L2.1.6.2 Irinotekan

Publisert: 21.06.2021

Egenskaper

Irinotekan, og særlig metabolitten SN-38 er cytotoksisk ved å hemme DNA-topoisomerase I.

Farmakokinetikk

Metaboliseres hovedsakelig i leveren ved hydrolyse via karboksylesteraser til aktiv metabolitt, og ved oksidering via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Den aktive metabolitten SN-38 metaboliseres i alle hovedsak via det glukuroniderende enzymet UGT1A1. Utskilles hovedsakelig via gallen, men også via nyrene. Både irinotekan og aktiv metabolitt er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 5–20 timer.

Indikasjoner

Behandling av metastaserende kolorektalkreft som monoterapi eller i kombinasjon med fluorouracil. Pancreaskreft. Effekt ved småcellet lungekreft.

Dosering og administrasjon

350 mg/m2 gitt som intravenøs infusjon over 30–90 minutter hver 3. uke, alternativt 180 mg/m2 hver 2. uke, eller annen dosering i kombinasjon med fluorouracil. Dosereduksjon ved redusert leverfunksjon.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

En spesiell bivirkning ved irinotekan er en sent debuterende diaré som er dosebegrensende, og som opptrer dager etter infusjon (median 5 dager). Alvorlig diaré er rapportert hos 20 %. Kvalme og oppkast. Dehydrering kan lett oppstå, særlig som følge av diaré. Nøytropeni er dosebegrensende og er alvorlig hos ca. 20 % av pasientene. Trombocytopeni er sjeldnere. Akutt kolinergt syndrom som oppstår under kuren, er hyppig. Dette forebygges og behandles ev. med atropin. Håravfall i ulik grad.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 og G8.1.

Forsiktighetsregler

Preparatet bør ikke gis til gamle pasienter, pasienter i dårlig allmenntilstand, pasienter som tidligere har fått strålebehandling mot abdomen/bekken eller til pasienter med nedsatt hepatisk detoksifiserings- (konjugerings-) evne som Crigler-Najjar eller Gilbert syndrom uten nøye vurdering. Så også for pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom eller tarmobstruksjon. Behandling skal ikke gis til pasienter som ikke kan forventes å følge skriftlig og muntlig informasjon om håndtering av bivirkninger – inklusive sendiaré. Ved sendiaré gis loperamid hver 2. time, minimum 12 timer etter siste diaré. Ved persisterende diaré over 24–48 timer er det aktuelt med innleggelse i sykehus for antibakteriell behandling. Ved kombinasjon med feber og/eller kvalme, oppkast og/eller nøytropeni må pasienten hospitaliseres. Se spesiallitteratur. Ny kur doseres og administreres i henhold til blodprøvene.

Kontroll og oppfølging

Hb, leukocytter, nøytrofile granulocytter og trombocytter kontrolleres en gang ukentlig og før hver kur.

Informasjon til pasient

Informer om sendiaré og behandling av denne med loperamid (skriftlig informasjon må også gis). Gi opplysning om at feber, oppkast og vedvarende diaré er grunn til kontakt med sykehuset og ev. sykehusinnleggelse. Prevensjon.

Metodevurdering

Irinotekan liposom (Onivyde): Ved pankreas cancer

Preparater

Irinotecan AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske
Irinotekan20 mg / 1 ml
25 ml
C
9 042,10
Konsentrat til infusjonsvæske
Irinotekan20 mg / 1 ml
2 ml
C
764,10
Konsentrat til infusjonsvæske
Irinotekan20 mg / 1 ml
15 ml
C
5 439,70
Konsentrat til infusjonsvæske
Irinotekan20 mg / 1 ml
5 ml
C
1 837,40
Irinotecan Fresenius KabiFRESENIUS KABI NORGE AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske
Irinotekan20 mg / 1 ml
5 ml
C
1 837,40
Konsentrat til infusjonsvæske
Irinotekan20 mg / 1 ml
15 ml
C
5 439,70
Konsentrat til infusjonsvæske
Irinotekan20 mg / 1 ml
2 ml
C
764,10
Konsentrat til infusjonsvæske
Irinotekan20 mg / 1 ml
25 ml
C
9 042,10
Onivyde pegylated liposomalLes Laboratoires Servier (4)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske
Irinotekan4.3 mg / 1 ml
10 ml
C
8 260,60