G7.1.6 F

F

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Faktor VIII inhibitor bypass

Opplysninger mangler

Famciklovir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Famotidin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fampridin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Febuksostat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Felbamat

Opplysninger mangler. Pga. mulig risiko for beinmargsdepresjon hos foster bør preparatet ikke gis til gravide. Se også G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Felodipin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk).

Fenazon

Ingen kjent risiko

Fenelzin

Opplysninger mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fenobarbital

Økt risiko for misdannelser, blødninger ved fødselen og abstinens. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fenofibrat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Fenoksymetylpenicillin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fenoterol

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fentanyl

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fentiaziner

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fenylefrin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fenylindandion

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fenylpropanolamin

Bør ikke brukes pga. mistanke om økt misdannelsesfrekvens

Fenytoin

Økt risiko for misdannelser og mindre anomalier. Ansiktsforandringer, fingeranomalier, i en del tilfeller hjertedefekter, vekstrestriksjon og svekket mental utvikling. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ferumoksytol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Fesoterodin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Feksofenadin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fibrater

Opplysninger mangler. Fordi kolesterol og andre produkter i kolesterolsyntesen er nødvendige for fosterutviklingen, kan risiko for skadelige effekter på fosteret ikke utelukkes

Fibrinogen 

Opplysninger mangler

Fidaksomicin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorberes i liten grad systemisk

Filgotinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser i forsøksdyr.

Filgrastim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Finasterid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fingolimod

Holdepunkter for teratogene effekter hos mennesker. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon i minst 2 måneder etter seponering.

Flekainid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist økt forekomst av skjelettmisdannelser

Fludarabin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fludrokortison

Opplysninger mangler

Flufenazin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Flukonazol

Observasjonsstudier tyder på risiko for spontanabort og medfødte misdannelser ved bruk av flukonazol. Dette inkluderer også engangsdose på 150 mg. 

Flumazenil

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Flumetason

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Flunitrazepam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fluocinolon

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fluocinonid

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fluoksetin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fluorescein

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Fluorid/fluor

Lokal fluorprofylakse anbefales

Fluorokinoloner

Ingen holdepunkter for fosterskade, men sparsomme data. I dyreforsøk er det observert varierende embryo-/føtotoksiske effekter, samt degenerasjon av leddbrusk i voksende ungdyr

Fluorouracil

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Flupentiksol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Flurbiprofen

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Flutamid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Flutikason

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fluvastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fluvoksamin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Folat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Folinat

Opplysninger mangler

Follitropin

Opplysninger mangler

Folsyre

Flere undersøkelser tyder på at folsyretilskudd beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter

Folsyreantagonister

Kan gi strukturelle misdannelser. Se og G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fomepizol

Opplysninger mangler

Fondaparinuks

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Formoterol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fosamprenavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fosaprepitant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Foscarnet

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fosfomycin

Eksisterende erfaring med peroral behandling av gravide med urinveisinfeksjon tilsier lav risiko.

Framycetin (hud)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fremanezumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Frovatriptan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Fulvestrant

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist risiko for fosterskade

Furosemid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Fusidin

Kan fortrenge bilirubin fra proteiner og øke risiko for kjerneikterus. Dette tilsier tilbakeholdenhet ved systemisk behandling i siste del av svangerskapet

Futibatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett teratogene effekter i dyr.

Fysostigmin

Opplysninger mangler

Fytomenadion (= vitamin K1)

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)