G7.1.17 R

R

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Radiofarmaka

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet

Raloksifen

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist teratogen effekt

Raltegravir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Raltitrexed

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ramipril

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ramucirumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Anti-angiogene egenskaper antas å kunne ha negativ effekt på utvikling av morkake og foster.

Ranitidin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rasagilin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Rasburikase

Opplysninger mangler

Reboksetin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har gitt holdepunkter for embryotoksisk effekt

Regadenoson 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Regorafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at regorafenib ikke bør brukes av gravide

Rekombinant humant insulin (Exubera)

Bør ikke brukes av gravide pga. hyppig induksjon av antistoffer mot insulin ved inhalasjon. Gravide bør bruke subkutant insulin

Remdesivir

Svært liten erfaring med bruk hos gravide.

Remifentanil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Repaglinid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Resiner

Kan forhindre absorpsjon av vitaminer og viktige næringsstoffer

Retapamulin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering ved lokal behandling

Retigabin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Retinoider

  1. Systemisk bruk: Isotretinoin og acitretin induserer med høy frekvens en rekke ulike misdannelser, bl.a. i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte. Dokumentasjonen er mest omfattende for effekten av isotretinoin. Pga. lang halveringstid må retinoider seponeres i lang tid før en ev. graviditet. Det er liten erfaring med systemisk tilførsel av tretinoin til gravide, men en må regne med risiko for fosterskade. Også A-vitamin selv (retinol) kan i svært høye doser virke teratogent

  2. Lokal bruk: Systemisk absorpsjon av tretinoin er begrenset. Lokal bruk ser ikke ut til å representere risiko for misdannelser. Data mangler foreløpig for adapalen

Se også de enkelte virkestoffene: G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

RhDNase (dornase alfa)

Se dornase alfa G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ribavirin

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist fosterskade. Akkumuleres intracellulært og elimineres langsomt. Effektiv prevensjon må benyttes både ved behandling av kvinner og menn og i inntil 7 måneder etter seponering. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ribosiklib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr.

Rifampicin

Teratogene effekter er observert i dyreforsøk. Enkelte data har tydet på økt risiko for intrauterin død og misdannelser også hos mennesker, men ubehandlet tuberkulose representerer antagelig en større risiko. Blødninger som følge av hypotrombinemi har vært rapportert hos nyfødte ved bruk i siste del av svangerskapet. Profylakse med vitamin K vil beskytte mot blødningsrisiko

Rilpivirin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Riluzol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

RIMA

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rimeksolon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rimonabant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Riociguat

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Risankizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Risedronat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Risperidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ritonavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rituximab

Forbigående B-celle uttømming og lymfocytopeni er rapportert hos noen nyfødte der moren har fått rituximab under graviditeten. På grunn av lang halveringstid bør kvinner vente 12 måneder med å forsøke å bli gravide etter avsluttet behandling. 

Rivaroksaban

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rivastigmin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Rizatriptan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Roflumilast 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Rokuron

Opplysninger mangler

Romiplostim

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ropinirol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ropivakain

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rosiglitazon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rosuvastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rotigotin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

RSV-vaksine (Arexvy)

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Rubidomycin (= daunorubicin)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rufinamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Rukaparib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos gravide.

Rupatadin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ruxolitinib

Kontraindisert hos gravide

Røntgenkontrastmidler

Vannløselige substanser som i liten grad krysser placenta. Klinisk erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Enkelte jodholdige kontrastmidler har forårsaket hypotyreoidisme hos nyfødte når de har vært brukt nær termin