G15 Trafikk, risikofylt arbeid og legemiddelbruk

Publisert: 26.09.2019

Jørgen G. Bramness og Vigdis Vindenes

Generelt

Evnen til å føre motorkjøretøy eller til å utføre krevende/risikofylt arbeid kan påvirkes av legemidler med virkning på sentralnervesystemet. Dette gjelder legemidler som kan medføre rus og som har sentral stimulerende, dempende/sedativ og/eller hypnotisk virkning. Eksempler på slike midler er opioider, cannabinioder, benzodiazepiner, metylfenidat og amfetamin-lignende stoffer. Også bruk av andre psykofarmaka som antidepressiver, antipsykotika, antiepileptika og førstegenerasjons antihistaminer kan øke risikoen for ulykker i forbindelse med bilkjøring eller betjening av maskiner.

Den sedative virkningen av mange psykofarmaka er mest utpreget initialt og kan avta ved regelmessig bruk over tid. Imidlertid viser kontrollerte forsøk med kronisk bruk av benzodiazepiner at det ikke utvikles fullstendig toleranse for de trafikkfarlige virkningene. Legemidler som antidiabetika og antihypertensiva kan ha mer indirekte virkninger på kjøreferdigheter, fordi de kan gi bivirkninger som er trafikkfarlige. Nedsatt kjøreferdighet eller evne til å utføre risikofylt arbeid kan også skyldes bivirkninger som påvirker koordinasjonen eller øyets akkommodasjonsevne, men også være en følge av pasientens underliggende sykdom. Legemidler kan på den annen side tenkes å bedre kjøreferdigheten ved å dempe sykdomssymptomer, men det finnes lite publisert empirisk dokumentasjon for dette. Det er tvert imot publisert studier som viser at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom symptomer og kjøreferdighet. Selv om benzodiazepiner kan redusere sykdomssymptomer, kan kjøreferdighetene samtidig forverres hos samme pasient. Det er viktig å huske at pasientens subjektive opplevelse av symptomer, bedring av disse og påvirkning fra legemidler på kjøreferdigheter kan være en dårlig monitor for objektiv trafikkfare.

Mange års erfaring fra norsk veitrafikk tilsier at de fleste ulykker som skyldes legemiddelpåvirket kjøring kan tilskrives illegal bruk, men også legemidler, oftest brukt i høyere dose enn forskrevet av lege og/eller i kombinasjon med andre rusgivende stoffer. Forebygging av legemiddelmisbruk bør etterstrebes (se G13 Rusmiddelbruk og avhengighetstilstander).

Legen har to viktige oppgaver i forbindelse med forskrivning av legemidler som kan påvirke kjøreferdighetene; å forebygge risikofylt bruk og å kontrollere at bruk skjer i henhold til forskrivning. Til hjelp for den forebyggende oppgaven har vi varseltrekantmerking av legemidler, Helsedirektoratets Nasjonale faglig veileder Vanedannende legemidler  og forsvarlighet og Helsedirektoratets Førerkortveilederen - veileder til helsekrav. Den siste peker også frem mot den kontrollerende oppgaven med plikter til å søke Fylkeslegen eller melde til Fylkeslegen når forskrivning når visse nivåer eller ved tegn til skadelig bruk. Til den kontrollerende oppgaven ligger også legens rolle som sakkyndig dersom politiet mistenker ruspåvirket kjøring og overtredelse av Vegtrafikklovens §22 - Ruspåvirkning av motorvognfører. Disse rollene vil bli gjennomgått i det følgende.

Merking av trafikkfarlige legemidler

Legemidlene i noen terapeutiske grupper er blitt ansett som spesielt trafikkfarlige (narkotiske analgetika, antitussiva med innhold av opioider, hypnotika, sedativa, migrenemidler, antiepileptika, førstegenerasjons antihistaminer og alkoholholdige legemidler). Se Varseltrekantlista fra Legemiddelverket.

I Norsk legemiddelhåndbok er spesielt trafikkfarlige legemidler merket med varseltrekant. De øvrige legemidler som kan representere en trafikkrisiko, blir benevnt potensielt trafikkfarlige. I Legemiddelhåndboken er ikke disse legemidlene merket med varseltrekant, men faren ved bruk i trafikk-/arbeidssammenheng er vanligvis omtalt under «Forsiktighetsregler».

Potensielt trafikkfarlige legemidler er antidepressiva, antipsykotika, antiparkinsonmidler, lokalanestetika, antidiabetika, annengenerasjons antihistaminer, antihypertensiva, antikolinerge spasmolytika, samt visse øyemidler. Dersom legen anfører det på resepten, vil også de potensielt trafikkfarlige legemidler bli merket med varseltrekant (på apoteket).

Ved ekspedering av spesielt trafikkfarlige og potensielt trafikkfarlige legemidler kan apotekene, etter egen vurdering, eller om legen f.eks. skriver «Trafikkmerkes» på resepten, henvise til brosjyrer «Trafikkfarlige legemidler» som finnes på enkelte apotek.

Legens ansvar for forebygging og kontroll

Legen plikter å informere pasienten om potensielt farlige bivirkninger, samt forvisse seg om at informasjonen er forstått. Angivelsen fra produsent av de spesielt trafikkfarlige (varseltrekantmerkede) legemidlene og den trykte informasjon brukeren kan få utlevert på apoteket, skal sikre at brukeren blir kjent med at det forskrevne legemiddel kan være trafikkfarlig. Dette er spesielt viktig etter at retningslinjer fra Fylkesmannsembetet om helsekravene for førerkort er innskjerpet. Denne retningslinjen angir hvor høy(e) dose(r) som kan brukes dersom helsekravene skal være oppfylt. Retningslinjen er revidert flere ganger, og det er viktig at behandlende lege kjenner gjeldende versjon. Denne  - Helsekrav til førerkort §§4-8  finnes hos Helsedirektoratet under Førerkortveilederen.

Varseltrekanten er en advarsel til brukerne om ikke å føre motorvogn eller betjene farlige maskiner inntil man er kjent med sin egen reaksjon på legemidlet. Legen bør tilråde at pasienten utviser forsiktighet ved bilkjøring den første tiden etter oppstart av et potensielt trafikkfarlig legemiddel. Ved behov for lengre tids bruk av preparatet kan pasienten, i samråd med sin lege (som bør foreta en klinisk undersøkelse), vurdere om bilkjøring eller andre tilsvarende risikofylte aktiviteter kan gjenopptas, dersom dette ikke strider mot helsekravene for førerkort (se til enhver tid oppdaterte detaljer https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen.

Ved doseøkning bør det igjen følge en periode uten kjøring, før det på nytt vurderes om kjøring kan gjenopptas. For opioider, benzodiazepiner, z-hypnotika og antihistaminer brukt som sovemedisin er det spesifikke krav som angir hvor lenge etter inntak kjøring kan finne sted (8 timer eller lengre). Det er kun enkelte slike stoffer som kan brukes dersom helsekravene skal være oppfylt. Man bør også her oppdatere seg på de til enhver tid gjeldende forskrifter fra helsemyndighetene.

Når det gjelder andre potensielt trafikkfarlige legemidler, som antipsykotika, andre ikke-trekantmerkede psykofarmaka og antihistaminer, er det tilrådelig å følge forhåndsregler som er angitt for de spesielt trafikkfarlige legemidlene. Klinisk skjønn må imidlertid utvises, og for pasienter som har brukt stabil dose over lang tid, uten samtidig bruk av andre psykoaktive stoffer, vil ulykkesrisikoen trolig være liten.

Både for spesielt og potensielt trafikkfarlige legemidler skal legen vurdere om disse kan erstattes av andre legemidler, dersom det er vanskelig for pasienten å avstå fra bilkjøring. Legemidler som kan doseres bare én gang i døgnet, bør gis på kveldstid etter at dagens kjøring er avsluttet. Bruk av to ulike trafikkfarlige legemidler samtidig medfører at doseringskravene i tabellen halveres og ved samtidig bruk av tre trafikkfarlige legemidler er ikke helsekravene oppfylt. Dette er også angitt i https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen

Når legen konsulteres i forbindelse med medisinsk vurdering for førerkort, er det viktig å få frem tidligere og nåværende legemiddelbruk, samt opplysninger om eller tegn på samtidig bruk/skadelig bruk av alkohol og/eller rusgivende stoffer. Disse opplysningene må tas med i den faglige vurderingen av skikkethet for å inneha førerkort, både for vanlige sjåfører og yrkessjåfører. Helsetilsynet har utarbeidet retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker. Disse inneholder bl.a. opplysninger om hvilke døgndoser som kan aksepteres ved langtidsbehandling med benzodiazepiner, hypnotika, opioider, antidepressiver, antipsykotika, antihistaminer og antiepileptika, før det må søkes om dispensasjon fra førerkortforskriften. Det er viktig at forskrivende leger kjenner til disse retningslinjene. 

Også myke trafikanter, bør gjøres oppmerksom på at reaksjonsevne og oppmerksomhet kan være nedsatt ved bruk av enkelte legemidler.

Rettstoksikologiske aspekter ved legemiddelbruk og bilkjøring –og legen som sakkyndig

Fra 2012 er det i Vegtrafikklovens §22, som omhandler kjøring i ruspåvirket tilstand, fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod for 28 andre stoffer enn alkohol, som angir når det ikke er tillatt å kjøre bil. Konsentrasjonsgrensene gjelder dersom stoffene er brukt uten forskrivning fra lege eller når legemidlene ikke er brukt i henhold til forskrivning. De fleste av disse stoffene kan forskrives som legemidler i Norge. Om man har resept på legemidlet, vil det bli gjort en individuell vurdering om hvorvidt den påviste konsentrasjonen i blodet er forenlig med forskrevet dosering

I de fleste tilfellene hvor det mistenkes ruspåvirket kjøring på grunn av legemiddelbruk, finner følgende saksgang sted: Politiets mistanke om ruspåvirket kjøring vil ofte være foranlediget av en ulykke, risikofylt eller påfallende kjøring eller oppførsel. Om politiet opprettholder mistanke etter nærmere kontakt med mistenkte og etter å ha gjennomført en tegn- og symptomtest og eventuelt hurtigtest (spyttprøve), vil den mistenkte bilfører bli tatt med til blodprøvetaking og legeundersøkelse. Alle leger kan i prinsippet bli bedt om å bistå politiet i slike saker. Det bør legges betydelig omtanke i undersøkelsen, da resultatet av denne utgjør et viktig bevismateriale i straffesaken. Den anses å representere en objektiv vurdering utført av en kompetent fagperson. Det er viktig å forsøke å avdekke om eventuell påvirkning kan skyldes bruk av rusmidler eller som følge av en sykdomstilstand. Se lenke til slutt i dette kapitlet.

Legens rolle ved undersøkelsen er som sakkyndig, og man kan reservere seg mot å undersøke egne pasienter. Man kan også reservere seg mot å undersøke nære slektninger (se Straffegjennomføringslovens §29. Se også Helsepersonelloven §§ 12 og 27). I forbindelse med undersøkelsen som består av omtrent 25 enkelt-tester, skal det også tas blodprøve. Blodprøven vil analyseres for et bredt utvalg av trafikkfarlige legemidler og rusmidler, og det gjøres spesifikk analyse og konsentrasjonsbestemmelse. Dersom konsentrasjonen er innenfor det man vil forvente ved vanlig terapeutisk bruk, og resultatet fra legeundersøkelsen er upåfallende, vil sannsynligheten for at det forelå ruspåvirkning vurderes å være lav. I tilfeller hvor analyseresultatene gir mistanke om ruspåvirket kjøring, vil politiet anmode om en sakkyndig erklæring for vurdering av påvirkningsgrad under den aktuelle kjøringen. I en slik sakkyndig vurdering inngår resultatene fra den kliniske undersøkelsen som en viktig premiss. Det er etablert praksis for at man i de aller fleste tilfeller bare bedømmer legemiddelkonsentrasjoner som er betydelig høyere enn hva som kan oppnås ved vanlige behandlingsdoser som trafikkfarlige. Her kan det være enkelte unntak som f.eks. behandling av epilepsi med klonazepam eller behandling av panikkangst med alprazolam, der det brukes svært høye doser av benzodiazepiner. Ved bruk av legemidler i henhold til forskrivning fra lege og upåfallende klinisk undersøkelse, vil ikke pasientene bli dømt for kjøring i påvirket tilstand. De aller fleste som blir pågrepet av politiet for mistanke om ruspåvirket kjøring har brukt stoff som ikke er forskrevet av lege og har brukt høyere dose enn hva som anses å være terapeutisk bruk og i tillegg kombinert inntak av flere stoff.

Aktuelle nettressurser