G7.1.4 D

D

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Dabigatran

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dabrafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

Dakarbazin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Daklatasvir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist embryotoksisk og teratogen effekt.

Daklizumab

Opplysninger mangler

Dakomitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at bruk hos gravide bør unngås.

Daktinomycin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dalteparin

Passerer ikke placenta og kan derfor brukes. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Danaparoid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Danazol

Kan føre til virilisering av jentefostre

Dantrolen

Opplysninger mangler

Dapaglifozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dapson

Ingen holdepunkter for fosterskade, men pga. toksisiteten bør det bare brukes på strenge indikasjoner

Daptomycin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Darbepoetin alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Darifenacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Darunavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Darvadstrocel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dasabuvir

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dasatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade. Virkningsmekanismen tilsier at dasatinib ikke bør brukes av gravide

Daunorubicin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Deferipron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon. Teratogent i forsøksdyr

Defibrotid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Degarelix

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner

Deksametason

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Deksibuprofen

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Deksklorfeniramin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Deksmedetomidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. 

Deksrazoksan

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt

Dekstraner

Risiko for anafylaktisk reaksjon hos moren

Dekstropropoksyfen

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dekvalin

Opplysninger mangler

Denguevirus-vaksine

Levende, svekkede (attenuerte) virus vaksiner anbefales ikke til gravide. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Denosumab 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Deoksykolsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Desfluran

Opplysninger mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Desloratadin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Desmopressin

Klinisk erfaring er begrenset

Desogestrel

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Desoksymetason

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Desonid

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Deukravacitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Diatrizoinsyre

Absorberes i liten grad systemisk. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Diazepam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dibrompropamidin

Absorberes i liten grad ved applikasjon på huden

Didanosin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Diemal

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dienogest 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Digitalisglykosider

Ingen holdepunkter for fosterskade

Digitoksin

Ingen holdepunkter for fosterskade

Digoksin

Ingen holdepunkter for fosterskade

Dihydralazin

Ingen holdepunkter for fosterskade

Dihydroartemisinin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dihydroartemisinin er teratogent hos forsøksdyr. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dihydropyridiner

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Diklofenak

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dikloksacillin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Diklorbenzylalkohol

Betraktes som trygt.

Dikumarol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Diloxanid

Opplysninger mangler

Diltiazem

Teratogent i forsøksdyr. På bakgrunn av rapporter om eksponering i 1. trimester kan risiko for teratogen effekt hos mennesker ikke utelukkes. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dimetylfumarat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Dinatriumgadoteksinsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dinitrogenoksid

Yrkesbetinget eksponering for høye konsentrasjoner over lang tid kan redusere fertilitet hos kvinner. Misbruk kan gi nevropati av lignende type som ved vitamin B12-mangel. Ved overholdelse av administrative normer for lystgasseksponering er det ikke holdepunkter for skadelige effekter

Dinoproston

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dinutuksimab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling.

Dipivefrin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dipyridamol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Disopyramid

Opplysninger mangler

Disulfiram

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Bør ikke brukes, da kasuistikker har reist mistanke om økt misdannelsesfrekvens

Ditranol

Kan brukes av gravide

Diuretika

Diuretika kan gi væske- og elektrolyttforstyrrelser som i uttalte tilfeller kan true placental sirkulasjon og forstyrre fosterets elektrolyttbalanse. Ved de lave doser som i dag anbefales, kan det ikke påvises noen ugunstig effekt på fosteret. Diuretika skal ikke brukes ved preeklampsi (hypovolemisk) eller der det er mistanke om vekstrestriksjon.

Dixantogen

Opplysninger mangler

Dobutamin

Opplysninger mangler

Docetaxel

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Doksorubicin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Doksylamin

Har vært i utstrakt bruk ved svangerskapskvalme. Ingen holdepunkter for fosterskadelig effekt. Se antihistaminer, første generasjon G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Doksysyklin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dolutegravir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se generelt for G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Domperidon

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

Donepezil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dopamin

Opplysninger mangler

Dopaminagonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt av bromokriptin. Begrenset erfaring med nyere virkestoffer

Dopaminergika

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Doravirin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Doripenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dornase alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dorzolamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Doxazosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Doksepin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dronedaron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist mulig teratogen effekt

Droperidol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men tilgjengelige data gir ikke holdepunkter for teratogen effekt

Drospirenon

Se og G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dulaglutid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Duloksetin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Mulighet for seponeringssymptomer hos det nyfødte barnet ved bruk nær termin. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Dupilumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Durvalumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at bruk hos gravide bør unngås.

Dutasterid

Opplysninger mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)