G7.1.15 O

O

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Obetikolsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Obinutuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist at behandling i fosterstadiet kan føre til sterk reduksjon av B-lymfocytter hos fosteret.

Ofatumumab 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon

Ofloksacin 

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Okrelizumab 

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. En må regne med placentapassasje og mulig tap av B-celler hos fosteret.  

Oksaliplatin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Oksazepam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Okskarbazepin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Noen få kasuistikker, samt strukturell likhet med karbamazepin, har reist mistanke om teratogen effekt. Teratogent i dyreforsøk. Se antiepileptika G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Oksybuprokain

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Oksybutynin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Oksyklorokin (= hydroksyklorokin)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Oksykodon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Oksymetazolin

Ingen holdepunkter for at bruk av slimhinneavsvellende nesedråper/nesespray medfører risiko for fosteret

Oksytetrasyklin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Oksytocin

Ingen kjent risiko

Oktreotid

Opplysninger mangler. Fordi sekresjon av veksthormon hemmes, kan påvirkning av fosteret ikke utelukkes

Olanzapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)Økt risiko for svangerskapsdiabetes.

Olaparib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Virkningsmekanismen (hemning av PARP) tilsier også at bruk hos gravide må unngås.

Olmesartan

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Olodaterol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Olopatadin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorberes i liten grad systemisk

Olsalazin

Opplysninger mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Omalizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Omega-3-fettsyreestere

Normalt tilskudd, 1–2 g daglig, anbefales

Omeprazol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ondansetron

Basert på erfaring fra humane epidemiologiske studier kan ondansetron forårsake orofaciale misdannelser ved administrering i første trimester av graviditeten.

Opioidanalgetika

Kan fremkalle hypotoni («floppy infant syndrome»), respirasjonsdepresjon, nedsatt sugeevne eller gi lettere psykomotorisk påvirkning av det nyfødte barn. Brukt over lengre tid kan de gi abstinensreaksjoner etter fødselen. Uheldige effekter på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling kan ikke utelukkes. Se også Nasjonal faglig retningslinje: Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (Helsedirektoratet).

Orfenadrin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Organiske nitrater

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Organo‑heparinoid (salve)

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

Orlistat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Oseltamivir

Et begrenset antall kasuistikker tyder på at oseltamivir kan brukes av gravide. Risikoen med ubehandlet influensasykdom anses å være større

Osimertinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling

Oteracil

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)