G12.5.2 B

B

Legemiddel

Toksisitet, symptomer, behandling

Bacitracin

Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral absorpsjon

Baklofen

Toksisitet: Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 75 mg til 10-åring ga moderat og 120 mg til 2-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 100–200 mg ga moderat, 300–450 mg ga alvorlig og 500 mg og 1500 mg ga meget alvorlig forgiftning
Klinikk: Ved lett forgiftning forvirring, lett CNS-depresjon, muskulær hypotoni og hyporefleksjon. Hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning bradykardi, koma, kramper, respirasjonsdepresjon, apné, AV-blokk, supraventrikulær takykardi, SVES, VES, hypotensjon og hypotermi
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG, respirasjon, bevissthet og temperatur. Gi atropin forsøksvis ved bradykardi. Ved behov kontakt Giftinformasjonen for øvrig behandlingsstrategi

Balsalazid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 3 g forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bambuterol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 20 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling Bambuterol metaboliseres til terbutalin

Barbital (diemal)

Langtidsvirkende barbiturat. For symptomer og behandling, se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling eller kontakt Giftinformasjonen

Baricitinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdoser på 40 mg og gjentatte doser opptil 20 mg daglig i 10 dager har gitt tilsvarende bivirkninger som ved terapeutiske doser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Basiliximab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 150 mg har vært tolerert
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bazedoksifen

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

BCG

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk: Forventer forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling

Bedakvilin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 800 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Økt QT-tid.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Beklometason

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Beksaroten

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: < 1000 mg/m2/dag har vært tolerert i studier.
Klinikk: Beinmargsdepresjon, hudreaksjoner, CNS-effekter, kvalme, brekninger og diaré. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Belatacept

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 20 mg/kg har vært tolerert godt
Klinikk iog behandling: se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Belimumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2 doser på inntil 20 mg/kg intravenøst (21 dagers mellomrom) ga terapeutiske bivirkninger
Klinikk iog behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Belladonnaalkaloider, tertiære aminer

Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene
Klinikk for gruppen: Antikolinergt syndrom. Perifere antikolinerge fenomener er tørre slimhinner, tørr hud, ansiktsrødme, urinretensjon, nedsatt tarmmotorikk, takykardi, hypertensjon, feber og rask pust. Sentrale antikolinerge fenomener er angst, uro, agitasjon, mydriasis, hallusinasjoner, delirium, ev. kramper og koma.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Rolige omgivelser. Vurder diazepam ved uro og agitasjon. Vurder fysostigmin ved behandlingstrengende sentralt antikolinergt syndrom. Ev. selektiv betablokker ved symptomgivende takykardi. Øvrig symptomatisk behandling

Bendamustin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bendroflumetiazid

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 125–250 mg ga lett forgiftning
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bendroflumetiazid og kalium

Toksisitet: Voksne: 20–40 tabletter ga moderat og 60–70 tabletter ga alvorlig forgiftning (S-kalium 6,7 mmol/liter). I begge tilfeller inneholdt hver tablett 2,5 mg bendroflumetiazid og 570 mg kaliumklorid. Se ev. også  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Benralizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 200 mg s.c. har vært godt tolerert i kliniske studier.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Benzatin benzylpenicillin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Benzodiazepinderivater

Toksisitet for gruppen: Individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. Samtidig inntak av alkohol og CNS-depressive legemidler potenserer de toksiske effektene. For toksiske doser se de ulike virkestoffene Klinikk for gruppen: Ataksi, dysarti, svimmelhet, kvalme, muskelsvakhet, somnolens, men også irritabilitet, agitasjon og hallusinasjoner. Ev. mydriasis eller miose. Ved store doser koma, respirasjonsdepresjon, hypotermi, takykardi, ev. hypotensjon.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling ofte tilstrekkelig. Observasjon med vekt på bevissthet og respirasjon. Flumazenil er indisert ved alvorlig forgiftning (respirasjonsdepresjon i tillegg til koma) for å unngå intubering og respiratorbehandling

Benztropin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 4–8 mg til 1,5-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 80 mg ga lett til moderat, 70 mg ga moderat, 120 mg ga moderat og 200 mg ga letal forgiftning Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Benzydamin

Toksisitet: Barn: <3,7 mg/kg forventes ingen eller lett forgiftning. Voksne: Ca. 7 mg/kg har gitt moderat forgiftning (ukjent om barn eller voksen). Mer enn ca. 14 mg/kg har gitt alvorlige forgiftninger hos barn og voksne (etter brekninger/ventrikkelskylling).
Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter. Nummenhet og prikking i munnen. Desorientering, langvarige hallusinasjoner, angst, agitasjon, motorisk uro, skjelvinger, takykardi, feber. Ev. kramper, koma og respirasjonspåvirkning.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Benzylbenzoat

Toksisitet: Lav akutt toksisitet
Klinikk: Lokalirritasjon i GI-systemet (kvalme og brekninger). Ved store eksponeringer ev. eksitasjon og kramper.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Betablokkere, ikke-selektive

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Betydelig økt toksisitet ved underliggende hjerte-karsykdom (ofte eldre). Yngre hjertefriske tolererer ofte overdoser godt. Kombinasjon med andre legemidler som påvirker hjertet (f.eks. kalsiumantagonister), potenserer forgiftningen.
Klinikk for gruppen: Sirkulasjonssvikt, ofte behandlingsresistent, er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Kardiale fenomener er hypotensjon, bradykardi, AV-blokk (I-III), ev. forlenget PQ-intervall, breddeøkt QRS-kompleks og forlenget QT-tid (spesielt sotalol). Arytmier og asystole. Hyperglykemi. CNS-fenomener er CNS-depresjon, kramper og respirasjonsdepresjon (spesielt propranolol). Mer sjelden er parestesier, bronkospasme, øsofagusspasme, hypoglykemi (spesielt barn) og elektrolyttforstyrrelser.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved forgiftning med depottabletter kan ytterligere 1 dose kull etter 4 timer være aktuelt. Vurder atropin før ventrikkeltømming (risiko for vagusstimulering), og alltid til pasienter som allerede har bradykardi. Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 24 timer ved moderat til alvorlig forgiftning. Glukagon i.v. indisert ved fare for moderat til alvorlig forgiftning. Tilfør kalsium i.v. Vurder høydose insulin-glukosebehandling. Vurder inotroper/vasopressorer. Vurder pacemaker eller hjerte-lungemaskin/ECMO for pasienter som ikke responderer på annen behandling. Ved asystole er langvarig gjenoppliving indisert. Øvrig symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved behov.

Betablokkere, selektive

Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Selektive betablokkere er mindre toksiske enn de uselektive, men ved overdoser vil betaselektiviteten ha mindre betydning.
Klinikk for gruppen: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling
Behandling for gruppen: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Betain

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.

Betaksolol

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner

Toksisitet for gruppen: Selv store perorale doser gir liten forgiftningsrisiko. Intravenøs administrering av høye doser (forslagsvis > 6 g) gir økt forgiftningsrisiko, spesielt hos personer med nedsatt nyrefunksjon. Barn: 5 g fenoksymetylpenicillin til 3-åring ga ingen symptomer. 7 g amoksicillin til 3-åring ga alvorlig forgiftning (nefropati). For barn 1–3 år bør akutte inntak av > 500 mg kalium (100 ml mikstur fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg/ml) vurderes fulgt opp med analyse av serum-kalium og ev. observasjon i sykehus. Voksne: 6 g amoksicillin ga ingen forgiftning. Ved peroral dose < 250 mg/kg amoksicillin, ampicillin eller mecillinam forventes ingen eller lette symptomer (barn og voksne). Intravenøs administrering av benzatin benzylpenicillin (brukes kun intramuskulært) har gitt letal forgiftning.
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré er vanlig. Ev. elektrolyttforstyrrelser (f.eks. hyperkalemi ved store doser penicilliner i form av kaliumsalt) og mer sjelden hemolytiske reaksjoner, nyresvikt, CNS-depresjon, muskelrykninger, kramper og koma.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Betalaktamantibakterielle midler, andre

Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Høye doser parenteralt har gitt nevrologiske symptomer hos personer med nedsatt nyrefunksjon. Barn: < 2 g cefaleksin eller cefuroksim forventes ingen eller lette symptomer. 2,5 g cefaleksin til 3-åring ga hematuri og krystalluri. Voksne: < 2 g cefiksim ga ingen eller lette symptomer
Klinikk for gruppen: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling I tillegg ev. koagulopati og forverring av allerede nedsatt nyrefunksjon.
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling

Betametason

Se  G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bevacizumab

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bezlotoksumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 20 mg/kg ble godt tolerert i kliniske studier.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Bicalutamid

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: Doser på 200 mg/dag har vært tolerert i studier.
Klinikk: Kvalme, magesmerter, diaré og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Biktegravir

J05AR20
Se Emtricitabin, J05AF09 og Tenofovirdisoproksil, J05AF07. For biktegravir begrenset erfaring med forgiftning.

Bimatoprost

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Binimetinib

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling  

Biperiden

Toksisitet: Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 20 mg ga lett, 20 mg til 17-åring ga moderat, 80–140 mg ga moderat og 180 mg ga moderat til alvorlig forgiftning
Klinikk: Ved lett forgiftning: Tretthet, forvirring, ataksi, svimmelhet, munntørrhet, kvalme, mydriasis og dobbeltsyn. Ev. uro og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, koma og respirasjonsdepresjon Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Uttalt sentral antikolinerg klinikk kan behandles med fysostigmin. Mørkt og rolig rom. Symptomatisk behandling

Bisakodyl

Toksisitet: Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 20 mg til 4-åring ga etter kull ingen, 20 mg til annen 4-åring ga lett til moderat og 150 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming ingen forgiftning. Voksne: 150 mg ga lett forgiftning
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bisfosfonater

Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk for gruppen: Uvelhet, brekninger, diaré, øsofagitt, gastritt, hodepine, hypokalsemi, forstyrret fosfatbalanse og feber.
Behandling for gruppen: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Unngå brekninger. Symptomatisk behandling. Tilfør føde rik på kalsium (f.eks. melk) og antacida ved behov. Kontroller serum-kalsium og serum-fosfat. Juster ev. hypokalsemi

Bisoprolol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 140 mg ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivalirudin

Toksisitet: Voksne: 10 ganger terapeutisk dose og bolusdose på 7,5 mg/kg ga ingen symptomer
Klinikk og behandling: se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bleomycin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser*
Klinikk: Kvalme, magesmerter, brekninger og betennelse i slimhinnen. Feber og hypotensjon. Lungetoksisike effekter (interstitiell pneumoni ev. lungefibrose). Sene hudreaksjoner (f.eks. eksantem, rødme, pigmentering og ødem). Ev. vaskulær toksisitet og beinmargsdepresjon Behandling: Symptomatisk behandling. Følg ev. lungeeffekter. Ev. hematologisk oppfølging

Blinatumomab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 133 ganger anbefalt terapeutisk dose til en pasient ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Boceprevir

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1,9 g hver 8. time i 4 dager ga lette symptomer
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bortezomib

Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Dobbel dose har vært letal for terapeutisk bruker
Klinikk: Beinmargsdepresjon. Hypotensjon, kvalme, diaré, forstoppelse, brekninger, perifer nevropati (inkl. sensorisk), hodepine, parestesi og myalgi. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging

Bosentan

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 62,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 2,4 g ga i kliniske studier lette symptomer
Klinikk: Hypotensjon. Hodepine, svimmelhet, ansiktsrødme og kvalme. Ev. leverpåvirkning Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Bosutinib

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Botulinumtoksin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk: Symptomer ved injeksjon utvikles over tid. Bulbære fenomener med hengende øyelokk (ptose), dobbeltsyn, svelge- og taleproblemer er typisk. I alvorlige tilfeller mer uttalt muskelsvakhet/-lammelse og i verste fall respirasjonssvikt.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (sjeldent aktuelt). Symptomatisk behandling. Vurder botulinumantitoksin (fra hesteserum) i alvorlige tilfeller

Brekspiprazol

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: CNS-depresjon, kvalme, svimmelhet, tremor og ataksi. Hypotensjon og takykardi. Ekstrapyramidale symptomer. Ved alvorlig forgiftning kramper, forlenget QT-tid og arytmier. Ev. hyperglykemi. Øvrig forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med G12 biperiden . EKG-overvåkning ved store doser. Lang observasjonstid grunnet lang halveringstid. 

Brentuksimab vedotin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Brigatinib

Begrenset erfaring med overdoser. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Brimonidin

Toksisitet: Barn: Okulær administrasjon har gitt alvorlige forgiftninger hos spedbarn. Alle perorale inntak til sykehus. Første dose 0,2 % løsning okulært ga alvorlig forgiftning hos spedbarn på 3 uker. 1 dråpe 0,2 % løsning (45,5 μg) p.o. ga alvorlig forgiftning hos prematurt spedbarn på 2 uker.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling  I tillegg kan forventes symptomer som hyperglykemi og alvorlige apnéepisoder

Brinzolamid

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Brivaracetam  

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1400 mg ga lett forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Brodalumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 700 mg i.v. har vært tolerert i kliniske studier.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Brolucizumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Økt intraokulært trykk.
Behandling: Mål intraokulært trykk. Symptomatisk behandling.

Bromfenak

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser
Klinikk og behandling: Se ev. G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bromheksin

Toksisitet: Barn: < 100 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk: Kvalme og brekninger ved høye doser
Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Bromokriptin

Toksisitet: Barn: < 2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 7,5 mg til 2½-åring ga moderat, 25 mg til 2-åring ga alvorlig og 75 mg til 16-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat forgiftning. Voksne: 225 mg ga moderat forgiftning.
Klinikk: Ved lett forgiftning: Svimmelhet, tretthet, mydriasis og kvalme. Forvirring, eksitasjon og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning: Kramper og somnolens. Hypotensjon, takykardi og arytmier Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Budesonid

SeG12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bumetanid

Toksisitet: Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bupivakain

Toksisitet: Barn: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 50 mg intravenøst ga moderat og 200 mg intravenøst til 70-åring ga svært alvorlig forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Buprenorfin

Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Toksisiteten potenseres av alkohol og andre legemidler som påvirker CNS. Toleranseutvikling. Barn: < 0,2 mg forventes ingen eller lette symptomer. 4 mg til 2½-åring ga etter kull moderat forgiftning. Voksne: 16 mg (delvis sublingvalt) ga etter ventrikkeltømming lett til moderat forgiftning.
Klinikk: Svimmelhet, svette, miose, munntørrhet, kvalme og obstipasjon. Eufori, hallusinasjoner. Bradykardi og hypotensjon. Respirasjonsdepresjon og CNS-depresjon (ofte langsomt innsettende og mindre uttalt sammenlignet med morfin, men lengre varighet).
Behandling: Ventrikkelskylling og kull hvis indisert. Nalokson i normal dose har begrenset effekt på respirasjonsdepresjon, men store doser kan forsøkes. Øvrig symptomatisk behandling

Bupropion

Toksisitet: Barn: >10 mg/kg til sykehus. Voksne: < 450 mg forventes ingen eller lette symptomer. > 1 g til sykehus. > 4 g forventes moderat til alvorlig forgiftning.
Klinikk: Hovedrisiko er kramper som kan debutere uten forutgående CNS-depresjon og kan debutere tidlig eller sent i forløpet (> 24 timer ved depot). Tremor, uro, agitasjon, forvirring, svimmelhet og parestesier. Sinustakykardi og hypertensjon. Hallusinasjoner og CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning også breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, grenblokk, ev. alvorlige arytmier.
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Burosumab

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Buserelin

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Buspiron

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: < 10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400–2000 mg ga lett til moderat forgiftning.
Klinikk: Hodepine, svimmelhet, dysfori, CNS-depresjon, ev. ekstrapyramidale symptomer og kramper. Kvalme, miose, lett bradykardi og hypotensjon
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling

Busulfan

Toksisitet: Barn: < 2 mg forventes ingen eller lette symptomer. 23,3 mg/kg til 2-åring og 140 mg til 4-åring ga alvorlig og 2,4 g til 10-åring ga fatal forgiftning.
Klinikk og behandling: Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Butylskopolamin

Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
Klinikk og behandling: Gir uttalt perifer og svak sentral antikolinerg klinikk. Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling