T2.2.1.3 Pankreascancer

Revidert: 21.03.2022

Sist endret: 19.05.2022

Publisert: 07.06.2022

Behandling

Pasienter som er radikalt operert for pankreaskreft: Vurderes for postoperativ adjuvant kjemoterapi i 6 måneder som er vist å gi en overlevelsesgevinst sammenlignet med operasjon alene. ESPAC-1 studien viste at 5-FU basert kjemoterapi bedret overlevelsen, ESPAC-3 sammenlignet 5-FU basert kjemoterapi med gemcitabine og viste at de var likeverdige. I ESPAC-4 ble gemcitabin monoterapi sammenlignet med gemcitabin og kapecitabin (5-FU prodrug) og studien viste økt overlevelse ved behandling med kombinasjonen av gemcitabin og kapecitabin. Nylig har en kombinasjon av irinotekan, oksaliplatin og 5-FU (modifisert FOLFIRINOX) vist bedret overlevelse i forhold til gemcitabin. Forbedringene er såpass store at kombinasjonsbehandlingen bør vurderes for pasienter som er fullt restituert etter operasjonen og dersom komorbiditet ikke taler mot dette. Gemcitabin monoterapi eller 5FU basert monoterapi kan vurderes hos eldre pasienter eller pasienter med komorbiditet. Data indikerer at tidspunkt for oppstart er mindre viktig (innen 8 eller 12 uker) enn om gjennomføring blir forkortet grunnet nedsatt allmenntilstand. 

Pasienter med metastatisk sykdom eller som er inoperable: Vurderes for kjemoterapi hvor gemcitabin som enkeltstoff tidligere har vært betraktet som standard behandling. Det gir en marginal objektiv respons og bedrer overlevelsen med 6–8 uker, men mange kan ha god subjektiv nytte av behandlingen, og enkelte oppnår relativt langvarig remisjon. En kombinasjon av irinotekan, oksaliplatin og 5-FU (FOLFIRINOX) har vist bedret overlevelse i forhold til gemcitabin monoterapi og kan vurderes hos pasienter i god allmenntilstand. Imidlertid må det påregnes mer toksisitet med FOLFIRINOX enn med gemcitabin monoterapi. Videre er paklitaksel bundet til albumin (nab-paklitaksel) kombinert med gemcitabin vist bedret overlevelse i forhold til gemcitabin monoterapi og er et alternativ som førstelinjesbehandling ved inoperabel pancreascancer. Palliativ stråling kan vurderes ved lokal sykdom etter 4-6 måneder med kjemoterapi.

Nasjonal faglig retningslinje:

Pancreaskreft (bukspyttkjertelkreft) – handlingsprogram. Sist oppdatert 05.07.2021.