L23.1.1.2 Vitamin D og analoger

Publisert: 20.02.2017

Sist endret: 03.10.2017

Egenskaper

Vitamin D syntetiseres i huden ved UV-bestråling med sollys. Et av forstadiene til kolesterol omdannes da til kolekalsiferol (vitamin D3). Serumkonsentrasjonen varierer betydelig gjennom året. Både kolekalsiferol (vitamin D3 som dannes i huden og finnes i kosten) og ergokalsiferol (vitamin D2 som finnes i kosten) er fettløselige vitaminer som absorberes gjennom hele tynntarmen ved nærvær av galle. Etter absorpsjon hydroksyleres vitaminet enzymatisk først i 25‑stilling i leveren og deretter i 1‑stilling i nyrene, til det aktive vitamin, kalsitriol (1a, 25‑dihydroksykolekalsiferol). Den siste enzymatiske prosessen er angrepspunktet for metabolsk regulering.

Vitamin D stimulerer kalsiumabsorpsjonen fra tarmen bl.a. ved å stimulere syntesen av transportproteinet kalsiumbindende protein (CaBP), og øker transporten av kalsium inn i tarmcellene.

Vitaminet øker til en viss grad reabsorpsjonen av kalsium i nyrene, men påvirker ikke fosfatutskillelsen (slik PTH gjør).

Vitamin D stimulerer osteoblastfunksjonen og har direkte betydning for mineraliseringen av nydannet beinvev. Vitamin D‑mangel medfører manglende mineralisering av osteoidet, hvilket klinisk sees som osteomalasi hos voksne og rakitt hos barn. Vitaminet stimulerer nydannelsen av osteoklaster fra stamcellene (differensieringen).

Vitamin D-mangel gir muskelsvekkelse og øker risiko for fall og osteoporotiske frakturer hos eldre.

Forekomsten av rakitt er økt, særlig blant barn av innvandrere og vegetarianere. Andre risikogrupper for vitamin D‑mangel er gamle, ventrikkelresecerte, pasienter som bruker antiepileptika, innvandrere og pasienter med levercirrhose, spesielt alkoholikere. Diagnosen stilles best ved å måle konsentrasjonen av 25‑hydroksyvitamin D3 (kalsidiol) i blodet (serumnivå av 25‑hydroksykolekalsiferol under 20 nmol/l). Den anbefalte tilførsel fra 2-årsalder til voksen er 10 μg vitamin D3 per dag. Opptak og produksjon av vitamin D avtar med alderen. Anbefalt mengde etter 75 år er derfor 20 μg per dag. Det er vist at mange eldre ikke får dekket anbefalt mengde og derfor trenger tilskudd. Dette gjelder særlig eldre på institusjon og eldre med påvist osteoporose (se T17 Osteoporose).

Farmakokinetikk

Både ergokalsiferol, kolekalsiferol, alfakalsidol og kalsitriol absorberes normalt godt ved peroral tilførsel. Vitamin D-analoger lagres i fettvev, muskel og lever. Ergokalsiferol og alfakalsidol metaboliseres i leveren ved hydroksylering til bl.a. kalsitriol, som er den mest aktive substansen med størst affinitet til vitamin D-reseptor. Kalsitriol metaboliseres i nyrene ved hydroksylering. Utskilles hovedsakelig via gallen og er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Ergokalsiferol og kolekalsiferol har lange halveringstider på flere uker. For alfakalsidol og kalsitriol er den 4–8 timer.

Indikasjoner

Idiopatisk‑, primær‑, pseudo- og postoperativ hypoparatyreoidisme. Rakitt, osteomalasi og osteoporose, eldre på institusjon, eldre og innvandrere som får lite sol på kroppen og/eller utilstrekkelig variert kost. Renal osteodystrofi. Vitamin D-avhengig og hypofosfatemisk rakitt. Ved nyre- eller leverskade som årsak til vitamin D-mangel, kan det være aktuelt å gi mer potente vitamin D-preparater som alfakalsidol og kalsitriol. 

Dosering og administrasjon

  1. I den mørke årstiden: Kolekalsiferol: Barn opptil 2 år: 10 μg/dag. Større barn og voksne: 10 μg/dag.

  2. Eldre med osteoporose eller risiko for det: 20 μg/dag. (1 E = 0,025 μg).

  3. Forebygging/behandling av sekundær hyperparatyreoidisme og renal osteodystrofi hos pasienter med nyreinsuffisiens og lavt serum-1,25(OH)2D: Primært alfakalsidol eller kalsitriol. Spesialistoppgave. Uavhengig av tilskudd av alfakalsidol eller kalsitriol bør lave nivåer av s-25(OH)D hos disse pasienter også normaliseres til et nivå > 75 nmol/l med tilskudd av ergo- eller kolekalsiferol.

  4. Lettgradig vitamin D-mangel behandles med 800–1200 E per dag. Svær vitamin D-mangel (s-25(OH)D < 40 nmol/l) med osteomalasi (eller rakitt) krever høyere doser og samtidig kalsiumtilførsel 500–1000 mg, avhengig av kalsium i kosten. Hos voksne gis 2000–4000 E per dag (eller 30 000 E per uke) i 2–3 måneder med kontroll av s-25(OH)D etter 3 måneder. Hos overvektige kan høyere doser være aktuelle.

  5. Postoperativ pseudohypoparatyreoidisme og andre former for hypoparatyreoidisme kan kreve mye større doser. Behandling av hypoparatyreoidisme bør normalt omfatte kombinasjon av ergo- eller kolekalsiferol sammen med enten alfakalsidiol eller kalsitriol og er spesialistoppgave (se separat avsnitt) .

Behandlingen av renal osteodystrofi og de sjeldnere rakittformene er spesialistoppgave. Det henvises til spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Hyperkalsemi, ofte langvarig pga. deponering i fettvev og lang biologisk virketid.

Graviditet, amming

Graviditet: Normalt inntak av vitamin D ansees å være viktig. Det er mistanke om at overdosering kan medføre misdannelser, men dette er ikke endelig avklart. Amming: Se G8 G8 Tabell: Amming og legemidler (alfabetisk).

Forsiktighetsregler

Overdosering: Over 50 μg/dag i lengre tid (måneder) kan hos barn gi hyperkalsemi, appetittløshet, kvalme, oppkast, diaré, tørste, polyuri, nefrokalsinose, nyreskade og til og med osteoporose. Den toksiske dosen hos voksne er usikker, men hyperkalsemi sees sjelden ved s-25(OH)D < 500 nmol/l. Bruker man større doser ergo- og kolekalsiferol, bør s-kalsium og s-25(OH)D alltid monitoreres (første gang etter 3 måneder) for å forhindre overdosering. Er s-25(OH)D > 120 nmol/l, legger man inn pause med vitamin D-substitusjon og ny måling av s-25(OH)D etter 3 måneder. Ev. ny substitusjonsdose bør deretter halveres.

Kontroll og oppfølging

Pasienter som behandles med farmakologiske doser vitamin D (dvs. de som behandles for rakitt, osteomalasi, primær hypoparatyreoidisme, pseudohypoparatyreoidisme, vitamin D-resistent rakitt etc.) skal instrueres om bivirkninger og følges med regelmessig kontroll av serum-kalsium, nyrefunksjon, serum-fosfat og kalsiumutskillelse i urinen. S-25(OH)D bør kontrolleres 3 måneder etter doseendring av ergo-/kolekalsiferol, og serumnivået bør ligge mellom 75 og 125 nmol/l. Kontrollen (kvartalsvis) vil ofte være livslang og bør vurderes av spesialist. Pasienter i behandling med 1,25(OH)2D eller andre potente analoger bør sikres s-25(OH)D nivåer på 75–125 nmol/l.

Metodevurdering

Høydose vitamin-D: Som behandling av autoimmune sykdommer

Kalsitriol, til lokal bruk se

L16 Kalsitriol

Preparater

Alfacalcidol AristoAristo Pharma GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Alfakalsidol0.5 mikrog
100 stk
C
261,50
Kapsel
Alfakalsidol0.25 mikrog
100 stk
C
147,10
BenferolConsilient Health Ltd.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Kolekalsiferol400 IU
90 stk
C
133,-
Kapsel
Kolekalsiferol800 IU
90 stk
C
164,10
Kapsel
Kolekalsiferol5600 IU
12 stk
C
159,80
Kapsel
Kolekalsiferol25000 IU
3 stk
C
91,90
Kapsel
Kolekalsiferol50000 IU
3 stk
C
161,60
D-CureLaboratoires SMB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Oppløsning
Kolekalsiferol25000 IE / 1 ml
4 ×1 ml
C
D3-50Bio Tech
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Kolekalsiferol50000 IU
100 stk
C
D3-VicotratHeyl
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Kolekalsiferol100000 IE
5 ×1 ml
C
DekristolMibe
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Vitamin D320000 IE
50 stk
C
Desunin2care4
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kolekalsiferol4000 IE
90 stk
C
416,10
Vigantol2care4
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper
Kolekalsiferol20000 IE / 1 ml
10 ml
C
b
484,30
DetreminRenapharma AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper
Kolekalsiferol800 IE / 1 dråpe
10 ml
C
b
484,30
DivifarmOrifarm Generics A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kolekalsiferol800 IU
90 stk
C
164,10
Tablett
Kolekalsiferol800 IU
250 stk
C
391,40
DivisunMeda - Asker
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kolekalsiferol800 IE
90 stk
C
164,10
Tablett
Kolekalsiferol2000 IE
90 stk
C
416,10
Tablett
Kolekalsiferol4000 IE
90 stk
C
416,10
ErgocalciferolRPH Pharmaceuticals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Ergokalsiferol300000 E / 1 ml
10 ×1 ml
C
EtalphaLEO Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper
Alfakalsidol2 mikrog / 1 ml
20 ml
C
Dråper
Alfakalsidol2 mikrog / 1 ml
20 ml
C
b
333,70
Kapsel
Alfakalsidol0.25 mikrog
100 stk
C
b
238,40
Kapsel
Alfakalsidol0.5 mikrog
100 stk
C
b
410,10
Etalpha
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Alfakalsidol2 mikrog / 1 ml
10 ×1 ml
C
Injeksjonsvæske
Alfakalsidol2 mikrog / 1 ml
10 × 0.5 ml
C
Nycoplus D3-vitaminTakeda
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Vitamin D320 mikrog
100 stk
K
Nycoplus vitamin D3Stada Arzneimittel AG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Kolekalsiferol800 IE
60 stk
C
121,50
One-AlphaLEO
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper
Alfakalsidol2 mikrog / 1 ml
10 ml
C
RocaltrolF. Hoffmann-La Roche AG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Kalsitriol0.25 mikrog
100 stk
C
b
303,80
Rocaltrol2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Kalsitriol0.25 mikrog
100 stk
C
b
303,80
SterogylDB Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper
Ergokalsiferol20000 IU / 1 ml
20 ml
C
Vitamin D3Streuli Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Kolekalsiferol300000 IE / 1 ml
10 ×1 ml
C
Vitamin D3Douglas laboratories
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Vitamin D31000 IU
100 stk
C
Tablett
Vitamin D35000 IU
100 stk
C
Vitamin D3 carlsonCarlson Nutritional Supplements
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Kolekalsiferol2000 IE
120 stk
C