L4.5.7 Blodplatehemmere

Publisert 24.02.2016

Generelt

En rekke farmaka hemmer blodplatefunksjonen in vitro. Acetylsalisylsyre, dipyridamol, tiklopidin, klopidogrel, prasugrel, ticagrelor, abciximab, tirofiban og eptifibatid benyttes i dag som antitrombotiske legemidler.

Behandling av akutt hjerteinfarkt med acetylsalisylsyre reduserer dødeligheten og er være rutinebehandling. Etter gjennomgått hjerteinfarkt reduseres dødeligheten og risikoen for residiv av ikke-fatalt hjerteinfarkt. Tilsvarende effekt av acetylsalisylsyre er vist ved ustabil angina pectoris. Redusert risiko for hjerteinfarkt er også vist ved stabil angina pectoris. Reduserer okklusjonsfrekvensen av venegraft etter aortakoronar bypass, TIA eller mindre hjerneinfarkter reduseres. Langtidsbehandling med acetylsalisylsyre reduserer den totale vaskulære mortalitet med ca. 15 % og ikke-fatale cerebrovaskulære og kardiale infarkter med ca. 20–30 %. Dipyridamol reduserer muligens tilbakefall av TIA og mindre hjerneslag, mens kombinert dipyridamol og acetylsalisylsyre har additiv effekt i å forhindre hjerneslag og kardiovaskulær død hos pasienter med TIA eller mindre hjerneinfarkter.

Tiklopidin i kombinasjon med acetylsalisylsyre er vist å redusere hyppigheten av trombotisk okklusjon etter PCI. Klopidogrel har langt mindre bivirkninger og har overtatt denne indikasjonen. Klopidogrel er muligens noe mer potent enn acetylsalisylsyre når det gjelder å forhindre nye iskemiske hendelser hos pasienter med arteriosklerotisk karsykdom, men er ikke vist å være mer potent i å forhindre akutt død. Ved akutt koronarsyndrom har kombinasjonen klopidogrel/acetylsalisylsyre gitt bedre langtidsresultater enn acetylsalisylsyre alene. Prasugrel i kombinasjon med acetylsalisylsyre forebygger aterotrombotiske hendelser hos pasienter med akutt koronarsyndrom og som gjennomgår primær eller forsinket perkutan koronarintervensjon (PCI). Tikagrelor sammen med acetylsalisylsyre forebygger også aterotrombotiske hendelser hos pasienter med akutt koronarsyndrom, både hos pasienter som behandles medikamentelt og hos pasienter som vil gjennomgå PCI eller bypassgraft til koronararterie (CABG). Både prasugrel og tikagrelor reduserer aterotrombotiske hendelser sammenliknet med kombinasjonen av klopidogrel og acetylsalisylsyre, men øker også risikoen for blødninger. Ved tilstander/inngrep med risiko for akutt trombosering av koronarkar er behandling med glykoprotein IIb/IIIa-antagonister vist å redusere iskemiske hendelser. Brukes nå lite.

Øvrige NSAID gir reversibel platehemning, men bør unngås når annen platehemmende behandling pågår.

Underkapitler