L2.1.5.3 Oksaliplatin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Platinaforbindelser

Egenskaper

Kompleksforbindelse med platina. Virker ved å skade DNA. Oksaliplatin har effekt mot en rekke tumorformer og et virkningsspektrum som avviker betydelig fra cisplatin og karboplatin, muligens pga. en annen type binding til DNA (større addukter) som angripes av andre reparasjonsenzymer.

Farmakokinetikk

Metaboliseres raskt til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er tofasisk: Initialt 20 minutter, deretter terminalt opptil 11 døgn.

Indikasjoner

Kolorektalkreft, ventrikkelkreft, gallegangskreft og pankreaskreft, som ledd i kombinasjonsbehandling.

Dosering og administrasjon

Oksaliplatin gis som intravenøs infusjon. Anbefalt dosering i kombinasjon med fluorouracil eller gemcitabin er 85 mg/m2 annen hver uke. Se spesiallitteratur. Når oksaliplatin kombineres med andre midler, skal det administreres før disse. Prehydrering ansees ikke nødvendig for oksaliplatin.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Oksaliplatin gir beinmargsdepresjon, særlig trombocytopeni og anemi, men som regel moderat i de dosene som oftest brukes. Kvalme, brekninger og diaré er vanlig, mens gastrointestinal mukositt er sjelden. Den dosebegrensende bivirkningen er nevrotoksisitet. Oksaliplatin induserer to ulike typer nevrologiske bivirkninger. Akutt nevrotoksisitet affiserer praktisk talt alle pasienter, er vanligvis mild, kommer typisk 30–60 minutter etter infusjonen, forsvinner som regel etter et par døgn, men kan komme igjen ved de neste infusjonene. De vanligste symptomene er parestesier/dysestesier i ekstremiteter og i munn og svelg, og sjeldnere kan det komme smerter i ansikt og øyne, med ptose. Disse reaksjonene kan utløses eller forverres av kulde. Kuldeintoleranse, i større eller mindre grad, er det største problemet for en del pasienter. I sjeldne tilfeller forekommer muskelspasmer (larynksspasme). Den kroniske formen for nevrotoksisitet er av samme type som etter cisplatin, med sensorisk perifer nevropati og ataksi og uten motoriske symptomer. Selv om toksisiteten er kumulativ, er den i betydelig grad reversibel. Ved funksjonell/motorisk affeksjon må behandlingen seponeres. Når det gis adjuvant behandling, er det viktig å seponere oksaliplatin ved tidlige tegn på nevrotoksisitet.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Se G7.1 og G8.1.

Kontroll og oppfølging

Se T2.1.5.1 T2 Gjennomføring og kontroll av cytostatikaterapi

Følg pasienten nøye og registrer bivirkninger, spesielt nevrotoksisitet.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Preparater

Oksaliplatin SUNSun Pharmaceutical - Nederland
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Oksaliplatin5 mg / 1 ml
10 ml
C
2 248,40
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Oksaliplatin5 mg / 1 ml
40 ml
C
8 884,70
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Oksaliplatin5 mg / 1 ml
20 ml
C
4 460,50
Oxaliplatin Fresenius KabiFRESENIUS KABI NORGE AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Oksaliplatin5 mg / 1 ml
10 ml
C
2 248,40
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Oksaliplatin5 mg / 1 ml
40 ml
C
8 884,70
Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Oksaliplatin5 mg / 1 ml
20 ml
C
4 460,50