G12.5.20 T

T

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Tafamidis

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksen: 480 mg ga lett til moderat forgiftning. 60 mg daglig i to uker ga lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Takrolimus

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt leverfunksjon og terapeutisk bruk. Trolig lav akutt toksisitet.
Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: Inntil 375 mg ga ingen symptomer. 
Klinikk: GI-symptomer. EKG-forandringer. Elektrolyttforstyrrelser. Ev. nyrepåvirkning og hematologiske forandringer. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. hematologisk oppfølging.

Tadalafil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tafluprost

Se Prostaglandinanaloger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Talazoparib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Talidomid

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Potent humant teratogen, ellers trolig lav akutt toksisitet.
Voksne: 14,4 g ga sedasjon. 
Klinikk: Hypotensjon, feber, sedasjon, svimmelhet, obstipasjon og hudreaksjoner. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger. 
Behandling: Ev. ventrikkeltømming og kull. Symptomatisk behandling.

Talimogen laherparepvik

Toksisitet: Begrenset erfaring.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Tamoksifen

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt lite toksisk ved enkeltstående akutte overdoser. Økt risiko ved terapeutisk bruk/overdose.
Barn: < 80 mg ingen eller lette symptomer. 
Klinikk: Kvalme, oppkast, svimmelhet, tremor, hyperrefleksi, kramper, vasodilatasjon, angina, hypertoni og ev. hjerteinfarkt. Massive overdoser kan gi forlenget QT-tid og ev. arytmier. Ev. hyperkalsemi og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ved store doser følg EKG.

Tamsulosin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 0,4 mg forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se Alfablokkere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tapentadol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Store individuelle variasjoner. Toksisiteten potenseres av andre stoffer som påvirker CNS. Toleranseutvikling.
Klinikk og behandling: Se Opioider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Taxaner

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Lav peroral absorbsjon. 
Klinikk for gruppen: GI-symptomer initialt. Hjertearytmier (paklitaksel). Overfølsomhetsreaksjoner. Reversibel beinmargsdepresjon (etter 8–11 dager). Perifer nevropati. Muskel- og leddsmerter. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger. 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Ev. EKG-overvåkning.
(: Se artikkel i TnLF: Barlind – en giftig og myteomspunnet busk med medisinsk potensial.)

Tazobaktam og ceftolozan

Se Ceftolozan og tazobaktam G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

TCA

Se Monoaminreopptakshemmere, ikke-selektive G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tedizolidfosfat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: 1200 mg ga lett til moderat forgiftning hos friske forsøkspersoner.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Teduglutid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Tegafur

Se Pyrimidinanaloger G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Teikoplanin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk og behandling: Se ev. Vankomycin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Telaprevir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: 1,9 g hver 8. time i 4 dager ga lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Telbivudin

Toksisitet: Barn: < 1,2 g forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Telmisartan

Toksisitet: Barn: < 120 mg forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-antagonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Telotristat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: 1500 mg ga lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Temoporfin

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Forgiftning lite sannsynlig. Legemidlet lysaktiveres etter intravenøs injeksjon. 
Klinikk: Økt lysfølsomhet. 
Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. beskyttelse mot sterke lyskilder, inkl. sollys.

Temozolomid

Toksisitet: Voksen: 1000 mg/m2 ga beinmargsdepresjon og 5,5 g (2835 mg/m2) gitt over 2 dager ga alvorlig beinmargsdepresjon. 
Klinikk og behandling: Se Alkyleringsmidler G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Temsirolimus

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Teniposid

Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Inaktiveres i mage-tarm-kanalen. Økt risiko ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
Barn: 567 mg/m2, 614 mg/m2 og 893 mg/m2 ga hypotensjon, somnolens og metabolsk acidose. 
Klinikk: Beinmargsdepresjon. Kvalme, brekninger og diaré initialt. Allergiske reaksjoner. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger. 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.

Tenofovir

Toksisitet: Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tenofoviralafenamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Teofyllin

Toksisitet:Teofyllin og derivater har et smalt terapeutisk vindu. Brukere har økt risiko for alvorlig forgiftning, særlig ved samtidig koronarsykdom. De toksiske effektene potenseres av adrenergika. Metningskinetikk gir risiko for langvarig høye plasmakonsentrasjoner ved store overdoser.
Spedbarn er spesielt følsomme (redusert evne til å metabolisere).
Barn og voksne: Risiko for symptomer ved doser > ca.15 mg/kg.
Barn: 150 mg/døgn i 1 uke til 1½-åring ga svært alvorlig forgiftning.
Voksne: 1,5–4 g ga svært alvorlig forgiftning. God korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon og klinisk bilde. Risiko for toksiske effekter ved konsentrasjoner > 110 μmol/liter. 
Klinikk: Ved lett forgiftning takykardi, skjelvinger, uro, hodepine, brekninger, mavesmerter og økt diurese.
Ved moderat til alvorlig forgiftning kraftige brekninger, koma og kramper. Hypokalemi, metabolsk acidose, hyperglykemi og hyperventilering. Ev. andre elektrolyttforstyrrelser. Arytmier (først og fremst ventrikulære), hypotensjon, hypertermi og sirkulasjonskollaps. Ev. hypertensjon og hjerteinfarkt. Ev. rabdomyolyse og nyresvikt. Symptomene kan opptre sent ved depotformulering. Alvorlig forgiftning kan ha dramatisk forløp og være vanskelig å behandle. 
Behandling: Ventrikkelskylling hvis indisert, men kan være problematisk da depottablettene er store (vanskelig å få opp i sonden) samt at de ikke løser seg i ventrikkelen. Vurder brekkmiddel, men pasienten kaster ofte opp spontant. Gjentatt kulldosering i inntil 24 timer hvis indisert (kan være klinisk utfordrene pga. kraftige brekninger).
Viktig å gi antiemetika (ondansetron) før kull. Protonpumpehemmer intravenøst ved behov.
Vurder selektiv betablokker ved behandlingstrengende takykardi (forsiktighet ved astma). Korrigering av syre/base-, væske- og elektrolyttbalansen. Kontinuerlig EKG. Unngå pressorstoffer. Gjentatt kulldosering kan være mer effektivt enn hemoperfusjon. Følg plasmakonsentrasjonen. Symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved behov.

Teofyllinetylendiamin (teofyllamin)

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk og behandling: Se Teofyllin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tepotinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk og Behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandlingProteinkinasehemmere.

Terazosin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se Alfablokkere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Terbinafin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk: Hodepine, svimmelhet og GI-symptomer. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Terbutalin

Toksisitet: Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,35 mg (subkutant) til 1-åring ga lett forgiftning. Hos barn 2–4 år ga 5–10 mg lett, 10–30 mg lett til moderat og 30–45 mg moderat forgiftning.
Voksne: 1,75 mg (subkutant.) ga lett forgiftning. 150–250 mg ga etter ventrikkeltømming moderat og 350 mg ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Teriflunomid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling: Gjentatt kulldosering over mange dager er aktuelt. Se også G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Teriparatid

Toksisitet: Individuell variasjon. Barn og voksne: < 5 mikrogram/kg forventer ingen eller lette symptomer.
Voksne: 560 mikrogram ga ingen og 800 mikrogram ga lett, forbigående forgiftning.
Klinikk: Hyperkalsemi og ortostatisk hypotensjon. Kvalme, svimmelhet og hodepine.
Behandling: Symptomatisk behandling. Følg S-kalsium.

Terlipressin

Begrenset erfaring med overdoser

Testosteron

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Testosteron-5-alfareduktasehemmere

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. 
Klinikk for gruppen: Ev. forsterkning av bivirkninger. 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.

Tetrabenazin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. CNS-depresjon, ekstrapyramidale effekter, hypotensjon og malignt nevroleptikasyndrom er rapportert. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Tetrasyklin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tetrasykliner

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Personer med nedsatt nyrefunksjon, gravide og foster er spesielt følsomme. 
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger og diaré, magesmerter og smerter i øsofagus. Hos personer med nedsatt nyrefunksjon har høye terapeutiske doser gitt lever- og nyrepåvirkning (spesielt intravenøs administrering). 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. antacida. Symptomatisk behandling.

Tetrakain

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tetryzolin, kombinasjoner

Begrenset erfaring med overdoser. Inneholder vasokontriktor (tetryzolin) og antihistamin (antazolin). Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og f.eks. virkestoffene G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tezakaftor

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Thyreoideahormoner

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Individuelle variasjoner. Se de ulike virkestoffene. 
Klinikk for gruppen: Alvorlighetsgraden er avhengig av om det er en akutt eller gjentatt overdose. Akutte og lett forhøyede kroniske inntak gir vanligvis bare lette til moderate symptomer som kvalme, diaré, takykardi, hypertensjon, muskelsvakhet, hyperaktivitet, uro, irritabilitet, mydriasis, tremor, svette, feber, søvnvansker og hodepine. Gjentatte høye overdoser kan i tillegg gi alvorlige symptomer som delirium, kramper, koma, dehydrering, arytmier og sirkulasjonssvikt (tyreotoksisk krise). For symptomdebut se de ulike virkestoffene. Etablerte symptomer varer ca. 1 uke ved akutte inntak, ev. lengre ved gjentatte overdoser. 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Akutte inntak og lett forhøyede kroniske inntak kan ofte sees an hjemme.
Ved gjentatte høye overdoser bør alle inntak vurderes på sykehus. Vurder betablokker ved uro og takykardi. Vurder diazepam ved uttalt uro, eksitasjon og kramper. Rikelig væsketilførsel. Følg og korriger ev. hypertermi. Ev. glukokortikoider ved forgiftning med levotyroksin. Symptomatisk behandling.

Tiamin (vitamin B1)

Tilnærmet ingen forgiftningsfare ved peroral administrering.

Tiaprid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk og behandling: Se Amisulprid G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tiazider

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. 
Klinikk for gruppen: Væske- og elektrolyttforstyrrelser er vanlig. Tørste og metabolsk alkalose. Initialt polyuri, ved store væsketap oliguri og anuri. Sekundært til væske- og elektrolyttforstyrrelser hodepine, forvirring, svimmelhet, ortostatisk hypotension, muskelsvakhet, ev. kramper og koma. EKG-forandringer og arytmier. 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Gi drikke og ev. mat til personer med lette symptomer/økt diurese (kan se an hjemme). Symptomatisk behandling med hovedvekt på syre-base-, væske- og elektrolyttbalansen.

Tiazolidindioner

Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene. Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk for gruppen: Faren for hypoglykemi er liten, men kan ikke utelukkes. Hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme, parestesier, væskeretensjon og ev. leverpåvirkning Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ved større inntak følg blodglukosen.

Ticagrelor

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 900 mg har vært godt tolerert. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. I tillegg risiko for hjertepåvirkning. Følg EKG ved store doser.

Tigecyklin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tiklopidin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 10 g ga meget alvorlig forgiftning Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tiksagevimab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: 1500 mg i.v. ga i klinisk studier ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. 
Behandling: Symptomatisk behandling.
Tiksagevimab og cilgavimab er to virkestoffer, samme ATC-kode. 

Tildrakizumab

Toksisitet: Voksne: Begrenset erfaring med overdoser. 10 mg/kg i.v. i kliniske studier ga ingen/lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Timolol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tioguanin

Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Absorpsjonsgraden varierer. Økt risiko ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Toksisk dose ca. 2–3 mg/kg.
Barn: < 40 mg forventes ikke akutt forgiftning. Kull anbefales ved alle inntak hos barn.
Voksne: 480 mg ga beinmargsdepresjon, kvalme og brekninger. 
Klinikk: Beinmargsdepresjon etter latenstid. Kvalme og brekninger initialt. Lever- og nyrepåvirkning. Ev. hjertetoksisitet. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg lever- og nyrefunksjonen.

Tiopental

Toksisitet: Høy toksisitet. Korttidsvirkende barbiturat.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Gir vevsirritasjon, smerte og nekrose ved eks. ekstravasal eksponering.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Tiotepa

SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tiotropiumbromid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral absorpsjon.
Barn: < 20 inhalasjonsdoser forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tipiracil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tipranavir

Toksisitet: Barn: < 500 mg forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tisagenlekleucel

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. 

Tivozanib

Begrenset erfaring med overdoser. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Tobramycin

Toksisitet: Barn: 200 mg intramuskulært (10 × normaldose) til 5-åring og 1,2 g intravenøst til 14-åring ga ingen symptomer. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tocilizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 28 mg/kg til friske og 40 mg/kg til pasient ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tofacitinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tokoferol

Tilnærmet ingen forgiftningsfare.

Tolfenamsyre

Toksisitet: Barn: Begrenset erfaring med overdoser. < 200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: Inntil 1000 mg/dag over tid har ikke gitt symptomer. 1600–1800 mg/dag har gitt kraftige bivirkninger. 
Klinikk: Svie i urinveiene og dysuri er vanlige bivirkninger. Sitronfarget urin.
Ved lett forgiftning: Magesmerter, kvalme, oppkast, lett CNS-påvirkning med tretthet, sløvhet og hodepine, tåkesyn, øresus, hypotensjon og takykardi.
Ved alvorlig forgiftning: Metabolsk acidose, koma, respirasjonsdepresjon, kramper, elektrolyttforstyrrelser, sirkulasjonssvikt. Ev. nyrepåvirkning i løpet av et par døgn. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Rikelig drikke.

Tolkapon

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 800 mg 3 ganger daglig i 1 uke, med og uten tillegg av levodopa, ga lett forgiftning. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tolterodin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 4 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 12,8 mg ga lett og 20–40 mg ga moderat forgiftning. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tolvaptan

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Døgndoser på 300 mg i 5 dager og enkeltdoser på 480 mg har vært godt tolerert hos friske frivillige. 
Klinikk: Kvalme, tørste, forstoppelse og munntørrhet. Polyuri, dehydrering, hypotensjon og ev. elektrolyttforstyrrelser og hyperglykemi. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Rikelig væskeinntak. Symptomatisk behandling.

Topiramat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: > 4 g til sykehus. 8 g og 20 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Antiepileptika, diverse nyere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. Kan gi metabolsk acidose av varierende grad, også langvarig.

Topotekan

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger kan forventes. Beinmargsdepresjon og diaré. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger. 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.

Trabektedin

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. 
Klinikk: Beinmargsdepresjon, gastrointestinale symptomer, rabdomyolyse, nyre- og leverpåvirkning. Vevsnekrotisk. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger. 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.

Tramadol

Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Toksisiteten potenseres av andre agens som påvirker CNS. Toleranseutvikling.
Spedbarn (under 1 år): Til sykehus. Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 50 mg til 1-åring ga lett, 100 mg til 2-åring ga etter kull ingen, 100 mg (rektalt) til barn 5 uker (27 mg/kg) og 100 mg (rektalt) til barn 6 måneder ga alvorlig forgiftning.
Voksne: Inntil 600 mg ga ingen eller lett, 600 mg–2 g ga lett til moderat og mer enn 2 g ga moderat til alvorlig forgiftning. Doser over 1,5 g gir økt risiko for kramper (finnes enkeltstående kasus med kramper ved lavere doser). 
Klinikk: Kvalme, obstipasjon, munntørrhet, CNS-depresjon, miose, kramper og hypotensjon. Respirasjonsdepresjon er mindre vanlig, men forekommer ved store doser (> 4 g til voksne). Ev. serotonergt syndrom. 
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson kan være nødvendig (noe kortere halveringstid for nalokson enn for tramadol). Øvrig symptomatisk behandling.

Trametinib  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Trandolapril

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 4 mg forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Traneksamsyre

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet gitt peroralt. Feiladministrering intratekalt og spinalt har vært letalt.
Barn: < 1000 mg forventes ingen symptomer. 
Voksne: 37 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
Klinikk: Svimmelhet, hodepine, kvalme, hypotensjon, myopati og ev. økt tromboserisiko.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Tranylcypromin

Toksisitet, klinikk og behandling: Se FenelzinG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Trastuzumab

Toksisitet: Voksne: 10 mg/kg har vært tolerert terapeutisk. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Trastuzumabemtansin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 6 mg/kg medførte død 3 uker etter overdosen.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Travoprost

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Treosulfan

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Treprostinil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Injeksjon av 150 000 ng/kg til 10-åring ga lette symptomer.
Klinikk og behandling: se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparinG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.
Hudrødme og hodepine er i tillegg beskrevet.

Tretinoin

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Ved store doser som akutt vitamin A-forgiftning. 
Klinikk: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Triamcinolon

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Triazolam

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. En av de mer potente benzodiazepinderivatene. Eldre er spesielt følsomme.
Barn: < 0,125 mg forventes ingen eller lette symptomer. 0,25–0,5 mg til 3-åringer ga lett forgiftning.
Voksne: 1 mg ga lett forgiftning, 2,5 mg ga etter ventrikkeltømming moderat og 4–5 mg ga alvorlig forgiftning. 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. CNS-depresjon dominerer, men kan gi aggressivitet og desorientering med retro- og antegrad amnesi. Ev. bradykardi.

Triazolderivater

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. 
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Hodepine, tretthet, svimmelhet, forvirring og hallusinasjoner. Ev. ventrikkeltakykardi, forlenget QT-tid («torsades de pointes»), hypokalemi og leverpåvirkning. 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Trientin

Toksisitet: Lav toksisitet ved akutte inntak.
Barn: < 1200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 20 g ga ingen symptomer og 40 g ga lett forgiftning. 
Klinikk: Svimmelhet og oppkast har vært rapportert. Forventer forsterkning av rapporterte bivirkninger. Kronisk overdosering kan gi eks. kobbermangel og anemi. 
Behandling: Symptomatisk behandling.

Trifaroten

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Lav hudabsorpsjon. Kan gi lokalirritasjon.
Barn: Inntak av < 1 ts krem forventer ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Ved store inntak, se 

Trifluridin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Trimetoprim

Toksisitet: Relativ lav akutt toksisitet. Nedsatt nyrefunksjon gir økt risiko.
Barn: < 700 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 8 g ga lett forgiftning. 
Klinikk: Lette symptomer: Kvalme, magesmerter, hodepine, svimmelhet og tremor. Ved store doser ev. elektrolyttforstyrrelser (hyperkalemi), nyre- eller leverpåvirkning. Massive doser over lengre tid eller kombinert med nedsatt nyrefunksjon kan ev. gi blodforandringer og alvorlige skader på slimhinner, benmarg og hud. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling.

Trimetreksat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk og behandling: Se Metotreksat G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Trimipramin

Toksisitet: Barn: Begrenset erfaring med overdoser. 250 mg til 5-åring ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning.
Voksne: < 1,5 g ga lett til moderat, 500 mg til eldre ga moderat til alvorlig og 1,75 g og 2 g ga alvorlig forgiftning. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Trioksalen

Se Metoksalen G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Triptaner

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Triptorelin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Trisykliske antidepressiva

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Trombinhemmere, direkte

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved betydelig nedsatt nyrefunksjon (lepirudin, bivalirudin og dabigatraneteksilat).
Klinikk for gruppen: Blødninger er hovedproblemet.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (dabigatran). Unngå aktiviteter som kan gi eks. slag, fall og blødning i 24 timer etter inntak. Vurder idarusizumab ved alvorlige blødninger forårsaket av dabigatran. Symptomatisk behandling. Vurder ev. hemodialyse/hemofiltrasjon ved betydelige overdoser (lepirudin, bivalirudin og dabigatran), men behandlingen kan gi økt risiko for blødning.

Tropikamid

Toksisitet, klinikk og behandling: SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tropisetron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Tuberkulostatika, sammensatte

Se Isoniazid G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og Rifampicin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Etambutol har lav akutt toksisitet, men kan gi optikusnevritt ved terapeutisk bruk. Begrenset erfaring med overdoser av pyrazinamid.

Tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmere

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk for gruppen: Økt infeksjonsrisiko er hovedproblemet. Hudreaksjoner. Anemi og leukopeni. Reaksjoner på injeksjonsstedet. Allergireaksjoner. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger. 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.