G12.5.19 S

S

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Safinamid  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Sakinavir

Toksisitet: Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 8 g ga ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Saksagliptin

Toksisitet: Voksne: 400 mg daglig i 2 uker har vært godt tolerert
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sakubitril

Toksisitet Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdose med 583 mg sakubitril/617 mg valsartan og doser på 437 mg sakubitril/463 mg valsartan i 14 dager ble i kliniske studier godt tolerert.
Klinikk: Hypotensjon. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Salbutamol

Toksisitet: Barn og voksne: Vurder tiltak ved perorale doser > 1 mg/kg. Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 10–30 mg til 3½-åringer ga etter ventrikkeltømming lett, 40 mg til 4-åring ga etter kull lett til moderat, 40–50 mg til 2-åringer ga etter ventrikkeltømming moderat og 100 mg til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 80 mg ga moderat, 160 mg ga etter ventrikkeltømming lett og opp til 240 mg ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Salmeterol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 1,3 mg (26 inhalasjonsdoser) til 5-åring ga sinustakykardi (170/min og tremor) og 2,5 mg (50 inhalasjonsdoser) til 14-åring ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Salt

Se Natriumklorid G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sapropterin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <800 mg forventer ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Hodepine og svimmelhet. Rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Sarilumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Sebelipase alfa

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Doseøkning til 5 mg/kg én gang i uken under kliniske forsøk ga ingen symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Sekukinumab

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Selegilin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Kvalme, ataksi, takykardi, hypertensjon og dyspné.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Seleksipag

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3,2 mg har gitt lette symptomer. Estimert toksisk dose er ca. 70 mikrogram/kg (voksne og barn).
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Selektive beta-2-agonister

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Inhalasjonseksponering gir som regel lette forgiftningssymptomer
Klinikk for gruppen: Takykardi, skjelvinger, hypokalemi (ofte forbigående) og kvalme er vanlig. Hodepine, uro, irritabilitet, eksitasjon, ev. somnolens og kramper. Hyper- eller hypotensjon. Ved store doser ev. supraventrikulære arytmier og hjerteinfarkt. Hyperglykemi. Ev. metabolsk acidose, rabdomyolyse og nyresvikt
Behandling for gruppen: Skyll munnen og spytt ut ved nylig inhalasjon. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg blodtrykk og puls. Kontinuerlig EKG ved store doser. Ved symptomgivende takykardi kan uselektiv betablokker forsøkes hos ikke-astmatikere. Korriger hypokalemi og metabolsk acidose. Symptomatisk behandling

Selektive 5-HT1-reseptoragonister

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Store individuelle variasjoner. Personer med hjerte-karsykdom (eks. angina eller ukontrollert hypertensjon) kan få symptomer allerede ved terapeutisk dosering. Eldre og barn kan være mer følsomme for effektene. I.v. injeksjon er en betydelig risikofaktor. For toksiske doser se de enkelte virkestoffene
Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er karspasme. Kvalme, svimmelhet, trykk i brystet, somnolens og kalde ekstremiteter. Ved alvorlig forgiftning: Hypertensjon, arytmier, angina pectoris, hjerteinfarkt, kramper og ev. iskemi i andre organer.
Behandling for gruppen: G12 Ventrikkeltømming og kull  bør utføres/gis raskt hvis indisert (sjelden). Ved store doser eller brystsmerter, kontinuerlig EKG-overvåkning. Symptomatisk behandling.

Selektive immunsuppressiver

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk for gruppen: Selektiv immunsuppresjon, beinmargsdepresjon og økt infeksjonsrisiko er hovedproblemet (se virkningsmekanisme for de enkelte virkestoffene). Hud- og slimhinnereaksjoner. Levertoksisitet. Smerter ved injeksjonsstedet. Allergiske reaksjoner, også forsinkede og alvorlige. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Selektive serotoninreopptakshemmere

Toksisitet for gruppen: Økt toksisitet ved samtidig inntak av alkohol eller andre legemidler som påvirker CNS. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotonergt syndrom (f.eks. forvirring, endret bevissthet, økt muskelaktivitet, hyperrefleksi, takykardi, hypertermi, diaré og mydriasis). For toksiske doser se de enkelte virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, svimmelhet, skjelvinger og CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning: Kramper (kan debutere tidlig), takykardi, hypertensjon, ulike EKG-forandringer som ST-T-endringer, forlenget QT-tid og breddeøkt QRS-kompleks. Ev. arytmier.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Kontinuerlig EKG ved store doser. Ved serotonergt syndrom vurder spesielt nedkjøling, benzodiazepiner og hydrering

Semaglutid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Ukedoser på inntil 4 mg s.c. har i studier vært tolerert med kun lette bivirkninger som kvalme. Trolig minimal toksisitet ved peroralt inntak.
Klinikk: GI-symptomer. Hypoglykemi (men minimal risiko ved monoeksponering). Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: For terapeutisk brukere (spesielt de som kombinerer antidiabetika) vil det være aktuelt å følge blodsukkeret hjemme (maksimal serumkonsentrasjon 1-3 døgn etter injeksjonen). Sykehusbehandling: Ved behandlingstrengende hypoglykemi gi i.v. bolusdose av glukose, deretter ev. kontinuerlig glukoseinfusjon. Symptomatisk behandling.

Sennaglykosider

Toksisitet: Barn: 50–90 mg til 3-åring ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sentraltvirkende sympatomimetika

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene
Klinikk for gruppen: Symptomer fra hjerte- og karsystemet og CNS dominerer, men nesten alle organer kan bli påvirket. Ved lett til moderat forgiftning: Irritabilitet, uro, rastløshet, søvnproblemer, mydriasis, hyperventilasjon, økt kroppstemperatur, skjelvinger, svimmelhet og hyperrefleksi. Hypertensjon og takykardi. Agitasjon, angst, panikk, forvirring, hallusinasjoner, psykose og delirium. Ved alvorlig forgiftning: Hypertermi (> 40 °C), koma, kramper, rabdomyolyse, metabolsk acidose og nyresvikt. CNS- og respirasjonsdepresjon. Uttalt hypertensjon og takykardi (men også hypotensjon), arytmier, DIC, sirkulasjonskollaps og multiorgansvikt. Eksitert delirium. Hjerneblødning og hjerteinfarkt kan oppstå. Symptomer opptrer ofte innen 1–2 timer etter eksponering, senere ved depottabletter
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG. Symptomer fra CNS, sirkulasjon og respirasjon stabiliseres. Viktig med rask (ekstern) avkjøling ved høy kroppstemperatur. Unngå vanlige antipyretika. Rehydrering. Diazepam i.v. mot uro/agitasjon på vid indikasjon (beskytter også mot hypertemi og hjerte- og sirkulasjonseffektene), og store doser diazepam kan bli nødvendig. Øvrig symptomatisk behandling. Vurder betablokkere ved behandlingstrengende takykardi, men bruk med forsiktighet. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen. Finnes egne retningslinjer for oppfølging/behandling av «body packers», kontakt Giftinformasjonen.

Serotonin 5-HT3-antagonister

Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Synsforstyrrelser, svimmelhet, hodepine, somnolens, uro, agitasjon og hallusinasjoner. Ev. ekstrapyramidale symptomer, kramper, hypotensjon, takykardi, EKG-forandringer (forlenget QT-tid) og arytmier.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Sertindol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 160 mg ga lett og 400 mg ga etter ventrikkelskylling moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Indolderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sertralin

Toksisitet: Barn: <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 5-åring utløste serotoninergt syndrom. Voksne: <500 mg forventer ingen symptomer. 500-1000 mg forventer lette symptomer. 1-3 g ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Ved 1,5–3 g anbefales ett diagnostisk EKG og ved > 3 g følg EKG minst 12 timer

Sevelamer

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke. Lite aktuelt

Sibutramin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg ga lett forgiftning. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået kan gi serotonergt syndrom.
Klinikk: Hodepine, somnolens, kvalme, ansiktsrødme, kramper, takykardi og hypertensjon.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Sildenafil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 200 mg og 2 g ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Silikonforbindelser

Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke.

Siltuksimab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Gjentatt dosering med 15 mg/kg hver 3. uke ga vanlige bivirkninger.
Klinikk og behandling: Se Interleukinhemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Simeprevir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 400 mg daglig i 5 dager eller enkeltdose på 600 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Simetikon

Se Silikonforbindelser G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Simvastatin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 120 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sinekatekiner (grønn te-ekstrakt)

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Sink

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 10 g (2,35 g Zn2+) til 12-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
Klinikk for gruppen: Lokalirritasjon som gir kvalme, brekninger og diaré. Hypersinkemi gir letargi og forvirring. Ved store doser kan lokalirritasjonen i GI bli kraftig, ev. med etseskade.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Antacida ved behov. Korriger væske- og elektrolyttforstyrrelser. Symptomatisk behandling

Sinksulfat

Toksisitet: Se Sink G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Klinikk og behandling: Se Sink G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sirolimus

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 6 mg forventes ingen symptomer. Voksne: 150 mg ga atrieflimmer.
Klinikk og behandling: Se Takrolimus G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sitagliptin

Toksisitet: Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 800 mg ga lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Gliptiner (DPP-4-hemmere) G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sitaxentan

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1 g ga i kliniske studier lette symptomer.
Klinikk: Hypotensjon, svimmelhet, hodepine, tretthet, hudrødme, kramper, kvalme.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Skopolamin

Toksisitet: Barn: Plaster (0,5 mg/72 timer) i 33 timer til 10-åring ga uro og hallusinasjoner.
Klinikk: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling I tillegg er trolig overfølsomhetsreaksjoner og uttalt koma mer vanlig.
Behandling: Plaster fjernes og huden under vaskes med såpe og vann. Se ellers Belladonnaalkaloider, tertiære aminer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sofosbuvir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 1200 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. hemodialyse.

Solifenacin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 100 mg ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Somatropin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn og voksne: Ved enkeltstående feildosering under terapeutisk bruk forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Hypoglykemi, ev. hyperglykemi (insulinresistens). Ødem pga. væskeretensjon, ev. hjerneødem.
Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. følg blodglukose. Konsulter ev. endokrinolog

Sorafenib

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling 800 mg × 2 ga diaré og hudreaksjoner.

Sotalol

Toksisitet: Relativ høy toksisitet ved overdose pga. antiarytmisk effekt (klasse III). Barn: < 80 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: > 2,4 g har gitt svært alvorlige forgiftninger.
Klinikk: Se Betablokkere, ikke-selektive G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Kan gi forlenget QT-tid og ventriklulære arytmier («torsades de pointes»).
Behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling I tillegg magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Antiarytmika bør unngås. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen

Spektinomycin

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Voksne: 8 g daglig i 5 dager ga ikke alvorlige symptomer.
Klinikk: Forsterkning av bivirkninger som GI-symptomer, svimmelhet, hodepine, kløe og urtikaria Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Spiramycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Inntil noen få tabletter forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Spironolakton

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 625 mg til 16-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning Klinikk og behandling: Se Aldosteronantagonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

SSRI

Se Selektive serotoninreopptakshemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Stavudin

Toksisitet: Barn: < 40 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Stiripentol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se ev. Antiepileptika, diverse nyere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Streptokinase

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1,5 millioner IE (i løpet av 10 minutter) ga ingen forgiftning.
Klinikk: Blødning, vasodilatasjon, feber, kvalme, ev. overfølsomhetsreaksjoner.
Behandling: Vurder traneksamsyre og tilførsel av koagulasjonsfaktorer (plasma eller konsentrat). Vurder å konferere med hematolog. Symptomatisk behandling

Streptokinase + streptodornase

Se Streptokinase G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Streptodornase har lav akutt toksisitet og lite effekt på friskt vev. Inaktiveres i mage-tarm-kanalen

Streptomycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Streptozocin

Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Voksne: 1500 mg/m2 ga nedsatt nyrefunksjon.
Klinikk: Beinmargsdepresjon etter latenstid 3–5 uker. Nyre- og leverpåvirkning, hodepine og smerter på injeksjonsstedet. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg lever- og nyrefunksjonen

Sufentanil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt kort virketid. Høypotent opioidanalgetikum.
Klinikk og behandling: Se Fentanyl G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sukralfat

Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad

Sukroferri(III)oksihydroksid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav absorbsjon og lav akutt toksisitet. Jern kan frigis, men maksimalt ca. 1 % (5 mg/tablett). Voksne: 3000 mg ga ingen symptomer ved kliniske forsøk.
Klinikk: Begrenset erfaring. Ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger. Ved svært store inntak, se Jern II-verdig, orale preparater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Behandling: Vanligvis ikke nødvendig. Ved svært store inntak, se Jern II-verdig, orale preparater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Suksametonium

Toksisitet: Høy toksisitet.
Klinikk: Muskelparalyse, respirasjonsstans og sirkulasjonskollaps.
Behandling: Kunstig ventilasjon. Symptomatisk behandling. 

Sulfametoksazol og trimetoprim

Se Sulfonamider, middelsvirkende G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og Trimetoprim G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Sulfonamidet vil trolig utgjøre størst risiko

Sulfasalazin

Toksisitet: Barn: < 1 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 25 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Skiller seg fra de andre i gruppen. Se Sulfonamider, middelsvirkende G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sulfonamider, derivater av urinstoff (diabetesbehandling)

Toksisitet for gruppen: Høy toksisitet ved overdose. Se de enkelte virkestoffene. Barn og eldre har økt risiko for alvorlige sekveler. Ikke-diabetikere har økt risiko for hypoglykemi.
Klinikk for gruppen: Hypoglykemi er hoveproblemet og vil som regel være etablert innen 8 timer. Tilstanden kan være langvarig og vanskelig å behandle. Sekundære symptomer er irritabilitet, hodepine, svette, skjelvinger, sultfølelse, kvalme, forvirring, angst, koordinasjonsproblemer, koma, kramper, hypertensjon og takykardi, ev. respirasjonsdepresjon, metabolsk acidose, arytmier og kardiovaskulært kollaps.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Karbohydratrik mat/drikke. Lav terskel for sykehusobservasjon i 24 timer med hyppige glukosemålinger. Ved hypoglykemi gi bolusinjeksjon(er) av glukose og kontinuerlig infusjon av glukose ved behov. Langvarig behandling kan bli nødvendig. Vurder oktreotid ved vedvarende hypoglykemi. Symptomatisk behandling

Sulfonamider, middelsvirkende

Toksisitet for gruppen: Relativ lav akutt toksisitet, men store inntak har gitt alvorlige forgiftninger. Barn: < 1200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 5 g forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk for gruppen: Kvalme og magesmerter. Ved store doser: Nyrepåvirkning som krystalluri, hematuri, oliguri og anuri. Ev. CNS-symptomer som hodepine, svimmelhet og tremor. Hypoglykemi, hyperkalemi, methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi og leverpåvirkning.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Viktig med rikelig væsketilførsel. Ev. metylenblått ved methemoglobinemi. Symptomatisk behandling

Sulindak

Toksisitet: Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. 8 g til 14-åring ga moderat til alvorlig og 12 g til 16-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 5–10 g ga moderat til alvorlig og 20 g og 24 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sumatriptan

Toksisitet: Barn (peroral eller nasal): < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (peroral eller nasal, uten hjerte- og karsykdom): < 500 mg forventes ingen eller lette symptomer. Ved overdosering med injeksjonspreparater kontakt Giftinformasjonen.
Klinikk og behandling: Se selektive 5-HT1-reseptoragonister G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sunitinib

Se Proteinkinasehemmere G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Misfarging av hud under behandling

Syklizin

Toksisitet: Toksisk dose ca. 5 mg/kg. Barn: < 60 mg forventes ingen eller lette symptomer. 250 mg til 3½-åring, 350 mg til 7-åring og 750 mg til 17-åring ga moderat forgiftning. Voksne: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1-2 g ga lette til moderate forgiftninger og 4,4 g ga moderat forgiftning med hallusinasjoner i 3 døgn Klinikk: Sentrale antikolinerge symptomer mest uttalt. Se Piperazinderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling: Se Piperazinderivater G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Syklofosfamid

Toksisitet: Barn: < 50 mg forventes ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se Alkyleringsmidler G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Syklopentolat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 2 dråper (10 mg/ml) i øyet med 15 minutters mellomrom hos 6-åring ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se Antikolinergika (øye) G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sympatomimetika

Se de enkelte virkestoffene, evt. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Sølvsulfadiazin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se ev. Sulfonamider, middelsvirkende G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling