks. 10-20 stk. kalsium brusetabletter 500 mg). Gi melk e.l. hvis se an hjemme. Sørg for god diurese og ev. alkalisk diurese. Korriger ev. hypokalsemi med kalsium langsomt i.v. Øvrig symptomatisk behandling.

Natriumfosfat

Lav akutt toksisitet ved fungerende tarm og normal nyrefunksjon. Fare for elektrolyttforstyrrelser ved massive doser kombinert med obstipasjon, nedsatt nyrefunksjon eller bruk hos barn

Natriumklorid

Toksisitet: Barn: >0,5 g/kg til sykehus. Lav terskel for sykehus ved symptomer. Serumnatrium <150 mmol/liter forventes ingen eller lette symptomer. Økt toksisitet ved rask natriumstigning. 1 ts NaCl veier ca. 6 g (1 g NaCl tilsvarer ca. 17 mmol Na+).
Klinikk: Hypernatremi (rask stigning) med økt serumosmolaritet er hovedproblemet ved akutte inntak, og CNS er spesielt følsomt. Ved lett forgiftning tørste, brekninger, magesmerter og diaré. Ved alvorlig forgiftning irritabilitet, hodepine, hypertensjon (senere hypotensjon), kramper, feber, koma, nyresvikt, hjerne- og lungeødem. Fare for alvorlige sekveler fra CNS.
Behandling: Gi vann (5-10 ml/ kg kroppsvekt p.o), kan gjentas. Tidlig ventrikkeltømming kan vurderes i alvorlige tilfeller. Følg serumnatrium. Ved normale verdier etter 6 timer er sannsynligheten for hypernatremi lav. Ved akutt hypernatremi start korreksjon umiddelbart, med rask initial korreksjonshastighet. Vurder loop-diuretika. Ved mer kroniske former for hypernatremi (varighet >24 timer) langsom korreksjonshastighet pga. risiko for hjerneødem. Følg syre/base og elektrolytter. Symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.

Natriumkromoglikat

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad.
Klinikk: Ev. kvalme og brekninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Natriumoksybat

Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Barn: Begrenset erfaring med overdoser. Til sykehus. Voksne (uten toleranse): Lav terskel for sykehusobservasjon.
Klinikk: Raskt innsettende CNS-depresjon. Ev. fluktuasjoner i bevissthetsgrad, miose, kvalme, hypotermi, nedsatt muskeltonus eller muskelrykninger. Ved alvorlig forgiftning: Koma, ev. kramper. Bradykardi og respirasjonsdepresjon. Agitasjon og forvirring i oppvåkningsfasen. Amnesi.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Natriumpikosulfat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Natriumzirkonium-syklosilikat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Binder kalium i mage-tarm.
Klinikk: Hypokalemi.
Behandling: Ventrikkelskylling sjelden indisert. Vurder å måle s-kalium. Symptomatisk behandling.

Nebivolol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: <50 mg forventer ingen eller lette symptomer. 400-500 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: SeL8 Selektive beta-1-reseptorantagonister

Necitumumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Nedokromil

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Ev. forsterkning av bivirkninger.
Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Nelarabin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Alvorlige nevrologiske effekter rapportert

Neostigmin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 60 mg ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Nepafenak

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se ev.r G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Neratinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Doser opp til 800 mg har i kliniske studier gitt lett forgiftning.
Klinikk: GI-symptomer. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Netilmicin

Toksisitet: Barn: 400 mg intramuskulært 2 dager på rad til 4-åring ga ingen symptomer. Voksne: 1 g intravenøst til eldre ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Netupitant og palonosetron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Se Palonosetron G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. Voksne: I kliniske forsøk ga 600 mg netupitant/6 mg palonosetron ingen eller lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling .
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Neuramidasehemmere

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
Klinikk for gruppen: GI-symptomer, hodepine, svimmelhet og ev. leverpåvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Nevirapin

Toksisitet: Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6 g ga ingen og 800–1800 mg i flere dager ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Nifedipin

Toksisitet: Barn: <5 mg (10 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 60 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat og 100 mg til 12-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning. Voksne: <50 mg (80 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 30 mg × 3 til eldre ga moderat og 210 mg og 900 mg ga svært alvorlig forgiftning.. Se Kalsiumantagonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Niklosamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Lav absorpsjon.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Nikotin

Toksisitet: Varierer, avhengig av formulering. Toleranseutvikling. Tygging av tyggegummi eller suging på tabletter er generelt farligere enn å svelge preparatene hele. Barn: 2 mg (tyggegummi) til 2-åring ga lett, 4 mg (sugetabletter) til 7-åring ga lett og 4–8 mg (tyggegummi) til barn 3–5 år ga moderat forgiftning. ½ plaster på hud (21 mg/24 time) i 2 timer til 4-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 1,5 mg (3 doser nesespray) til ikke-røyker ga lett forgiftning. Letal forgiftning beskrevet ved bruk av flere plaster samtidig uten å redusere tobakkonsumet. Ved annen toksisitetsvurdering ring Giftinformasjonen.
Klinikk: Ved lett forgiftning: Kvalme, brekninger (vanlig), økt spyttsekresjon, magesmerter, blekhet, svetting og lett takykardi. Svimmelhet, hodepine, agitasjon og sløvhet. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, koma, bradykardi, hypotensjon, arytmier og respirasjonsdepresjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Nikotinamid

Tilnærmet ingen forgiftningsfare

Nikotinsyre

Toksisitet: Lav akutt toksisitet, men betydelig individuell variasjon. Barn: < 2 g forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Hudrødme, utslett og kløe (kan forekomme selv ved lave inntak). Kvalme, brekninger og diaré. Hyperglykemi. Ev. takykardi, hypotensjon og AV-blokk.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Nilotinib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Forlenget QT-tid er rapportert

Nimodipin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav terskel for observasjon sykehus. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Nintedanib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Niraparib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Nitazoxanid

Begrenset erfaring med overdoser

Nitisinon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Se ev. preparatets bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling

Nitrater

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Store individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. Alkohol og andre legemidler med hypotensiv effekt potenserer effekten. Økt forgiftningsrisiko ved sublingval administrering.
Klinikk for gruppen: Ved lett forgiftning hodepine, svimmelhet, eksitasjon, hudrødme, kaldsvetting og hypotensjon med kompensatorisk takykardi. Ved alvorlig forgiftning uttalt hypotensjon. Kramper og koma. Ev. methemoglobinemi.
Behandling for gruppen: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert (men ta hensyn til absorpsjonstid som kan variere fra minutter til timer). Symptomatisk behandling. Ev. metylenblått ved methemoglobinemi

Nitrazepam

Toksisitet: Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 30 mg til 1½-åring ga moderat, 20–25 mg til 4½-åring ga lett til moderat, 10–30 mg til 13-åring ga ingen og 50 mg til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 50–150 mg ga lett, 150–500 mg ga moderat og 225 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Nitrofurantoin

Toksisitet: Barn: < 120 mg forventes ingen eller lette symptomer. 300 mg til 8-åring ga lett forgiftning. 75 mg/dag i 1 uke til barn 10 måneder ga lett intrakraniell trykkstigning. Voksne: 2,5–3 g ga etter kull lett forgiftning.
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Svimmelhet, hodepine, nystagmus, ataksi og perifer nevropati. Pulmonell overømfintlighetsreaksjon og hudutslett. Ev. hemolytisk anemi hos spedbarn og pasienter med enzymmangel (G6PD).
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Sørg for god diurese. Ved alvorlig forgiftning ev. alkalinisering av urinen. Symptomatisk behandling

Nitroprussid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy toksisitet ved nyresvikt. Toksisitet som ved cyanidforgiftning (biotransformasjon). Ved terapeutisk bruk følges laktatverdiene via blodgassanalyser som tegn på ev. cyaniddannelse.
Klinikk: Takyfylaksi (behov for økende doser) kan være første tegn på cyanidforgiftning. Cyanidforgiftning (svimmelhet, uro, hodepine, metabolsk acidose, respirasjonhemning, CNS-depresjon og sirkulasjonskollaps). Vasodilatasjon, methemoglobinemi og trombocytopeni.
Behandling: Som ved cyanidforgiftning. 100 % oksygen. Hydroksokobalamin er førstevalg (ikke tilfør natriumtiosulfat samtidig). Symptomatisk behandling

Nivolumab

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Nomegestrol

Toksisitet, klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Noradrenalin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se ev. Adrenalin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling eller kontakt Giftinformasjonen

Nortriptylin

Toksisitet: Barn: 150–200 mg til 1½-åring ga etter ventrikkeltømming alvorlig til svært alvorlig, 300 mg til 5-åring ga etter ventrikkeltømming moderat, 375 mg til 4-åring ga svært alvorlig, 400 mg til 5-åring ga alvorlig til svært alvorlig og 150–200 mg til 13-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: < 600 mg ga lett til moderat og 600 mg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Noskapin

Toksisitet: Barn 1–2 år: Begrenset erfaring. < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Kontakt Giftinformasjonen. Barn over 2 år: < 150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 250–400 mg til barn 2–4 år ga etter brekningsfremkalling/kull lett og 400 mg til 13-åring ga lett forgiftning. Voksne: 750–1000 mg ga etter ventrikkelskylling/kull lett forgiftning.
Klinikk: Vanligvis lette symptomer som mavesmerter, hodepine, svimmelhet, ev. eksitasjon. Lett takykardi og hypertensjon. Ved store doser, se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Respirasjonsdepresjon er uvanlig.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

NSAID

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Svimmelhet, hodepine og somnolens. Perifer nevropati. Ev. kramper, leverpåvirkning, hyperglykemi og nyrepåvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Nyrepåvirkning. Svimmelhet, forvirring, somnolens, tremor, letargi, agitasjon, ataksi, hallusinasjoner, uro, ev. kramper og koma. Benmargsdepresjon (anemi, nøytropeni og trombocytopeni). Ev. leverpåvirkning.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Symptomatisk behandling

Nusinersen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Nystatin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: 800 000 IE til 5-åring ga ingen symptomer.
Klinikk: Kvalme, brekninger og diaré.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling