G24.1.1 START

Publisert: 04.01.2022

Revidert:22.02.2024

START

Tabell 1 START

 

START Screeningverktøy for forskrivning av legemidler til eldre

 

Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff, Olav Spigset, Aina Langørgen, Anne Gerd Granås (2014).

NB: Anbefalingene i START er oversatt fra en engelsk original og kan derfor avvike fra nasjonale norske faglige retningslinjer.

START (Screening Tool to Alert to Right Treatment)

Følgende legemiddelbehandling skal vurderes hos eldre > 65 år med mindre:

 1. pasienten er i siste fase av livet og fokus er lindrende behandling

 2. det er åpenbar(e) grunn(er) til at behandlingen ikke skal brukes

Det forutsettes at forskrivende lege vurderer alle spesifikke kontraindikasjoner til behandlingsforslagene før man anbefaler dem til eldre pasienter.

A: Hjerte- og karsystemet

 1. Warfarin, dabigatran, apiksaban eller rivaroksaban ved .

 2. Acetylsalisylsyre 75–160 mg en gang daglig ved , der warfarin, dabigatran, apiksaban og rivaroksaban er kontraindisert.

 3. L4 Blodplatehemmere (acetylsalisylsyre, klopidogrel eller prasugrel) ved kjent koronar, cerebral eller perifer karsykdom.

 4. Antihypertensiv behandling (T8 Behandling ) ved vedvarende systolisk blodtrykk > 160 mm Hg og/eller vedvarende diastolisk blodtrykk > 90 mm Hg, ved systolisk blodtrykk > 140 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk > 90 mm Hg når pasienten har diabetes.

 5. Statinbehandling (T8 Behandling) (f.eks. simvastatin eller atorvastatin) ved kjent koronar, cerebral eller perifer karsykdom hvis ikke pasienten er i livets siste fase eller er > 85 år.

 6. L8 ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril eller ramipril) ved systolisk hjertesvikt (T8 Hjertesvikt) og/eller kjent koronarsykdomT8 Koronarsykdom.

 7. L8 Betablokker (f.eks. metoprolol) ved iskemisk hjertesykdom T8 Koronarsykdom.

 8. Relevant L8 betablokker (f.eks. bisoprolol, nebivolol, metoprolol) eller karvedilol ved stabil systolisk hjertesvikt.

B: Luftveiene

 1. Fast inhalasjonsbehandling med L10 adrenerge beta2-reseptorantagonister (f.eks. salbutamol eller terbutalin) eller L10 antikolinergika (f.eks. ipratropium eller tiotropium) ved mild til moderat astma eller kols.

 2. Fast bruk av L10 Inhalasjonsglukokortikoider (f.eks. budesonid, flutikason) ved moderat til alvorlig astma eller kols, hos pasienter med FEV1 < 50 % og gjentatte eksaserbasjoner som krever behandling med perorale glukokortikoider.

 3. Kontinuerlig oksygenbehandling i hjemmet (T10 Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)) ved dokumentert kronisk hypoksemi (pO2 < 8,0 kPa eller SaO2 < 89 %).

C: Sentralnervesystemet og øynene

 1. L6 Levodopa eller L6 dopaminagonist (f.eks. ropinirol, pramipeksol eller rotigotin) ved T6 Parkinsons sykdom (paralysis agitans) og parkinsonisme med funksjonsnedsettelse.

 2. L5 Antidepressiva (ikke TCA) ved vedvarende alvorlige depressive symptomer (f.eks. escitalopram, sertralin).

 3. L5 Acetylkolinesterasehemmere (f.eks. donepezil, rivastigmin, galantamin) ved mild til moderat Alzheimers demens eller demens med Lewylegemer (rivastigmin) seT5 Demens.

 4. Lokalbehandling med L7 prostaglandin (f.eks. latanoprost, travoprost eller L8 adrenerg betareseptorantagonist (f.eks. timolol, betaksolol) ved primært åpenvinkelglaukom.

 5. L5 SSRI (selektiv serotoninreopptakshemmer) eller L5 SNRI (serotonin- og noradrenalin-reopptakshemmer) eller pregabalin hvis SSRI er kontraindisert, ved vedvarende alvorlig angst (T5 Angst) som påvirker pasientens funksjonsevne.

 6. L6 Dopaminagonist (f.eks. ropinirol, pramipeksol eller rotigotin) ved “Restless legs-syndrom"T19 Restless legs syndrome (Willis-Ekboms sykdom) , når jernmangel og alvorlig nyresvikt er utelukket.

D: Fordøyelsessystemet

 1. L12 Protonpumpehemmere (PPI, f.eks. omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol) ved alvorlig T12 Øvre gastrointestinaltraktussykdommer eller peptisk betinget striktur som krever dilatasjon.

 2. Fibertilskudd L12 Romoppfyllende laksantia (f.eks. loppefrø) ved divertikulose med obstipasjon i sykehistorien.

E: Muskel- og skjelettsystemet

 1. Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs L17 Sykdomsmodifiserende (immunmodulerende) antirevmatiske legemidler (DMARDS), f.eks. infliksimab, etanercept, leflunomid, adalimumab) ved aktiv, revmatisk sykdom som medfører betydelig funksjonsnedsettelse.

 2. L17 Bisfosfonater (f.eks. alendronat, ibandronat), vitamin D og kalsium hos pasienter som får langtidsbehandling med glukokortikoider.

 3. L23 Vitamin D- og L23 kalsium-tilskudd hos pasienter med kjent T17 osteoporose (T-skår for beintetthetsmål lavere enn -2,5 på flere målesteder) og/eller tidligere lavenergibrudd.

 4. Midler med effekt på beinstruktur og mineralisering til pasienter med kjent T17 osteoporose (T-skår lavere enn -2,5 på flere målesteder) og/eller tidligere lavenergibrudd, der det ikke er farmakologiske eller kliniske kontraindikasjoner. Eksempler: L17 bisfosfonater (f.eks. alendronat, ibandronat, teriparatid, denosumab).

 5. L23 Vitamin D-tilskudd til eldre som ikke er utendørs, eller har falt, eller har osteopeni (T-skår mellom -1,0 og -2,5 på flere målesteder).

 6. Allopurinol ved residiverende urinsyregikt T17 Arthritis urica (gout).

 7. Folsyretilskudd til pasienter som bruker metotreksat.

F: Hormonsystemet

 1. L8 Angiotensinkonverterende enzymhemmere (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril) eller L8 Angiotensin II-reseptorantagonister (f.eks. losartan, valsartan, telmisartan) hvis ACE-hemmer ikke kan brukes, ved diabetes med nyreaffeksjon, dvs. proteinuri eller mikroalbuminuri (> 30 mg/24 timer) med eller uten nyresvikt bedømt ut fra blodprøver.

G: Urinveiene

 1. L8 Selektiv alfablokker (f.eks. tamsulosin) ved symptomatisk prostatisme, hvor prostatektomi ikke anses nødvendig.

 2.  (f.eks. finasterid) ved symptomatisk prostatisme, hvor prostatektomi ikke anses nødvendig.

 3. Lokalbehandling med L14 østrogen (vagitorier, krem) eller østrogenpessar ved symptomgivende atrofisk vaginitt.

H: Analgetika

 1. L20 Sterke opoider som morfin, oksykodon, buprenorfin, fentanyl ved moderat til alvorlig smerte der man ikke (lenger) oppnår adekvat smertelindring ved bruk av paracetamol, NSAID (f.eks. ibuprofen, naproksen) eller L20 Svake opoider som kodein, tramadol.

 2. L12 Laksantia (f.eks. laktulose, natriumpikosulfat) til pasienter som bruker opioider regelmessig.

I: Vaksiner

 1. Årlig L1 vaksine mot sesonginfluensa.

 2. L1 Pneumokokkvaksine minst en gang etter 65-års alder i henhold til nasjonale retningslinjer.

Kilder

O'Mahony D, O'Sullivan D, Byrne S, O'Connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age and Ageing. 2015: 44 (2);213–18. https://doi.org/10.1093/ageing/afu145. Den fullstendige listen over kriterier og alle tilgjengelige referanser er publisert som Appendix 1 og 2, mens STOPP- og START-kriteriene er publisert som Appendix 3 og 4 under lenken «Supplementary data» på websiden