T2.2.1.1 Øsofaguscancer

Revidert: 21.03.2022

Sist endret: 11.05.2022

Publisert: 07.06.2022

Generelt

Spiserørskreft er plateepitelkarsinomer eller adenokarsinomer. Antall adenokarsinomer er økende. Pasienter bør vurderes ved spesialavdeling med tanke på kirurgi ev. kombinert med preoperativ strålebehandling og konkomitant kjemoterapi eller kjemoterapi før og etter operasjoen. Ved lokalavansert spiserørskreft som ikke kan opereres, anbefales strålebehandling, og helst bør kjemoterapi gis sammen med strålebehandlingen. Vanligvis benyttes kombinasjonskjemoterapi med karboplatin i kombinasjon med taksol, cisplatin i kombinasjon med fluorouracil (CiFu) eller oksaliplatin i kombinasjon med fluorouracil. Strålebehandling brukes også i palliativt øyemed. Øsofagealt adenokarsinom som er HER-2-positive, kan vurderes for trastuzumab i kombinasjon med kjemoterapi og behandles ofte som ventrikkelcancer.

Nasjonal faglig retningslinje:

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft, 07.02.2020.