T2.2.6 Cancer i hode–halsregionen

Publisert: 22.01.2021

Sist oppdatert: 08.12.2019

Disse svulstene er hovedsakelig av plateepitelkarsinom-type, hyppigst i larynks og munnhule. Et økende antall er forårsaket av HPV-infeksjon, spesielt tonsillecancer. Diagnostikk og behandling krever et utstrakt samarbeid mellom øre-nese-hals lege og onkolog og bør skje på regionsykehusnivå.

Behandling

Behandlingen består først og fremst av kirurgi og stråleterapi. Cisplatin gitt samtidig med stråling gir bedre lokal respons, og en ca. 5 % bedre overlevelse sammenlignet med stråling alene, mens hverken neoadjuvant (primær) eller adjuvant kjemoterapi gir sikker overlevelsesgevinst. Det gjenstår imidlertid å finne frem til den optimale måte å administrere kjemoterapi og strålebehandling på. Det er derfor fortsatt rom for protokollerte undersøkelser for kjemoterapi av kreft i hode-hals-regionen. Cetuximab kan også brukes i kombinasjon med stråling ved lokalavansert sykdom og i kombinasjon med cisplatinbasert kjemoterapi ved residiverende eller metastatisk sykdom. Man må være oppmerksom på fare for allergireaksjoner og gi premedisering med antihistamin og kortikosteroider.

Fjernmetastaser ved diagnosetidspunktet er sjelden, men utelukker helbredelse. Hos tidligere ubehandlete pasienter er det imidlertid rapportert objektive responsrater på 80–90 % med cisplatin i kombinasjon med fluorouracil. Det er ellers indikasjon for kjemoterapi ved residiver som ikke er tilgjengelige for kirurgi og/eller strålebehandling. Tidligere behandling (kirurgi, stråle og/eller kjemoterapi) reduserer imidlertid responsraten ved kjemoterapi med 25–50 %. Ikke alle pasienter med residiv vil tåle behandling med kombinasjonen cisplatin/fluorouracil. I slike situasjoner kan man gi monoterapi med metotreksat (25–50 mg/m2 ukentlig), alternativt cetuximab. 

Anti-PD1-antistoffet nivolumab er aktuell andrelinjebehandling hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk sykdom som har progrediert under eller etter platinum-holdig kjemoterapi. Behandlingen gis intravenøst hver 4. uke inntil ikke-tolererbare bivirkninger eller progresjon. Immunmedierte bivirkninger som kolitter, pneumonitter og annet kan bli alvorlige og trenge rask behandling, primært steroider 

Se også T21 Palliativ behandling T21 Palliativ behandling.

Legemiddelomtaler og preparater

L2 Cetuximab

L2 Cisplatin

L2 Fluorouracil

L2 Metotreksat

L2 Monoklonale antistoffer mot PD-1 og PD-L1

Nasjonal faglig retningslinje