G12.5.22 V

V

Legemiddel

Toksisite t, symptomer, behandling

Valaciklovir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 500 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,5 g til 6-åring ga ingen symptomer. Voksne: 9 g til eldre ga ingen symptomer. Klinikk og behandling: Se Aciklovir, J05A B01. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. (Valaciklovir er «prodrug» til aciklovir).

Valerianarot

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Voksne: 8 g,14 g og 26 g ga ingen eller lette symptomer Klinikk: Lett tretthet og ev. GI-symptomer Behandling: Ventrikkeltømming sjelden indisert. Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Valganciklovir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 900 mg forventes ingen eller lette symptomer. Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. (Valganciklovir er «prodrug» til ganciklovir).

Valproinsyre

Toksisitet: Barn: <50 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 200 mg/kg har gitt alvorlig forgiftning. Voksne: <75 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 6 g er en estimert toksisk dose. >400 mg/kg gir som regel alvorlig forgiftning. Serumkonsentrasjoner: >700 μmol/liter forventes lett og >3000 μmol/liter alvorlig forgiftning. Klinikk: Ved lett forgiftning: Somnolens, uklarhet, uro, oppkast og diaré. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper, respirasjonsdepresjon og ev. hjerneødem (forårsaket av valproinindusert karnitinmangel).Takykardi, hypotensjon, forlenget QT-tid og ev. hjertestans. Hypernatremi, hypokalsemi, hypoglykemi, ammoniakkstigning i blod, metabolsk acidose, leukopeni og trombocytopeni. Ev. pankreatitt og leverpåvirkning. Behandling: Ventrikkeltømming og kull (ofte behov for store doser kull) hvis indisert. Symptomatisk behandling i hovedsak, men vurder levokarnitin og hemodialyse i tillegg ved alvorlig forgiftning. Følg ev. serumkonsentrasjonen.

Valsartan

Toksisitet: Barn: < 160 mg forventes ingen eller lette symptomer. Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vandetanib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Vankomycin

Toksisitet: Individuelle variasjoner ved intravenøs administrering. Lav akutt toksisitet ved peroral overdosering. Parenteral overdose, spesielt rask tilføring, kan gi forgiftningssymptomer. Voksne: 56 g i.v. fordelt på 10 døgn (1 g hver 4. time) ga nedsatt nyrefunksjon. Klinikk: Ansiktsrødme, feber og hudreaksjoner. Nedsatt hørsel, tinnitus og svimmelhet. Nyrepåvirkning. Behandling: Vurder gjentatt kulldosering ved parenteral overdosering (reduserer halveringstiden). Unngå dehydrering. Følg nyrefunksjonen. Symptomatisk behandling.

Vardenafil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vareniklin

Begrenset erfaring med overdoser. Symptomatisk behandling.

Vasopressin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.  
Klinikk: Vannforgiftning: Hodepine, tretthet, svimmelhet, agitasjon, kvalme, magesmerter, væskeretensjon, hyponatremi, hypoosmolalitet, oliguri, CNS-depresjon, kramper ev. lungeødem.
Behandling: Væskerestriksjon. Forsiktig korrigering av hyponatremi. Furosemid ved dårlig diurese. Symptomatisk behandling.

Vedolizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2,5 ganger terapeutisk dose (10 mg/kg) har vært tolerert godt.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Velmanase alfa

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Cirka 3,2 mg/kg ga i klinisk studie lett forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Velpatasvir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn <6 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 500 mg ga ingen forgiftning.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Vemurafenib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Venetoklaks

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Venlafaksin

Toksisitet: Generelt mer toksisk i overdose enn andre nyere antidepressiva. Økt risiko for pasienter med lav krampeterskel. Barn: Begrenset erfaring med overdoser. < 75 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 1,5 g forventes ingen eller lett, 1,5–3 g moderat og > 3–4 g alvorlig forgiftning. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotonergt syndrom (se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling).
Klinikk: CNS-depresjon, takykardi, kvalme og tremor. Kramper kan debutere tidlig. Rabdomyolyse. Ev. hypertermi, mydriasis og urinretensjon. Ved alvorlig forgiftning: ST-T-forandringer, breddeøkt QRS-kompleks og forlenget QT-tid. Koma. Hyper- eller hypotensjon. Ventrikkeltakykardi (ev. «torsades de pointes») og ventrikkelflimmer. Alvorlige hjertekomplikasjoner kan opptre sent i forløpet, spesielt ved inntak av depotpreparater.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Kontinuerlig EKG i minst 24 timer ved store doser. Ved etablert, alvorlig forgiftning kan symptomene være vanskelige å behandle. Hjerte/lungemaskin/ECMO vurderes ved sirkulasjonssvikt. Ved hjertestans kan det være indisert med langvarig gjenoppliving.

Verapamil

Toksisitet: Barn: <40 mg (60 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 16 mg/kg til barn 3 måneder ga etter kull lett og 80 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer. Voksne: <240 mg (360 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 280-320 mg og 480-560 mg til eldre ga moderat og 1,6-2 g ga svært alvorlig forgiftning Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vernakalant

Begrenset erfaring med overdoser.

Vigabatrin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 4 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 8,5–30 g ga etter ventrikkeltømming lett og 45 g ga moderat til alvorlig forgiftning. Klinikk: Ved lett forgiftning: Kvalme, hodepine, svimmelhet, dobbeltsyn, forvirring, tremor, motorisk uro, somnolens, men også agitasjon og eksitasjon (særlig barn). Ved alvorlig forgiftning: Kramper og ev. akutt psykose. EEG-forandringer. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Vilanterol

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Vildagliptin

Toksisitet: Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg og 600 mg daglig i inntil 10 dager ga lett forgiftning hos friske frivillige. Klinikk og behandling: Se Gliptiner (DPP-4-hemmere) s. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vinblastin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vinflunin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vinkristin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. Nevrotoksisitet er hovedproblemet.

Vinorelbin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vincaalkaloider og analoger

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko ved nevrologisk sykdom (vinkristin) eller nedsatt leverfunksjon. Lav peroral absorbsjon (vinblastin, vinkristin). Intratekal administrering gir alvorlig forgiftning.
Klinikk for gruppen: Beinmargsdepresjon (etter 4–10 dager, vinkristin i mindre grad enn de andre i gruppen), feber, gastrointestinale og nevrologiske effekter (f.eks. svimmelhet, hodepine, parestesier, perifer nevropati, kramper og paralytisk ileus). Økt infeksjonsfare. Uttalt vevsnekrose. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger. *
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.

Vitamin A

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vitamin B kompleks

Tilnærmet ingen forgiftningsfare ved peroral administrering. Miksturer kan inneholde etanol. Nikotinsyre (vitamin B3) kan gi hudreaksjoner, se Nikotinsyre G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling. Nikotinamid (betegnes også som vitamin B3) gir normalt ikke slik reaksjon, se Nikotinamid G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Vitamin B3

Nikotinamid, se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling  Nikotinsyre, se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Vitamin B12 (Cyanokobalamin og analoger)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet (både peroral og parenteral).
Klinikk: Forventer ingen eller ev. milde symptomer.
Behandling: Ev. symptomatisk behandling.

Vitamin C

Se Askorbinsyre G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vitamin D og analoger

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet for vitamin D2 og D3. Lite sannsynlig med akutt forgiftning selv ved store enkelteksponeringer. Gjentatt dosering kan gi forgiftning. Kalsitriol, alfakalsidiol og andre analoger er betydelig mer toksiske. Dosene angitt nedenfor gjelder for vitamin D2 og D3. Barn: Toksiske doser er ca. 2000–4000 IE/dag (subakutt). Vurder sykehus ved enkeltdoser over ca. 150 000 IE eller ved symptomer. Voksne: Toksiske doser er ca. 75 000 IE/dag (subakutt). Vurder ventrikkeltømming og kull ved enkeltinntak > 300 000 IE. Hyperkalsemi eller nyresvikt gir økt risiko. (1 IE = 0,025 μg). Hyperkalsemi eller nyresvikt gir økt risiko. Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er hyperkalsemi som gir tretthet, kvalme, brekninger, nedsatt matlyst, vekttap, tørste, polyuri, ev. nyresvikt, EKG-forandringer og arytmier. Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Seponering er viktigste tiltak (unngå D-vitamintilskudd i 2–6 uker). Ved store doser vurder å unngå sollys og redusere kalsiuminntaket. Sørg for god diurese. Ved uttalt hyperkalsemi vurder bisfosfonater, laksekalsitonin eller prednisolon. Symptomatisk behandling.

Vitamin E (tokoferol)

Tilnærmet ingen forgiftningsfare.

Voksilaprevir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 900 mg ga ingen symptomer. Klinikk: Diare, kvalme, hodepine og forsterkning av andre rapporterte bivirkninger. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Vorikonazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Vortioksetin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Langsom absorpsjon og lang halveringstid. Eldre er risikogruppe. Barn: <1mg/kg kroppsvekt forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 40-75 mg har gitt lett forgiftning. Klinikk: Forventer forsterkning av rapporterte bivirkninger og liknende klinikk som andre nyere antidepressiva, inkl. CNS-effekter, kramper og EKG-forandringer ved alvorlig forgiftning. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.