T2.2.1.2 Ventrikkelcancer

Revidert: 21.03.2022

Sist endret: 11.05.2022

Publisert: 07.06.2022

Behandling

Ved operabel ventrikkelcancer anbefales en kombinasjon av primær kjemoterapi (neoadjuvant) før operasjon og postoperativ (adjuvant) kjemoterapi for pasienter i god allmenntilstand. For neoadjuvant/adjuvant behandling anbefales regimet; FLOT (5-fluorouracil, docetaksel og oksaliplatin). Likeledes bør FLOT forsøkes hos pasienter vurdert primært inoperable, men uten tegn til metastaser, da cirka 10-20% av pasientene vil kunne oppnå en radikal reseksjon etter kjemoterapi. Ved metastatisk ventrikkelcancer eller avansert inoperabel ventrikkelcancer er målet for behandlingen livsforlengelse. Kombinasjonsbehandling kan gi remisjon hos > 60 % av pasientene. Førstevalg er FOLFOX (5-fluorouracil infusjon og oksaliplatin) eller CAPOX (kapecitabin med oksaliplatin). Hos eldre eller ved nedsatt almenntilstand kan en forsøke mindre toksiske regimer som FLOX (5-fluorouracil, oksaliplatin og kalsiumfolinat) eller FLV (5-fluorouracil og kalsiumfolinat). Annenlinjes kjemoterapi kan være irinotekanbasert, enten som FOLFIRI (5-fluorouracil infusjon, irinotekan og kalsiumfolinat) eller monoterapi med taksaner (paklitaxel eller docetaksel). For pasienter med HER-2-positiv sykdom kan trastuzumab gis i kombinasjon med kjemoterapi.

Nasjonal faglig retningslinje:

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) 28.09.2021.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm, 30.06.2017

Legemiddelomtaler og preparater

L2 Cisplatin

L2 Doksorubicin

L2 Epirubicin

L2 Fluorouracil

L2 Folinat

L2 Gemcitabin

L2 Irinotekan

L2 Kapecitabin

L2 Oksaliplatin

L2 Sorafenib

L2 Trastuzumab