G7.1.14 N

N

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Nabiksimoler

Epidemiologiske og dyreeksperimentelle studier tyder på at cannabinoider, primært delta-9-tetrahydrocannabinol, kan ha negative effekter på utviklingen av hjernen hos fosteret og føre til endringer i kognitive funksjoner.

Nabumeton

Opplysninger mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nafarelin

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nalmefen

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Naloksegol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk).

Nalokson

Erfaring mangler med bruk i 1. trimester

Naltrekson

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Nandrolon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Naproksen

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Naratriptan

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Natalizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Nateglinid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Natriumaurotiomalat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Natriumkromoglikat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Natriumoksybat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Natriumvalproat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Natriumzirkonium

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ubetydelig systemisk opptak tilsier lav risiko. 

Nedokromil

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Nelarabin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Neomycin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Neostigmin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har vært brukt ved myasthenia gravis hos et lite antall gravide uten påviselige skadelige effekter på fosteret

Netupitant

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr. Kontraindisert.

Nevirapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nevroleptika

Se antipsykotika G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nevromuskulære blokkere

Opplysninger mangler

Nifedipin

 Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk). Erfaring med bruk ved svangerskapshypertensjon/preeklampsi tilsier at dette ikke medfører risiko for uønskete effekter.

Niklosamid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Nikotin

Nikotin passerer placenta og påvirker fosterets åndedrett og sirkulasjon. Bør bare benyttes under graviditet dersom kvinnen ikke klarer å slutte å røyke. Det er sammenheng mellom røyking og spontanabort, vekstrestriksjon, abruptio placenta og annen placentapatologi og perinatal dødelighet, og muligens morfologiske fosterskader. Mulig risiko for senere atferds- og lærevansker

Nikotinsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Nilotinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Nimodipin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nintedanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt, og virkningsmekanismen (hemmet angiogenese) tilsier også at bruk hos gravide må unngås.

Nitazoxanid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Nitrater, organiske

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Nitrazepam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nitrofurantoin

Ingen holdepunkter for teratogene effekter. Tilbakeholdenhet med bruk tett opp mot fødsel pga. mulig økt risiko for hemolytisk anemi hos nyfødte

Nitroglyserin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nitroimidazoler

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nitroprussid

Opplysninger mangler

Nivolumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Nomegestrel

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Noradrenalin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Norelgestromin

Opplysninger mangler. Se gestagener G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Noretisteron

Se p-piller G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) og gestagener G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Norgestrel

Se p-piller G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nortriptylin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Noskapin

In vitro studier har vist gentoksisk effekt (aneuploidi, polyploidi) ved høye konsentrasjoner. Bør ikke brukes i første trimester, selv om in vivo studier ikke har vist tilsvarende effekt

NSAID

Acetylsalisylsyre er i noen studier rapportert å øke risikoen for misdannelser. I dyreforsøk er flere NSAID teratogene. Selv om det er motstridende data, gir selve virkningsmekanismen for alle disse virkestoffene grunn til en viss tilbakeholdenhet. NSAID kan også gi føtal nyreskade med oligohydramniosis. Mot slutten av svangerskapet bør en dessuten være forsiktig pga. risiko for blødning og lukking av ductus arteriosus in utero med pulmonal hypertensjon. Virker rihemmende. Se også G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Nusinersen

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Nystatin

Absorberes i liten grad systemisk. Ingen holdepunkter for skadelige effekter