G12.5.4 D

D

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Dabigatran

Toksisitet: Barn: < 75 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (ikke-brukere): <300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dabrafenib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dakarbazin

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Lav absorpsjon.
Klinikk: Beinmargsdepresjon etter latenstid. Levertoksisitet, kvalme, brekninger, influensalignende symptomer og fotosensibilisering. Smerter på injeksjonsstedet og vevsnekrose.
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg leverfunksjonen

Daklizumab

Begrenset erfaring med overdoser.

Dakomitinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling 

Daktinomycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy toksisitet. Voksne: 2,5 mg × 2 i løpet av 24 timer ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Beinmargsdepresjon er hovedproblemet. Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré og ev. ulcerasjon initialt. Uttalt vevsnekrose. Elektrolyttforstyrrelser. Ev. kramper og leverpåvirkning Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Daklatasvir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdoser på 200 mg og 100 mg daglig i inntil 14 dager har vært tolerert godt.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Dalteparin

Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Danaparoid

Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Danazol

Begrenset erfaring med overdoser. Tilnærmert ingen forgiftningsfare ved akutt overdose. Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dantrolen

Begrenset erfaring med overdoser.

Dapagliflozin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 100 mg daglig i to uker og enkeltdoser på inntil 500 mg har vært godt tolerert. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
Klinikk: Hypoglykemi, elektrolyttforstyrrelser, dehydrering, hypotensjon og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Dapoksetin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 240 mg har vært godt tolerert i kliniske studier.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dapson

Toksisitet: Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Høy risiko for methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi og hemolyse ved inntak > 200 mg/døgn (voksne og barn). Lav terskel for lege/sykehus ved symptomer.
Klinikk: Hovedproblemet er risiko for methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi og hemolyse. Tretthet, kvalme, hodepine, svimmelhet, uro, forvirring, hallusinasjoner, psykoser, kramper, koma. Brunblå farge på blod og urin (methemoglobinemi). Dyspné og respirasjonsdepresjon. Takykardi og brystsmerter, ev. arytmier. Ev. lever- og nyrepåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert (enterohepatisk sirkulasjon). Ev. metylenblått ved methemoglobinemi. Symptomatisk behandling

Daptomycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Daratumumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Darifenacin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 30 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 75 mg ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Darolutamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 900 mg to ganger daglig ga i kliniske forsøk ingen eller lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Darunavir

Toksisitet: Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dasabuvir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdose på 2 g til friske har vært godt tolerert.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Dasatinib

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling . 280 mg daglig i 1 uke ga trombocytopeni

Daunorubicin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Decitabin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Deferasiroks

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 40 mg/kg som enkeltdose ga ingen symptomer. 80 mg/kg ga lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Deferipron

Begrenset erfaring med overdoser

Defibrotid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Degarelix

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Deksametason

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Deksamfetamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Deksamfetamin (rent høyredreiende isomer) er mer toksisk enn racemisk amfetamin (teoretisk ca. 1,5 gang mer toksisk), men individuell følsomhet er betydelig. Barn: <7 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Deksibuprofen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Teoretisk dobbelt så toksisk som ibuprofen. Halver toksiske doser angitt for ibuprofen se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Deksklorfeniramin

Toksisitet: Barn: < 6 mg eller < 12 mg depot forventes ingen eller lette symptomer. 30–36 mg til 7-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Depottabletter: 24 mg til 6-åring ga lett, 60–90 mg til 7-åring ga etter kull lett og 84–120 mg til 14-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning. Voksne: 210 mg depot ga moderat forgiftning.
Klinikk: Uttalt antikolinerg og moderat sederende effekt. CNS-eksitasjon (oftere hos barn) og/eller CNS-depresjon. Ataksi, skjelvinger, hodepine, hallusinasjoner, forvirring og psykoser. Munntørrhet, ansiktsrødme, hypertermi, mydriasis, obstipasjon og urinretensjon. Takykardi, ev. hypo- eller hypertensjon og arytmier. Kramper (oftere hos barn) og ev. ekstrapyramidale symptomer.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Benzodiazepiner ved uro og kramper. Vurder fysostigmin ved uttalt sentralt antikolinergt syndrom. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling

Deksmedetomidin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: CNS-depresjon, hypotensjon, ev. hypertensjon, bradykardi og hjertestans.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Dekstropropoksyfen, kombinasjoner ekskl. psykoleptika

Se også Paracetamol G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Toksisiteten potenseres betydelig av alkohol og CNS-depressive legemidler. Toleranseutvikling. Få tabletter sammen med alkohol kan gi alvorlige symptomer. Barn: < ½ tablett forventes ingen symptomer. 160 mg til 3-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: < 10 mg/kg eller < 390 mg forventes ingen eller lette symptomer. 700 mg til 18-åring ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk: Kvalme og obstipasjon. Forvirring, eufori, kramper (spesielt hos barn), CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon (kan komme plutselig) og miose. Bradykardi, ventrikulære arytmier, breddeøkt QRS-kompleks, AV-blokk, ST-T-endringer, hjertesvikt og hypotensjon. Acidose. Ev. lungeødem, rabdomyolyse og nyresvikt. Alvorlige symptomer kan komme raskt (innen 1 time) Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson kan være nødvendig (kortere halveringstid for nalokson enn for dekstropropoksyfen). Respiratorbehandling på vid indikasjon (ved alvorlig forgiftning og der nalokson er utilstrekkelig). EKG-overvåkning. Langvarig gjenoppliving er indisert ved hjertestans. Øvrig symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen

Dekvalin   

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Denosumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Forgiftning lite sannsynlig, finnes kun til injeksjon i ferdigfylt sprøyte. Voksne: 180 mg hver 4. uke ga ingen symptomer Klinikk: Forventer forsterkning av bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Deoksykolsyre

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Desloratadin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Desloratadin er den aktive metabolitten av loratadin, og halverte doser av loratadin kan brukes som et midlertidig estimat for toksisiteten; se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Desmopressin

Toksisitet: Terapeutiske doser kan i kombinasjon med stort væskeinntak gi vannforgiftning. Økt risiko for barn, eldre, hjertesyke og ved væske- og elektrolyttforstyrrelser. Barn: Alle inntak der streng væskerestriksjon ikke lar seg gjennomføre (eller der rikelig drikke allerede er inntatt), skal observeres på sykehus. 40 μg nasalt til barn 5 måneder og 80 μg nasalt til 5-åring ga ingen symptomer. 4 μg parenteralt til spedbarn ga oliguri og vektøkning. Doser fra 0,3 μg/kg intravenøst og 2,4 μg/kg nasalt har sammen med væske gitt hyponatremi og kramper hos barn og voksne.
Klinikk: Vannforgiftning: Hodepine, tretthet, svimmelhet, agitasjon, kvalme, magesmerter, væskeretensjon, hyponatremi, hypoosmolalitet, oliguri, CNS-depresjon, kramper ev. lungeødem Behandling: Kull hvis indisert. Streng væskerestriksjon i 15–24 timer er viktigste tiltak. Forsiktig korrigering av T23 Hyponatremi. Furosemid ved dårlig diurese. Symptomatisk behandling

Desoksymetason

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Desonid

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Diazepam

Toksisitet: Barn: < 1,5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 20–25 mg til 2-åringer ga lett til moderat og 30–40 mg til 2- og 3-åringer ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. 50 mg til 14-åring ga lett, 75 mg til 14-åring ga lett til moderat og 200 mg til 13-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 100–200 mg ga lett til moderat og 500 mg ga moderat til alvorlig forgiftning Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Didanosin

Toksisitet: Barn: < 250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 10 × normaldose har gitt overdosesymptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Digestiva, inkl. enzymer

Lav akutt toksisitet. Store inntak kan gi GI-symptomer

Digitalisglykosider

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Digitalisglykosider har et smalt terapeutisk vindu. Den toksiske effekten kan potenseres av samtidig behandling med diuretika (hypokalemi). Eldre og hjertesyke er særlig følsomme, mens yngre hjertefriske ofte tolererer overdoser godt. Det er viktig å skille mellom bruker og ikke-bruker, samt akutte og kroniske overdoseringer. Kontakt Giftinformasjonen ved behov. Digitoksin har lang halveringstid (4–8 døgn) sammenlignet med digoksin (ca. 36 timer). Eliminasjonen av digoksin er avhengig av nyrefuksjonen.
Klinikk for gruppen: Arytmier er typisk ved alvorlig forgiftning. Nedsatt automatikk (bradykardi og AV-blokk) er vanlig hos barn og hjertefriske, mens takykardier er mer vanlig hos hjertesyke. Ingen arytmier er helt karakteristiske og alle typer arytmier og kombinasjoner kan forekomme. I tillegg hjertesvikt og kardiogent sjokk. Alvorlig hjertepåvirkning kan utvikles etter flere timer. Andre symptomer er kvalme, brekninger, hodepine, forvirring, tretthet til nedsatt bevissthet, synsforstyrrelser, delirium, hallusinasjoner og ev. kramper. Hyperkalemi er et alvorlig tegn ved akutt forgiftning Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (vurder gjentatt kulldosering for digitoksin). Kontinuerlig EKG-overvåkning. Korriger syre-base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser, særlig kaliumnivået. Om mulig, følg serumkonsentrasjonen (likevekt etter 10–12 timer). Behandling med digitalisspesifikt antistoff hvis indisert. Kontakt ev. Giftinformasjonen for indikasjoner og dosering. Ev. pacemaker. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling

Digitoksin

Toksisitet: Barn: < 0,2 mg forventes ingen symptomer. 1 mg til 1-åring og 0,8 mg til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 2 mg ga alvorlig og 10 mg ga svært alvorlig forgiftning. Toksisk serumkonsentrasjon > 50 nmol/liter.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Digoksin

Toksisitet: Barn: < 0,03 mg/kg forventes ingen symptomer. 0,5–0,75 mg til 1–3-åringer ga lett, 0,75 mg til barn 10 måneder ga moderat, 0,75–1,75 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming moderat og 4 mg til 14-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 5 mg ga alvorlig og 10–12,5 mg ga svært alvorlig forgiftning. Serumkonsentrasjon > 4 mmol/liter hos brukere gir ofte alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dihydralazin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Diklofenak

Toksisitet: Barn: < 10 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 150 mg til 2-åring ga etter kull lett forgiftning, og 300 mg til 13-åring ga nyrepåvirkning. Voksne: 500–1250 mg ga ingen og 300 mg–7 g ga lette symptomer. 2 g sammen med alkohol og 2,5 g har gitt nyrepåvirkning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dikloksacillin

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dikumarol

Toksisitet: Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning. Barn: 40–80 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming koagulasjonspåvirkning. 60 mg til 1,5-åring ga etter ventrikkeltømming ingen koagulasjonspåvirkning. Voksne: 800 mg og 6 g ga behandlingstrengende koagulasjonspåvirkning.
Klinikk og behandling: Se Warfarin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Diloxanid

Begrenset erfaring med overdoser

Diltiazem

TToksisitet: Barn: <90 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer. 2,4 g til 15-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: <270 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer. 1,2 g ga etter ventrikkeltømming lett til moderat, 1,8 g ga moderat til alvorlig, 2,6 g til eldre ga alvorlig, 4,2 g og 10,8 g ga svært alvorlig forgiftning. Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling <!--90-->
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dimetikon

Se Silikonforbindelser G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dimetylaminodifenylbutenklorid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Dimetylfumarat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forventer forsterkning av bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Dinatriumlevofolinat

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dinoproston

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Økt uterusaktivitet. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ev. vaginalskylling. Symptomatisk behandling. 

Dinutuksimab beta

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dipivefrin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dipyridamol

Toksisitet: Økt risiko ved hjertesykdom. Barn: 37,5 mg til 2-åring ga lett, mens 75–200 mg til barn 1–3 år ga etter kull ingen forgiftning. Voksne: 2,8 g (i løpet av 1 døgn) og 1 g ga ingen, mens 1,75 g og 5 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Hodepine, ansiktsrødme, svette, svimmelhet, kvalme, uro, takykardi, hypotensjon, arytmier, angina pectoris, koma, takypné, bronkospasme (astma), respirasjonsdepresjon, blødninger, forlenget blødningstid og gulfarging av urin og hud.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Disopyramid

Toksisitet: Smalt terapeutisk vindu. Store individuelle variasjoner. Barn: Til sykehus. Voksne: I et stort materiale var gjennomsnittlig toksisk dose for voksne 1,5 g, men 2 g til 16-åring ga svært alvorlig forgiftning Klinikk: Hovedproblemet ved alvorlige forgiftninger er myokarddepresjon og arytmier: Hjertesvikt, hypotensjon og kardiogent sjokk. Breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, AV-blokk, VES, ventrikkeltakykardi («torsades de pointes»), ventrikkelflimmer og asystole. Ellers forekommer kvalme, magesmerter, metabolsk acidose, hypokalemi eller hyperkalemi, motorisk uro, agitasjon og hallusinasjoner. Kramper, koma og respirasjonsdepresjon ved alvorlige forgiftninger.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Vurder ny dose kull etter 4 timer. Korriger syre-base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser (særlig kaliumnivået). Kontinuerlig EKG-overvåkning. Vurder natriumbikarbonatinfusjon ved breddeøkt QRS-kompleks. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Vurder insulin-glukose ved hjertevikt. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Vurder temporær bruk av ECMO eller hjerte-/lungemaskin. Symptomatisk behandling.

Disulfiram

Toksisitet: Barn: Spesielt følsomme. < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. > 2,5 g har gitt svært alvorlige forgiftninger med sekveler. Voksne: 6 g ga ingen og 18 g ga moderat forgiftning. Selv terapeutiske doser sammen med alkohol kan gi uttalt forgiftning. Økt risiko for hjertelidelse.
Klinikk: Langsomt innsettende: Kvalme, brekninger, hodepine, ataksi, motorisk uro, CNS-depresjon, irritabilitet og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper og hypotermi. Hypotensjon og takykardi. Symptomer i kombinasjon med alkohol: Raskt innsettende (ofte innen minutter): Hudrødme, svette, pulserende hodepine, svimmelhet, uro, forvirring, kvalme, brekninger, tungpust, hyperventilasjon, takykardi og brystsmerter. Uttalt forgiftning er ikke sannsynlig hvis kun lette symptomer 2 timer etter inntak. Ved alvorlig forgiftning: Uttalt hypotensjon, arytmier, koma, sirkulasjonssvikt, kramper og ev. respirasjonsdepresjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling ofte tilstrekkelig. Diazepam og ev. betablokkere kan ha god effekt, spesielt for symptomene etter kombinasjon med alkohol. Ved alvorlig forgiftning og samtidig inntak av alkohol vurder fomepizol (hemmer nedbryting av etanol). Hjerrtefriske med kun lette symptomer etter kombinasjon med alkohol kan se an hjemme. Kontakt Giftinformasjonen ved behov

Ditranol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Ved lett forgiftning GI-symptomer og palpitasjoner. Ved alvorlig forgiftning nyrepåvirkning, GI-blødning, kramper, dyspné og dehydrering.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Djevelklorot

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav akutt toksisitet. Barn: <4800 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Dobutamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Kort halveringstid gir begrenset virketid
Klinikk og behandling: Se ev. Adrenalin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling eller kontakt Giftinformasjonen. Brystsmerter er vanlig

Docetaxel

Toksisitet: Infusjon av 150 mg/m2 og 200 mg/m2 har gitt alvorlig forgiftning. Mindre potent enn paklitaxel
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dokosanol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Doksepin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Doksorubicin

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Doksylamin

Toksisitet: Barn: <50 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: Toksisk dose er estimert til ca. 5 mg/kg. 13 mg/kg og 25 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: CNS-depresjon og antikolinerge effekter er hovedproblemet. CNS-eksitasjon kan forekomme (oftere hos barn). Forvirring, hallusinasjoner og ev. psykose. Munntørrhet, ansiktsrødme, mydriasis, obstipasjon og urinretensjon. Takykardi og ev. arytmier. Både hypotensjon og hypertensjon er rapportert. Kramper (oftere hos barn). Rabdomyolyse og nyresvikt er en alvorlig komplikasjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Doksysyklin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dolutegravir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdoser på 250 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Donepezil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Individuelle variasjoner. Barn: <10 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne (brukere): <35 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne (ikke-brukere): <50 mg forventer ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dopamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Vurder betablokker ved takyarytmier. Kontakt ev. Giftinformasjonen

Doravirin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling 

Doripenem

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Dornase alfa (deoksyribonuklease)

Finnes lite erfaring og dokumentasjon om overdoser. Inntil 40 mg daglig i 6 dager ga ingen overdoseringssymptomer

Dorzolamid

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Doxazosin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 4 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer. Maksimalt 40 mg til 13-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 16 mg ga lett og maksimalt 40 mg ga moderat forgiftning
Klinikk: Hovedproblemet er hypotensjon (kardilatasjon), og sirkulasjonssvikt. Takykardi og ev. arytmier. Hodepine og svimmelhet. Dyspné. Ev hypoglykemi og hypokalemi.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vasopressorer (forslagsvis noradrenalin) ved behov. Øvrig symptomatisk behandling

Dronedaron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se ev. Amiodaron G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling eller kontakt Giftinformasjonen.

Droperidol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved kjent forlenget QT-tid, hypokalemi eller underliggende hjertesykdom. Enkeltstående rapporter om arytmier ved terapeutiske doser Klinikk: Sedasjon, hypotensjon, takykardi, hypotoni, uro, angst, forlenget QT-tid, arytmier («torsades de pointes»), kramper, ekstrapyramidale fenomener og ev. malignt nevroleptikasyndrom Behandling: Symptomatisk behandling. Følg EKG. Ekstrapyramidale fenomener kan behandles med biperiden.

Dulaglutid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig minimal toksisitet ved peroralt inntak.
Klinikk: Hypoglykemi er hovedproblemet. Andre symptomer er kvalme, brekninger og diaré.
Behandling: Ved lette symptomer gi karbohydratholdig mat/drikke hjemme. Ved hypoglykemi gi i.v. bolusdose av glukose, deretter ev. kontinuerlig glukoseinfusjon. Symptomatisk behandling

Duloksetin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 8,5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Skjelvinger, CNS-depresjon, takykardi, hypertensjon og ev. mydriasis. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper og EKG-forandringer. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotonergt syndrom.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG ved fare for alvorlig forgiftning. 

Dupilumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1500 mg ga lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Anbefaler behandling og oppfølging i samråd med behandlende lege.

Durvalumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling 

Dutasterid

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling