L17.7.2 Bisfosfonater ved osteoporose

Revidert: 01.10.2020

Sist endret: 07.10.2022

Vedrørende farmakokinetikk, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjon, se L17 Bisfosfonater

Se også L17 Bisfosfonater ved hyperkalsemi

Egenskaper

Forhindrer beintap. Redusert risiko for beinbrudd er vist hos kvinner med etablert postmenopausal osteoporose (dvs. redusert beinmasse og gjennomgått brudd), hos kvinner med svært redusert beinmasse (osteoporose, T < -2,5) som ikke har kliniske brudd før start av behandling, hos personer med pågående steroidterapi uten osteoporose, samt hos kvinner og menn med nylig gjennomgått lårhalsbrudd (uansett målt beintetthet). Siden normal beinomsetning reduseres, øker risiko for sjeldne atypiske lårbeinsbrudd noe med økende behandlingslengde. Derfor er optimal behandlingslengde uavklart og må baseres på individuell vurdering av nytte og risiko ved varighet utover 5 år.

Indikasjoner

Postmenopausal osteoporose hos kvinner og etablert osteoporose hos menn med høy risiko for nye frakturer. Langvarig (mer enn 3 mnd.) og systemisk behandling med glukokortikosteroider er refusjonsberettiget, men ikke godkjent indikasjon. (Gjelder alendronat 10 mg.) Pasientene bør ha et inntak av kalsium på minimum 1 g/døgn og vitamin D på 20 μg/døgn (= 800 E/døgn).

Dosering og administrasjon

Se L17 Dosering og administrasjon og det enkelte virkestoff.

Bivirkninger

Lette gastrointestinale bivirkninger. Øsofageal irritasjon/sårdannelse. Muskelsmerter. Utslett. Sjeldne, men alvorlige bivirkninger er osteonekrose i kjeve (ONJ), og atypiske brudd i lårbeinet.

Kontroll

Kontroll av beinmasse målt i rygg og/eller lårhals etter 2–3 år.

Informasjon til pasient

Interaksjoner. Inntak i relasjon til måltider og andre legemidler. Kroppsstilling og drikke ved inntak.

Underkapitler