G7.1.13 M

M

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Macitentan

Kontraindisert hos gravide. Teratogent i dyreforsøk.

Makrolider

Nye data tyder ikke på økt risiko for misdannelser. Erytromycin bør helst unngås i første trimester. Se også de enkelte virkestoffene

Malation (hud)

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Fordi malation kan absorberes systemisk, bør andre midler fortrinnsvis benyttes

Mannitol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Risiko for bronkiekonstriksjon tilsier tilbakeholdenhet ved bruk av inhalasjonspulver til diagnostikk eller behandling

MAOH

Kasuistikker har reist mistanke om risiko for misdannelser

MAOH‑A

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

MAOH‑B

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Maraliksibat

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk absorpsjon fra tarmen etter peroral administrasjon er imidlertid minimal.

Maraviroc

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Maribavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antivirale midler

Mebendazol

Absorberes i liten grad systemisk. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Enkelte data kan gi mistanke om risiko for fosterskade også hos mennesker. Data på bruk i 1.trimester fra 1650 gravide kvinner har imidlertid ikke vist økning i medfødte misdannelser. Bruk i 1.trimester bør likevel unngås.

Mecillinam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Medroksyprogesteron

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Meflokin

Tilgjengelige data tyder på liten eller ingen teratogen risiko, men enkelte studier har vist lett overhyppighet av spontanabort. Om mulig bør alternativ profylakse og behandling benyttes. Man er tilbakeholdende med å anbefale bruk i første trimester og fraråder graviditet i 3 måneder etter bruk av meflokin (lang plasmahalveringstid). Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Megestrol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Mekasermin

Erfaring med bruk hos gravide mangler 

Meklozin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Meksiletin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Melatonin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Melfalan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Meloksikam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Memantin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Menotropin

Kontraindisert ved graviditet

Mepivakain

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Mepolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. 

Merkaptamin

Etter peroral dosering er det sett teratogene effekter hos dyr. Systemisk eksponering etter okulær administrasjon er ikke målt, men forventes å være lav.

Merkaptopurin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Meropenem

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Mesalazin (= 5-ASA)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Mesna

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Metadon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Metenamin

Ingen holdepunkter for fosterskade

Metformin

Det har kommet tilstrekkelig sikkerhetsdokumentasjon til at mange har tatt i bruk metformin i behandling av gravide når livsstilsråd ikke er tilstrekkelig. De fleste studiene gjelder behandling i 2. og 3. trimester.

Metoklopramid

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

Metoksalen

Mindre studier tyder ikke på signifikant risiko, men mulige langtidseffekter er ikke undersøkt. Tilbakeholdenhet anbefales pga. mutagen og karsinogen effekt av PUVA-behandling

Metolazon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Metoksyfluran

Erfaring med bruk i 1.trimester mangler. Erfaring med bruk under fødsel tilsier lav risiko ved anbefalt dosering sent i svangerskapet.

MetoksyPEG epoietin beta

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Metoprolol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Metotreksat

Strukturelle misdannelser er funnet hos en stor andel av fostrene eksponert i 1. trimester ved høye doser brukt i kreftbehandling. Økt risiko for toksisitet og fosterdød ved bruk i 2. og 3. trimester. (Ved immunsuppressiv behandling er det få data tilgjengelig, men man kan ikke se bort fra uheldige langtidseffekter på barna. Ved graviditet bør fortrinnsvis azatioprin benyttes til immunsuppresjon). Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Metronidazol

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

Metylaminolevulinat

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling. Trolig ingen risiko ved lokalbehandling pga svært lav biotilgjengelighet.

Metyldopa

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Hovedlegemiddel ved behandling av hypertensjon hos gravide (preeklampsi)

Metylfenidat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Risiko for påvirkning av barnet. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Metylnaltrekson

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Metylprednisolon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Metylrosanilin

Absorberes i liten grad systemisk

Metylxantiner

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Metyrapon

Opplysninger mangler

Mianserin

Begrenset klinisk erfaring

Micafungin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Midazolam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Midodrin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. 

Midostaurin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling.

Mifepriston

Ikke relevant. (Til induksjon av svangerskapsavbrytelse.)

Miglitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Mikonazol

Ved lokal behandling er systemisk absorpsjon begrenset, og det foreligger ingen holdepunkter for skadelige effekter

Milrinon

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Mineralkortikoider

Opplysninger mangler

Minoksidil (hud)

Opplysninger mangler

Mirabegron

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Mirikizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Mirtazapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Misoprostol

Abortfremkallende. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Mitapivat

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyrerstudier har vist fosterskade

Mitoksantron

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Mitomycin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Mitotan

Opplysninger mangler

Mivakurium

Opplysninger mangler

Modafinil

Mulig økt risiko for misdannelser.

Moklobemid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Moksonidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Molgramostim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Mometason

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Monoaminoksidasehemmere

  1. type A

  2. type B

  3. uselektive

 

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) Kasuistikker har reist mistanke om risiko for misdannelser

Monoaminreopptakshemmere, uselektive (TCA)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Montelukast

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Morfin

Risiko for påvirkning av barnet ved bruk nær fødselen. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Moroktokog alfa

Opplysninger mangler

Muromonab‑CD3

Opplysninger mangler

Muskelrelakserende midler, perifert virkende

Opplysninger om bruk tidlig i svangerskapet mangler

Mykofenolat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist misdannelser og andre skadelige effekter på reproduksjon