T2.2.13 Kreft hos barn

Publisert: 29.08.2022

Generelt

Det er en rekke faktorer som skiller kreft hos barn fra kreft i voksen alder. De fleste barnesvulster utgår fra primitive, umodne celletyper og er ofte av føtal karakter. Man regner med at om lag 80 % av barnesvulstene (unntatt hjernesvulstene) har mikrometastaser ved diagnosetidspunktet. Det er hovedårsaken til at bruk av cytostatika i barnekreft har vært en stor medisinsk suksess.

Bruk av cytostatika, signalhemmere og immunterapi er fortsatt såpass utprøvende at aktuelle pasienter bør inkluderes i internasjonale studier som forsøker å avklare om adjuvant eller neoadjuvant behandling gir noen ekstragevinst til kirurgisk tumorreseksjon og hvor stor en slik tilleggsgevinst er.

Metodevurdering

Intraarteriell kjemoterapi (arteria ophthalmika): Ved behandling av retinoblastom

Nettressurser

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn. Helsedirektoratet 26.05.20.

Underkapitler