G24.1.3 NorGeP

Revidert: 22.02.2024

NorGeP

Tabell 3 NorGeP

«The Norwegian General Practice (NorGeP) criteria »  

Liste over 36 eksplisitte kriterier over farmakologisk uhensiktsmessige forskrivninger til eldre pasienter (> 70 år) i allmennpraksis

Tallene i parentes henviser til tallene i venstre kolonne. Legemidlene er angitt med generisk navn 

 Kriterier

Kommentarer

L5 Trisykliske antidepressiva

 1. Amitriptylin

 2. Doksepin

 3. Klomipramin

 4. Trimipramin

 

Antikolinerge effekter Fare for forstyrret kognitiv funksjon (forvirring og demens). (1–4)

Amitriptylin kan være hjertetoksisk. Bedre alternativer finnes.

Førstegenerasjons lavpotente L5 Antipsykotika

 1. Klorpromazin

 2. Klorprotiksen

 3. Levomepromazin

 4. Proklorperazin

 

Antikolinerge effekter + ekstrapyramidale effekter (parkinsonisme). (1–4)

Ofte forskrevet mot «svimmelhet». Ingen dokumentert effekt hos eldre. (4)

  med lang virketid

 1. Diazepam

 2. Nitrazepam

 3. Flunitrazepam

 

Lang halveringstid. Også farmakologisk aktive metabolitter har halveringstid > 50 t. Fare for akkumulasjon i kroppen, muskelsvakhet. Økt fare for fall og brudd. (1–3)

Høye doser av  og

 1. Oksazepam > 30 mg/24 h

 2. Zopiklon > 7,5 mg/24 h

 

Fare for muskelsvakhet og fare for fall og brudd. (1–2)

Sentraltvirkende musklerelakserende middel

 1. Karisoprodol

 

Antikolinerge effekter. Fare for tilvenning.

Sterke smertestillende stoffer

 1. Dekstropropoksyfen (Aporex)

 

Toksisk, smal terapeutisk bredde. Bedre alternativer finnes.

Lungemedisiner

 1. Teofyllin

 

Fare for hjerterytmeforstyrrelser. Ikke dokumentert effekt ved kols. Bedre behandlingsalternativer finnes.

 

Kardiovaskulære legemidler

 1. Sotalol

 

Fare for rytmeforstyrrelser (torsade de pointes). Brukes med forsiktighet. Bedre alternativer finnes hvis indikasjonen er betablokade.

 

L9 Førstegenerasjons antihistaminer

 1. Deksklorfeniramin

 2. Prometazin

 3. Hydroksyzin

 4. Alimemazin eller trimeprazin 

 

Antikolinerge effekter. Forlenget sedasjon. (1–4)

Kombinasjoner med

 1. WarfarinL17 NSAID

 2. Warfarin + ofloksacin eller ciprofloksacin

 3. Warfarin + erytromycin eller klaritromycin

 4. WarfarinL5 SSRI

 

Økt risiko for gastrointestinal blødning.

Økt blødningsrisiko pga. hemmet warfarinmetabolisme. (2–3)

For SSRI, også økt risiko for blødning pga. en direkte blodplatehemning. (4)

Kombinasjon med NSAID

 1.  L17 NSAID (eller koksib) + ACE-hemmere (eller ARB)

 2. NSAID + L8 Diuretika

 3. NSAID + 

 4. NSAID + SSRI

 

Økt risiko for legemiddelutløst nyresvikt. (1)

Redusert effekt av diuretika. (2)

Økt risiko for gastrointestinal blødning og væskeretensjon. (3)

Økt risiko for gastrointestinal blødning. (3) (Se warfarin og L5 SSRI)

Andre kombinasjoner

 1. Erytromycin eller klaritromycin + L8 Statiner

 2. L8 ACE-hemmere + kalium eller kaliumsparende diuretika (L8 Kalium‑, magnesiumsparende diuretika)

 3. Fluoksetin eller fluvoksamin + L5 TCA

 4. L8 Betablokker + kardioselektive L8 Kalsiumantagonister

 5. Diltiazem + lovastatin eller simvastatin

 6. Erytromycin eller klaritromycin + karbamazepin

 

Økt risiko for bivirkninger av L8 Statiner, inkl. rhabdomyolyse, pga. hemning av statinmetabolismen. Høyest risiko for simvastatin og lovastatin. (1)

Fare for T23 Hyperkalemi. (2)

Økt risiko for økt TCA-effekt pga. hemmet metabolisme av TCA. (3)

Økt risiko for AV-blokk og myokarddepresjon. (4)

Økt risiko for bivirkninger av L8 Statiner, inkl. rhabdomyolyse, pga. hemning av statinmetabolismen. (5)

Redusert metabolisme av karbamazepin, økt fare for bivirkninger av karbamazepin. (6)

Polyfarmasi

 

Økt risiko for muskelsvakhet, fall og brudd samt forstyrret kognitiv funksjon.

Forkortinger: NSAID (Non-steroid antiinflammatory drug): Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler; ACE (Angiotensin converting enzyme): Angiotensinkonverterende enzym; SSRI (Selective serotonin reuptake inhibitor): Selektive serotoninreopptakshemmere; TCA: Trisykliske antidepressiva; kols: Kronisk obstruktiv lungelidelse

Kriteriene er ikke absolutte, men kan tjene som tommelfingerregler ved forskrivning og som evalueringsmål på gruppenivå. Kriteriene er utarbeidet og validert av 46 spesialister i klinisk farmakologi, geriatri og allmennmedisin.

Publisert: Sture Rognstad, Jørund Straand, Olav Spigset, Torgeir Brun Wyller, Mette Brekke, Arne Fetveit, Defining explicit criteria for assessing inappropriate prescriptions to elderly patients in general practice. The Norwegian General Practice (NorGeP) criteria Scand J Prim Health Care. 2009;27:153-9