G12.4 Bruk av tabellen Legemidler – Toksisitet, klinikk og behandling

Revidert: 16.04.2021

Struktur

Tekstene er satt opp alfabetisk. Der det har vært mulig, er klinikk og behandling for beslektede virkestoffer slått sammen i gruppetekster, og fra enkeltstoffene henvises det til disse.

Definisjoner

Spedbarn: 0–1 år Barn: 1–16 år (toksiske grenser gjelder barn 1–4 år og kasus 1–16 år) Voksne: > 16 år Eldre: > 70 år (inngår sammen med voksne kasus)

Hvor utfyllende er tekstene om Toksisitet, klinikk og behandling?

Toksisitet: Tekstene er i hovedsak korte sammendrag. Toksiske doser eller doseintervaller er angitt der dette er rimelig godt underbygget i litteraturen. Ellers er det tatt med et representativt utvalg av enkeltkasus som gir et veiledende bilde av forventet alvorlighetsgrad, ev. angitt de eneste opplysningene som finnes. For barn kan det være angitt at inntil en gitt grense «forventes ingen eller lette symptomer». Dette er grenser vurdert av Giftinformasjonen hvor tiltak som ventrikkeltømming, kull og observasjon på sykehus normalt ikke vil være nødvendig. Disse grensene gjelder barn 1–4 år. Generelt vil klinikken og tidsforløpet alltid være viktigere enn de teoretiske vurderingene av toksisitet.

Klinikk: Det er angitt et utvalg av de symptomer og kliniske tegn som vanligvis opptrer ved akutt forgiftning av de ulike legemidlene. Så langt det er mulig er det forsøkt å dele inn klinikken i lette og mer alvorlige forgiftningsforløp. Det er ikke tatt med et komplett bilde av alle symptomer og tegn som er rapportert i litteraturen. Bivirkninger ved terapeutisk bruk er i hovedsak utelatt, med mindre de er beskrevet ved akutte overdoser.

Behandling: Behandlingsdelen er oftest et meget kort sammendrag. Ventrikkeltømming/-skylling og kull står angitt når dette kan være aktuelt. Følg indikasjonene for dette som beskrevet på G12 Indikasjoner for ventrikkeltømming og medisinsk kull. Videre behandling forutsetter at sykehusene gir standard symptomatisk støttebehandling. De mest aktuelle antidotene er beskrevet. Giftinformasjonen kan gi ytterligere informasjon om aktuell dosering og indikasjon for de ulike antidotene ved behov, se ev. også antidotoversikten G12 Antidoter – alfabetisk oversikt, bruksområde og dosering. Videre har Giftinformasjonen forsøkt å anbefale eller fraråde enkelte behandlingstiltak på bakgrunn av litteratur og erfaring. Behandlinger og antidoter som svært sjelden er indisert eller som kun er aktuelt i spesielle tilfeller, er ofte ikke beskrevet i disse tekstene. Slik behandling kan likevel være indisert ved enkelte forgiftninger.

Ventrikkeltømming

Ventrikkeltømming omfatter ulike metoder for dekontaminering. Ved indikasjon, velg ventrikkelskylling i de fleste tilfeller hos voksne, brekkmiddel eller ventrikkelskylling hos barn og svært sjelden brekkmiddel til voksne eller manuelle brekninger hos barn/voksne. Se G12 Indikasjoner for ventrikkeltømming og medisinsk kull, G12 Ventrikkeltømming – praktisk veiledning og G12 Medisinsk kull – praktisk veiledning.

Kvalitet

En stor del av kunnskapen innenfor klinisk toksikologi er ikke evidensbasert. F.eks. finnes det få kontrollerte kliniske studier på nytteverdi av tiltak og forgiftningsbehandling. Risikovurderinger og behandlingsanbefalinger må i mange tilfeller baseres på kasusserier, enkeltkasus og generell erfaring. Vurderingene av toksisitet, klinikk og behandling er derfor basert på ulik grad av dokumentasjon. Giftinformasjonen vil oppdatere tekstene når ny kunnskap foreligger.

Referanser

Det er ikke angitt referanser til de spesifikke opplysningene i teksten. Hele Giftinformasjonens referanseramme er brukt, fortrinnsvis alt med bakgrunn i medisinsk litteratur. Giftinformasjonen kan være behjelpelig med å fremskaffe referanser ved behov. «Överdosering av läkemedel» av Hans Persson og Gunilla Sjöberg, FASS, Giftinformationscentralen i Sverige, er brukt som et utgangspunkt for dette arbeidet.

Kontakt Giftinformasjonen ved behov

Dette kapitlet er et supplement til den døgnåpne rådgivingstjenesten på telefon. Ha lav terskel for å kontakte Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00).