G12.5.1 A

A

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Abakavir

Toksisitet: Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 1,8 g/døgn ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere

Abatacept

Se G12 Selektive immunsuppressiver

Abemaciklib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Abirateron

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Enzyminhibitorer

Abrocitinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. En akutt enkeltdose er sannsynligvis betydelig mindre farlig en gjentatte doser over tid.
Voksne: Enkeltdose på 800 mg og 400 mg daglig i 28 dager har vært godt tolerert i kliniske studier.
Klinikk: GI-symptomer. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming sjelden aktuelt. Medisinsk kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

ACE-hemmere

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Inntak av én terapeutisk voksendose til hjertefriske barn forventes ikke å gi forgiftning. Det er begrenset erfaring med ACE-hemmere, men man antar at de har lav akutt toksisitet.
Personer med hjertesykdom (ofte eldre) tolererer mindre enn friske personer. Kombinasjon med andre legemidler som påvirker sirkulasjonen kan potensere forgiftningen.
Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er hypotensjon. Reflektorisk takykardi kan forekomme, men er uvanlig. Hyperkalemi, hyponatremi og metabolsk acidose. Nyrepåvirkning. Ev. angioødem (sjelden bivirkning).
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. For de fleste er overvåking, væsketilførsel og ev. pressor (noradrenalin) tilstrekkelig behandling. Korriger syre-base og elektrolytter. Symptomatisk behandling.

Acetazolamid

Toksisitet: Barn: < 250 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: Ca. 5 g ga moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Acetylcystein

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Doser opp til 300 mg/kg intravenøst og 500 mg/kg (i løpet av 1 døgn) er godt tolerert (ved behandling av paracetamolforgiftninger).
Klinikk: Alvorlige anafylaktiske reaksjoner er rapportert (hudreaksjoner, bronkospasme og hypotensjon) ved både normal dosering og ved overdose. Ev. kvalme ved store doser peroralt
Behandling: Symptomatisk. Antihistaminer og/eller glukokortikoider ved allergiske reaksjoner.

Acetylsalisylsyre

Toksisitet: Barn er spesielt følsomme. Spedbarn (< 9 mnd): Konferer Giftinformasjonen.
Barn 9 mnd-12 år: < 150 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne og barn > 12 år: < 200 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer, 200-300 mg/kg lett til moderat, > 300 mg/kg alvorlig og > 500 mg/kg potensielt letal forgiftning. Serumsalisylat korrelerer til en viss grad med toksisiteten og bør måles ved mistenkt salisylatforgiftning.
Serumkonsentrasjonen må alltid ses i sammenheng med tidsforløp, pasientens pH, kliniske tilstand og alder.
Lave verdier sent i forløpet kan også være alvorlig.
For vurdering av serumkonsentrasjoner, kontakt Giftinformasjonen.

Behandling: Drikke er anbefalt, også ved observasjon hjemme.
Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Gjentatt kulldosering ved fare for moderat til alvorlig forgiftning. Antiemetika (ondansetron) intravenøst ofte nødvendig for å fullføre gjentatt kulldosering. Antacida og protonpumpehemmer ved behov.
En alvorlig forgiftning kan undervurderes pga. få og lette symptomer tidlig i forløpet.
Følg serumkonsentrasjonen. Rehydrering og korrigering av metabolsk acidose, også sent i forløpet (tilstrebe pH ≥ 7,4), hypoglykemi, hypertermi og elektrolyttforstyrrelser (følg S-kalium spesielt).
Ved moderat til alvorlig forgiftning alkaliniser urinen med natriumhydrogenkarbonat intravenøst for å øke eliminasjonen. Hold god diurese, men forsering > 200 ml/time er ikke anbefalt. Respiratorbehandling ved bevisstløshet eller kraftig allmennpåvirkning (husk å vurdere fortsatt hyperventilering, viktig å fortsatt gi natriumbikarbonat). Vurder hemodialyse ved alvorlig forgiftning. Øvrig symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.

Aciklovir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 2–2,4 g til 3½-åring og 20 g til 15-åring ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer.
Voksne: 20 g ga lett forgiftning.
Klinikk: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B.
Ved terapeutisk behandling kan CNS-effekter skyldes både underliggende infeksjon og toksisitet av aciklovir/metabolitter (spesielt ved redusert nyrefunksjon).
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Rask rehydrering ved forverring av nyrefunksjonen/akutt nyresvikt av prerenale årsaker. Vurder seponering (ev. dosereduksjon) ved mistanke om terapeutisk overdose. Vurder hemodialyse ved alvorlig klinikk som krever rask eliminasjon (spesielt ved redusert nyrefunksjon). Symptomatisk behandling, se G12 Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere

Acitretin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 25 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Retinol (vitamin A)

Adalimumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: Doser på 10 mg/kg har vært tolerert i studier.
Klinikk og behandling: Se G12 Tumornekrosefaktor alfahemmere

Adapalen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Lav hudabsorpsjon. Kan gi lokalirritasjon.
Klinikk: Ved store inntak, se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling 
Behandling: Symptomatisk behandling.

Adefovir

Toksisitet: Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 0,5 g ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere

Adrenalin

Toksisitet: Store individuelle forskjeller. Forgiftningssymptomer kan oppstå selv ved terapeutisk dosering. Kardial status er mer avgjørende for toksisitet enn selve dosen. Svært kort halveringstid (1 minutt). Moderate doser inaktiveres i mage-tarm-kanalen (perorale inntak hos spedbarn/små barn bør likevel vurderes for observasjon sykehus). Inhalasjon kan gi systempåvirkning.
Barn: Toksisk dose er svært varierende. Spedbarn er risikogruppe. 5–10 ganger terapeutisk dose gir ofte alvorlig forgiftning.
Voksne: > 0,5 mg subkutant eller intramuskulært til sykehus. Injeksjon i finger (autoinjektor) observeres som regel hjemme (ev. varmt vann og massasje). Til lege/sykehus ved langvarig eller uttalt iskemi.
Klinikk: Vasokonstriksjon, hypertensjon og stimulering av hjertet er hovedproblemet. Ved intravenøs administrering inntrer effektene i løpet av sekunder, ofte med spontan bedring i løpet av minutter, slik at man sjelden rekker å starte behandling. Typisk er voldsom uro, tremor, svetting, uttalt hypertensjon og takykardi. Ved alvorlig forgiftning takyarytmier, hjerteinfarkt, hypertermi og lungeødem. Risiko for hjerneblødning.
Peroralt inntak kan i tillegg gi iskemi i tarm, spesielt hos spedbarn/små barn.
Injeksjon i finger (autoinjektor) kan gi iskemi.
Behandling: I alvorlige tilfeller (høyt blodtrykk) må behandlingen startes raskt! EKG-overvåkning, vasodilaterende midler i.v. og oksygenbehandling ved systemtoksisitet. Gi diazepam i.v. ved uro. Ved injeksjon i finger varmt vann og massasje (kan ofte gjøres hjemme). Øvrig symptomatisk behandling.

Adrenergika

Toksisitet for gruppen: Spedbarn er spesielt følsomme. Individuelle variasjoner. Nasal eksponering innebærer betydelig større risiko for forgiftning enn ved peroral eksponering.
Klinikk for gruppen: Symptomer kommer ofte innen 1 time. Uro, svimmelhet, skjelvinger, ulike grader av CNS-depresjon ned til koma, men også CNS-eksitasjon forekommer. Ev. kramper. Bradykardi (spesielt hos barn) og hypotensjon, men kan også gi takykardi og hypertensjon (spesielt initialt). Uregelmessig respirasjon. Mild hypotermi. Perifer vasokonstriksjon, kalde ekstremiteter
Behandling for gruppen: Kull hvis indisert. Brekkmiddel er kontraindisert. Diazepam ved kramper. Symptomatisk behandling.

Afatinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 160 mg daglig i 3 dager og 100 mg daglig i 2 uker ga lette symptomer. 360 mg til to friske personer ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Proteinkinasehemmere

Aflibercept

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Økt injeksjonsvolum kan øke intraokulært trykk.
Behandling: Symptomatisk behandling. Følg ev. intraokulært trykk.

Akamprosat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 660 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 16 g ga ingen og 26 g og 30 g ga lett forgiftning
Klinikk: Diaré, magesmerter, kvalme, svimmelhet og forvirring. Ev. nyrepåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Akarbose

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad. Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Magesmerter, luftplager og diaré. Gir ikke hypoglykemi
Behandling: Kull hvis indisert. Unngå karbohydratholdig mat de nærmeste timene.

Aklidinium

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Aksikabtagenciloleucel

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Aksitinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Startdoser med 10 mg eller 20 mg 2 ganger daglig ga hypertensjon, kramper/anfall assosiert med hypertensjon og dødelig hemoptyse.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Albendazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Sannsynligvis lav akutt toksisitet. Lav absorpsjon.
Klinikk: Milde GI-symptomer som kvalme, brekninger og diaré mest sannsynlig. Ev. forsterkning av bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.

Aldosteronantagonister

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Dehydrering etterfulgt av hyperkalemi og ev. hyponatremi. Kvalme og brekninger. Svimmelhet, forvirring, ataksi og lett somnolens.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg og korriger væske- og elektrolyttbalansen. Symptomatisk behandling.

Alektinib

Begrenset erfaring med overdoser. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Alemtuzumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Alendronsyre

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Alfablokkere

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Hypotensjon og takykardi er vanlig. Hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og hudrødme.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vasopressor (noradrenalin) ved behandlingstrengende hypotensjon. Symptomatisk behandling.

Alfakalsidol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Betydelig mer toksisk enn vitamin D2 og D3. Barn: < 1 μg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 30 μg ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Alfentanil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt kort virketid. Høypotent opioidanalgetikum.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Alfuzosin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Alginsyre

Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad.

Alimemazin

Toksisitet: Barn: 1–2 år: < 15 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn > 2 år: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 40 mg til 3-åring ga lett, 50–70 mg til barn 6 måneder, 160 mg til 4-åring og 300 mg til 7-åring (etter ventrikkeltømming) ga moderat forgiftning.
Voksne: 1–2,5 g ga moderat og 6 g ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning. 0,8–1,2 g og 2 g kombinert med alkohol ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: CNS-depresjon er hovedproblemet (fra tretthet til dypt koma). Sinustakykardi, lett hypotensjon. Ev. ekstrapyramidale symptomer, kramper, lette antikolinerge fenomener og arytmier. 
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. biperiden ved ekstrapyramidale symptomer.

Aliskiren

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Hypotensjon. GI-symptomer, hodepine og svimmelhet.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Alitretinoin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn og voksne: < 3 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Alkyleringsmidler

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Terapeutiske doser kan gi toksisitet.
Økt risiko ved malign grunnsykdom, nedsatt leverfunksjon eller nedsatt nyrefunksjon (nedsatt nyrefunksjon gjelder syklofosfamid, ifosfamid, melfalan og klorambucil).
Klinikk for gruppen: Vær oppmerksom på lang latenstid. Sannsynlig med forsterkning av bivirkninger som beinmargsdepresjon, hjertepåvirkning etter 4–5 døgn (syklofosfamid), slimhinnepåvirkning, nevrologiske symptomer, encefalopati (ifosfamid), kramper (klorambucil), kvalme, brekninger og magesmerter. Hemorragisk cystitt (syklofosfamid og ifosfamid).
Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder mesna snarest for å motvirke urotoksiske effekter (gjelder syklofosfamid og ifosfamid). Symptomatisk behandling. Lang observasjonstid. Hematologisk oppfølging.

Allopurinol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet uten risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon.
Barn: < 600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 10 g ga moderat forgiftning.
Klinikk: Kvalme, brekninger og mavesmerter. Hodepine. Nyrepåvirkning. Ev. hud- og hypersensitivitetsreaksjoner.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Rikelig med væske.

Almotriptan

Toksisitet: Barn: < 12,5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne (uten hjerte- og karsykdom): < 75 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Alpelisib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.

Alprazolam

Toksisitet: En av de mer toksiske benzodiazepinene. Individuell variasjon. Eventuell tilvenning kan ha stor betydning. 
Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1 mg til 1½-åring og 2 mg til 3-åring ga lett, 0,3 mg/kg til 8-åring ga moderat til alvorlig og 10 mg til 13-åring ga moderat forgiftning.
Voksne (ikke-tilvendte): < 6 mg forventer lett forgiftning. 20-40 mg ga moderat forgiftning. 

Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Alprostadil

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Alteplase (human plasminogen aktivator)

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Amantadin

Toksisitet: Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon (allerede ved terapeutiske doser).
Barn: 600 mg til 2,5-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning.
Voksne: 1,3 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Uro, omtåkethet, endret motorikk, tremor, hallusinasjoner, psykoser, urinretensjon, mydriasis, munntørrhet, takykardi, ventrikkeltakykardi, breddeøkt QRS-kompleks, bradykardi og asystoli. Ev. delirium, hypertermi og kramper.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Diazepam førstevalg ved uro. Fysostigmin er sjelden indisert (kan utløse arytmier), men kan være aktuelt ved uttalt sentral antikolinerg klinikk. Symptomatisk behandling.

Ambrisentan

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hos friske frivillige ga enkeltdoser på 50 mg og 100 mg lette symptomer.
Klinikk: Hypotensjon. Hodepine, væskeretensjon og ødem, GI-symptomer og palpitasjoner.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Amfetamin

Toksisitet:: Individuell følsomhet og toleranseutvikling gjør det vanskelig å angi toksiske og letale amfetamindoser. Alvorlig reaksjon selv ved lave doser kan ikke utelukkes.
Barn (illegalt amfetamin): Anbefaler lav terskel for sykehus blant annet pga. uforutsigbar potens.
Barn (legemiddel): <10 mg forventer ingen eller lette symptomer.
Voksne: Den kliniske tilstanden er av størst betydning for å vurdere om pasienten skal til legevakt/sykehus.
Letale forgiftninger er beskrevet hos voksne fra rundt 100–120 mg ren amfetamin, men brukere kan tolerere vesentlig større doser uten betydelige symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Amfotericin B

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. En av de mest toksiske antimykotika, hyppige bivirkninger også ved terapeutisk bruk.
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Feber, hodepine, tinnitus og dobbeltsyn. Muskel- og leddsmerter. Elektrolyttforstyrrelser (f.eks. hypokalemi og hypomagnesemi). Ev. arytmier, nyreskade og sirkulatorisk sjokk.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Amider

Klinikk for gruppen: Først CNS-eksitasjon, senere CNS-depresjon. Ved store doser kan raskt innsettende kramper være første kliniske tegn. Uro, svimmelhet, synsforstyrrelser, periorale parestesier og kvalme. Ataksi, tinnitus og hørselsforandring, forvirring, talevansker, blekhet, kramper, koma og ev. respirasjonsdepresjon. Arytmier, hovedsakelig bradyarytmier (ved store doser også ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer, breddeøkt QRS-kompleks og AV-blokk). Hjertesvikt og hypotensjon. Methemoglobinemi i enkelte tilfeller, oftest beskrevet for prilokain. Behandling for gruppen: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Vurder intubering dersom ventrikkelskylling skal utføres. (Brekningsprovokasjon kan være risikabelt pga. slimhinneanestesi og risiko for kramper tidlig i forløpet). Ev. metylenblått ved methemoglobinemi (lavest mulig effektive dose).
Observasjon med vekt på sirkulasjon, respirasjon og bevissthet.
Symptomatisk behandling. Ved fare for alvorlig forgiftning kan lipidemulsjon intravenøst være aktuell behandling for enkelte fettløselige amider.
Kontakt Giftinformasjonen (eller se under antidoter) for behandlingsprosedyre.

Amikacin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Akutt overdose av en inhalasjonsdosering er betydelig mindre alvorlig enn parenterale overdoser. 
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Amifampridin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Begrenset erfaring, men sannsynlig at har mange likhetstrekk med klinikken til fampridin, se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Amilorid

Se Hydroklortiazid og kaliumsparende midler.   

Aminoglykosider

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Hørsels- og nyrepåvirkning er hovedproblemet.
Andre symptomer er tinnitus, svimmelhet, ev. nevromuskulær blokkade ved svært store doser.
Behandling for gruppen: Unngå dehydrering. Følg nyrefunksjonen. Kontroller hørsel. Symptomatisk behandling.

Aminokinoliner

Toksisitet for gruppen: Smal terapeutisk bredde. Individuelle variasjoner. Barn er spesielt følsomme. Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Livstruende forgiftning kan oppstå innen den første timen etter inntak. Hovedproblemet er hjertetoksisiteten, og forløpet kan være dramatisk og klinikken nærmest behandlingsresistent.
Hypotensjon og hypokalemi er vanlig. Breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, bradyarytmi, AV-blokk, ventrikkeltakykardi, «torsades de pointes», asystole og kardiogent sjokk.
Hodepine, svimmelhet, tretthet, synsforstyrrelser, kvalme og oppkast kommer ofte først, men hjertestans kan være første symptom.
Andre symptomer er uro, eksitasjon, kramper, koma, hjerneødem, hypokalsemi, metabolsk acidose, hypoglykemi, apné, respirasjonsdepresjon og ev. lungeødem.
Dersom ingen symptomer opptrer innen 6 timer etter inntak, er det liten fare for alvorlig forgiftning
Behandling for gruppen:
Før sykehus: Ved sannsynlig forgiftning organiser rask transport til sykehus. Høy beredskap under transport. Vurder fremkalling av manuelle brekninger og kull snarest mulig. Brekkmiddel er kontraindisert.
På sykehus: Høy beredskap for alvorlige kardiopulmonale fenomener. Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 6 timer, lengre ved symptomer. Høydose diazepaminfusjon ved hjertepåvirkning (hemmer opptak i kardiomyocyttene) eller sikkert stort inntak. Respirator ofte nødvendig. Gi adrenalininfusjon tidlig ved tegn på sirkulasjonssvikt. Korriger syre-, base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Forsiktig korrigering av hypokalemi (redistribusjon). Unngå antiarytmika, særlig klasse IA. Vurder natriuminfusjon ved behandlingstrengende arytmier. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen

Aminolevulinsyre

Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Forgiftning lite sannsynlig. Legemidlet lysaktiveres etter peroralt inntak.
Klinikk: Kvalme, hypotensjon og fotosensitiveringsreaksjoner i hud. 
Behandling: Ev. symptomatisk behandling. Beskytt pasienten mot sterke lyskilder og fotosensitiverende stoffer.

Aminosalisylsyreforbindelser

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Se de enkelte virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger og diaré. Ev. forsterkning av bivirkninger eller symptomer som ved mild salicylatforgiftning, se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Amiodaron

Toksisitet: Barn: Til sykehus.
Voksne: 2,6 g og 6 g ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk: Hodepine, svimmelhet og somnolens. AV-blokk, bradykardi, hypotensjon, forlenget QT-tid, arytmier og hjertesvikt. Kvalme.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG-overvåking. Magnesiumsulfat intravenøst og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes».
Vurder insulin-glukose, ECMO eller hjerte/lungemaskin.
Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert.
Øvrig symptomatisk behandling.

Amisulprid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: 3 g og 3,6 g ga moderat og 4,6 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk: Lite beskrevet. CNS-depresjon, hypotensjon og takykardi. Ev. ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning forlenget QT-tid og andre EKG-forandringer, elektrolyttforstyrrelser, kramper og ev. arytmier og antikolinerge symptomer.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. EKG-overvåkning ved store doser. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden.

Amitriptylin

Toksisitet: Barn: 50 mg til 3-åring ga lett, 60 mg til 2-åring og 75 mg til 3-åring ga moderat, 75 mg til 7-åring ga lett, 125–250 mg til 6-åring ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig og 100–125 mg til 13-åring og 200 mg til 14-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning.
Voksne: < 500 mg ga lett til moderat, > 500 mg ga moderat til alvorlig og 625–750 mg ga alvorlig forgiftning. 
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Amivantamab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og Behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandlingMonoklonale antistoffer.

Amlodipin

Toksisitet: Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 30 mg til 1½-åring ga etter ventrikkelskylling lett til moderat forgiftning og 140 mg til 15-åring ga dødsfall.
Voksne: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 105 mg ga lett til moderat og 70 mg til risikopasient ga alvorlig forgiftning. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Amoksicillin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Amorolfin

Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Begrenset erfaring. Ev. GI-symptomer (lokalirritasjon).
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Ampicillin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Amsakrin

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Klinikk: Beinmargsdepresjon og økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger som gastrointestinale reaksjoner, kvalme, brekninger, stomatitt, hepatotoksisitet og ventrikulære arytmier (særlig ved samtidig hypokalemi). Lokalirriterende.
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.

Amylmetakresol

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
Klinikk: GI-symptomer og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Anagrelid

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Klinikk: Anemi, trombocytopeni, sinustakykardi, væskeretensjon, magesmerter, diaré og hodepine. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.

Anakinra

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Nøytropeni er vanlig.

Anastrozol

Toksisitet: Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: Enkeltdose på 60 mg til friske menn var godt tolerert i studie.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Androgener

Toksisitet for gruppen: Tilnærmet ingen forgiftningsfare ved akutt overdosering.
Klinikk for gruppen: Kronisk misbruk kan utløse en rekke symptomer som hypertensjon, hjerteinfarkt, trombose, kvalme, brekninger, nevrologiske symptomer, aggressivitet, paranoide reaksjoner, eufori, depresjon, hudforandringer, væskeretensjon, endokrine forstyrrelse og kolestatisk ikterus.
Behandling for gruppen: Ev. symptomatisk behandling.

Angiotensin II-antagonister

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Inntak av én terapeutisk voksendose til hjertefriske barn forventes ikke å gi forgiftning.
Begrenset erfaring med angiotensin II-antagonister, men en antar lav akutt toksisitet. Personer med hjertesykdom (ofte eldre) tolererer mindre enn friske personer.
Kombinasjon med andre legemidler som påvirker sirkulasjonen kan potensere forgiftningen. 
Klinikk for gruppen: Hodepine, svimmelhet og somnolens. Hypotensjon og takykardi, ev. bradykardi. Hyperkalemi, ev. nyre- og leverpåvirkning.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Angrepille

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Anidulafungin

Begrenset erfaring med overdoser. 400 mg til voksen ga ingen symptomer.

Anifrolumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: Enkeltdose på 1000 mg i.v. har i kliniske studier vært tolerert godt. 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Antacida med natriumhydrogenkarbonat

Lav akutt toksisitet. Store mengder kan gi GI-symptomer, syre-base- eller elektrolyttforstyrrelser.

Antacida, kombinasjoner og komplekser av aluminium-, kalsium- og magnesiumforbindelser

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
Klinikk og behandling: Store mengder kan gi GI-symptomer eller elektrolyttforstyrrelser. Se ev.  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Antazolin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Antiepileptika, diverse nyere

Toksisitet: Individuelle variasjoner. Generelt lav til moderat akutt toksisitet. For toksiske doser se de enkelte virkestoffene.
Klinikk: CNS-fenomener dominerer.
Ved lett forgiftning: Hodepine, svimmelhet, nystagmus, dobbeltsyn, tremor, ataksi, letargi, GI-symptomer og lett takykardi.
Ved moderat og alvorlig forgiftning: Ufrivillige bevegelser, økt muskeltonus, refleksbortfall, hyperrefleksi, myoklonus, agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, kramper, takykardi eller bradykardi, hypertensjon eller hypotensjon, elektrolyttforstyrrelser og ev. rabdomyolyse, breddeøkt QRS-kompleks og forlenget QT-tid.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert.
Forsiktig med kull prehospitalt (antiepileptika kan gi CNS-depresjon og uro/rykninger/kramper).
Symptomatisk behandling. Hemodialyse er teoretisk aktuelt for flere av virkestoffene, men vil sjelden være indisert.

Antihistaminer til systemisk bruk

Barn og eldre spesielt følsomme.
Toksisiteten potenseres av alkohol og andre legemidler som påvirker CNS.
For toksiske doser, se de ulike virkestoffene.

Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider

Toksisitet for gruppen: For toksiske doser, se de enkelte virkestoffene. Ikke alltid godt samsvar mellom mengde inntatt og alvorlighetsgrad.
Klinikk for gruppen: Symptomer er som regel etablert innen 4 timer med mindre det er inntatt et depot- eller enteropreparat.
Ved lett forgiftning: Magesmerter, kvalme, brekninger, diaré, lett CNS-påvirkning med tretthet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn og øresus. Hypotensjon (vær oppmerksom på ev. GI-blødning) og takykardi. Ev. uro og hallusinasjoner.
Ved alvorlig forgiftning: Kraftige GI-symptomer ev. med perforasjon, metabolsk acidose, koma, kramper, elektrolyttforstyrrelser og kardiogent sjokk. Ev. nyrepåvirkning i løpet av et par døgn
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Antacida og protonpumpehemmer ved behov.
Vurder typing og forlik ved risko for transfusjoner ved ev. GI-blødninger.
Sørg for god diurese. Følg ev. nyrefunksjonen.

Antihuman thymocytt-kaninimmunglobulin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Antikolinergika (obstruktiv lungesykdom)

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
Klinikk for gruppen: Perifere antikolinerge fenomener som munntørrhet, mydriasis, takykardi, urinretensjon og obstipasjon. Hodepine og svimmelhet. Ved alvorlig forgiftning ev. sentralt antikolinergt syndrom (bl.a. CNS-eksitasjon og hallusinasjoner).
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. fysostigmin ved uttalt sentralt antikolinergt syndrom. Symptomatisk behandling.

Antikolinergika (øye)

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk for gruppen: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling for gruppen: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Antikolinesteraser

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Økt risiko ved alvorlig underliggende hjerte- eller lungesykdom.
Klinikk for gruppen: Kolinerge fenomener er hovedproblemet. Kvalme, brekninger og diare er vanlig. Bradykardi. Økt spyttsekresjon, økt tåreflod, rastløshet, kaldsvette, ansiktsrødme, muskelsvakhet, hypotensjon, hypotermi, miose og dobbeltsyn.
Ved alvorlig forgiftning: Uttalt bradykardi, bronkospasme, dyspné, uttalt bronkialsekresjon, lungeødem, kramper, koma, kolikk, arytmier, respirasjons- og sirkulasjonssvikt.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Atropin ved uttalt kolinerg klinikk. Øvrig symptomatisk behandling.

Antikonseptiva, hormoner, systemiske

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Barn og voksne: Ved engangsinntak på opp til én kalenderpakning (21 eller 28 tabletter) forventes ingen eller lette symptomer.
Barn: 60 mg noretisteron til 1-åring og 140 mg noretisteron til 3-åring ga ingen symptomer.
Klinikk for gruppen: Kvalme og brekninger. Ev. leverpåvirkning ved svært store doser.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ved store doser ev. kontroll av leverstatus etter ca. 1 uke.

Antitrombin III

Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Antrasykliner o.l. substanser

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk for gruppen: Beinmargsdepresjon er hovedproblemet. Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré, forstoppelse, betennelse og ulcerasjon. Myokardskade. Irreversibel kardiomyopati og andre hjertekomplikasjoner ved kronisk overdose (kan utvikles etter lang tid). Hudreaksjoner. Fargeforandringer i urin. Uttalt vevsnekrose. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger
Behandling for gruppen: Vurder gjentatt kulldosering (også ved parenteral administrering). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg ev. tidlig og sen hjertepåvirkning.

Apalutamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Apiksaban

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 2,5 mg forventes ingen eller lette effekter.
Voksne: < 40 mg forventes ingen eller lette effekter.
Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
Behandling: Kull hvis indisert. Unngå aktiviteter som kan gi eks. slag, fall og blødning i 24 timer etter inntak. Symptomatisk behandling.

Apomorfin

Toksisitet: Barn: < 3 mg forventer ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Gjentatte brekninger. CNS-depresjon ev. eksitasjon, ev. respirasjonsdepresjon. Vasodilatasjon og ev. vasovagalt syndrom med bradykardi og hypotensjon.
Behandling: Symptomatisk behandling. Antiemetikum i.v. (eks. domperidon). Nalokson hvis indisert, eks. ved respirasjonsdepresjon.

Apraklonidin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Apremilast  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: 50 mg to ganger daglig i 4,5 dager til friske frivillige ga ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Aprepitant

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 250 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: < 1,4 g forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og diaré. 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Argatroban

Toksisitet, klinikk og behandling: se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Aripiprazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 1 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 180 mg ga lett forgiftning.
Klinikk: CNS-depresjon, kvalme, svimmelhet, tremor og ataksi. Hypotensjon og takykardi. Ekstrapyramidale symptomer.
Ved alvorlig forgiftning: Kramper, forlenget QT-tid og arytmier. Ev. hyperglykemi.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med G12 Biperidenbiperiden.
EKG-overvåkning ved store doser.

Arsentrioksid

Toksisitet: Svært høy toksisitet.
Klinikk: Akutt arsenikkforgiftning: Kraftige GI-symptomer, encefalopati, maligne arytmier og multiorgansvikt. Polynevropati og andre alvorlige sekveler.
Behandling: Umiddelbar manuell brekningsprovokasjon (perorale inntak) og raskt til sykehus.
Kull så raskt som mulig etter ventrikkeltømming. Overvåk pasienten nøye. Symptomatisk behandling. Viktig med rask korreksjon av væske og elektrolyttforstyrrelser, samt ev. hypoglykemi. Chelatorbehandling med G12 DMPS (Dimerkaptopropansulfonat)DMPS eller G12 DMSA (Dimerkaptoravsyre)DMSA.
Hemodialyse er ikke en effektiv eliminasjonsmetode.
Lang observasjonstid på sykehus (mange dager).
Lav terskel for å kontakte Giftinformasjonen.

Artemeter og lumefantrin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Virkestoffene ligner kinin og klorokin, men er trolig mindre toksiske.
Barn: < 2 tabletter (tilsvarende 50 mg artemeter og 240 mg lumefantrin) forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forventer at hjertetoksisitet som forlenget QT-tid og arytmier er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Artesunat

Begrenset erfaring med overdoser.

Artikain, kombinasjoner

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Asenapin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav absorbsjon ved svelging.
Klinikk: Svimmelhet, CNS-depresjon, kvalme, hypotensjon og takykardi.
Ved alvorlig forgiftning: Forlenget QT-tid, arytmier, kramper, antikolinerge fenomener og ekstrapyramidale symptomer.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert.
Symptomatisk behandling.
EKG-overvåkning ved store doser.
Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med G12 Biperidenbiperiden.

Asfotase

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Askorbinsyre (vitamin C)

Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
Nedsatt nyrefunksjon eller enzymmangel (G6FD) gir økt risiko.
Barn: < 10 g forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 8 g i 8 dager ga hematuri og 45 g (intravenøst) ga alvorlig forgiftning (utfelling av krystaller i nyrene).
Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré.
Ved store doser risko for nyrepåvirkning. Utfelling av krystaller i nyrene sett ved store doser intravenøst
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Sørg for god diurese (rikelig drikke det første døgnet). Symptomatisk behandling.

Asparaginase/Crisantaspase

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger som kvalme, brekninger, feber, hypersensitivitetsreaksjoner, redusert nivå av plasmaproteiner, blodpropp, cerebral dysfunksjon med desorientering, kramper, koma, levertoksisitet og pankreatitt.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Ataluren

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: Enkeltdoser på 200 mg/kg til friske ga lett forgiftning.
Klinikk: Forventer forsterkning av bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Atazanavir

Toksisitet: Barn: < 400 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: 1,2 g ga ingen symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Atenolol

Toksisitet: Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg til 5-åring ga etter kull ingen og 500 mg til 15-åring ga moderat til alvorlig forgiftning.
Voksne: 300–350 mg ga lett og 1 g ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Fare for økte serumkonsentrasjoner ved nedsatt nyrefunksjon.

Atezolizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Atomoksetin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: 180 mg (5,3 mg/kg) til 12-åring ga lett, 480 mg til 14-åring ga lett til moderat og 2,8 g til 17-åring ga moderat forgiftning.
Klinikk: Hodepine, uro, svimmelhet, agitasjon, nystagmus, hyperaktivitet, kramper og ev. CNS-depresjon. Takykardi, hypertensjon, ev. forlenget QT-tid. Kvalme, mydriasis og urinretensjon. Se ev.  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Atorvastatin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Atosiban

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Atovakvon

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Atropin

Toksisitet: Barn spesielt følsomme.
Ca. 6 mg til 3-åringer ga moderat, 3 dråper (1,5 mg) i hvert øye i løpet av 1 døgn til 2-åring og 1 dråpe (100 mg) i hvert øye × 2 i 2 dager til 6-åring ga alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Auranofin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Uvelhet, hodepine, ansiksrødme, takyarytmier, trombocytopeni, lever- og nyrepåvirkning, hypersensitivitetsreaksjoner.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling og seponering ofte tilstrekkelig. Chelatorbehandling (G12 DMPS (Dimerkaptopropansulfonat)DMPS eller G12 DMSA (Dimerkaptoravsyre)DMSA) hvis indisert.

Aurotiomalat

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Voksne: 500 mg og 500 mg × 2 ga lett forgiftning og 500 mg intramuskulært ga alvorlig forgiftning
Klinikk: Svimmelhet, hodepine, ansiktsrødme, takyarytmier, trombocytopeni, lever- og nyrepåvirkning og hypersensitivitetsreaksjoner.
Behandling: Symptomatisk behandling. Seponering ofte tilstrekkelig.
Chelatorbehandling (DMPS eller DMSA) hvis indisert.

Avanafil

Toksisitet: Barn: <100 mg forventer ingen eller lette symptomer.
Voksne: 800 mg (enkeltdose) og 300 mg i gjentatte doser har i kliniske studier gitt lett forgiftning. 
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Avatrombopag

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Økte trombocyttverdier kan gi komplikasjoner.
Behandling: Vurder seponering og følg trombocyttverdiene ved betydelige overdoser. Symptomatisk behandling.

Aviptadil og fentolamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling: Symptomatisk behandling.

Azacitidin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Azatioprin

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
Barn: < 50 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Voksne: Enkeltdose på 850 mg ga ingen symptomer. Dobbel terapeutisk dose krever som regel ingen tiltak.
Klinikk: Kvalme, brekninger, leukopeni etter latenstid og lever- og nyrepåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Azelastin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 0,3 mg/kg (peroralt eller nasalt) forventes ingen eller lette symptomer. 9 mg (peroralt) til 2-åring (etter brekninger) ga ingen symptomer.
Klinikk: Trolig hodepine, tretthet, munntørrhet og kvalme. Ev. takykardi.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Azitromycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Barn: < 100 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Aztreonam

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: GI-symptomer. Ev. hudutslett, leverpåvirkning, blodforandringer og nevrologisk påvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert.
Symptomatisk behandling.