G7.1.1 A

A

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Abakavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist fosterskadelige effekter. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Abatacept

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Abciximab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Blødningsrisiko må tas i betraktning

Abemaciklib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr. Virkningsmekanismen tilsier også at bruk hos gravide bør unngås.

ACE‑hemmere

Skal ikke brukes av gravide. Risiko for nyreskade hos fosteret (renal dysplasi), vekstrestriksjon og fosterdød, spesielt ved eksponering i 2. eller 3. trimester. Én studie har vist økt risiko for misdannelser ved bruk i første trimester, mens andre studier tyder på at risikoen ikke er større enn for andre antihypertensiva eller ved ubehandlet hypertensjon

Acetazolamid

Kan gi elektrolyttforstyrrelser i fosteret, se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) Se også G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Acetylcystein

Ingen holdepunkter for fosterskade

Acetylsalisylsyre

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Aciklovir

Prospektive studier av gravide eksponert i 1. trimester har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter på fosteret. Se også  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Acitretin

Gir høy frekvens av en rekke ulike misdannelser bl.a. i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte. Må seponeres to år før ev. graviditet pga. lang halveringstid for fosterskadelige metabolitter. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Actinomycin (= daktinomycin)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Adalimumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponser hos det nyfødte barn kan ikke utelukkes

Adapalen

Opplysninger mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Adefovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Adenosin

Endogen substans med kort plasmahalveringstid. Noen få kasuistikker har ikke vist skadelige effekter på fosteret

Adrenalin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Adrenerge alfa-1-reseptorantagonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Adrenerge beta-2-reseptoragonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Adrenerge betareseptorantagonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Adrenerge reseptoragonister

Bruk av beta-2-reseptoragonister: se eget punkt. Kortvarig bruk av uspesifikke agonister i krisesituasjoner: Mangelfulle data

Afatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at afatinib ikke bør brukes av gravide.

Aflibercept

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering etter lokal applikasjon i øyet er lav. Ved systemisk bruk: Virkningsmekanismen tilsier risiko for skadelige effekter på fosteret. Det anbefales å bruke sikker prevensjon i 6 måneder etter seponering.

Akamprosat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Akarbose

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorberes i liten grad systemisk, men metabolitter kan absorberes i større grad. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Aklidinium

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Aksikabtagenciloleucel

Opplysninger mangler. Det er ikke kjent om aksikabtagen ciloleucel kan overføres til fosteret og forårsake fostertoksisitet, inkludert B-celletap.

Aksitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos gravide. Dyreforsøk har vist reproduksjonstoksisk og teratogen effekt.

Albendazol

Bruk i første trimester bør unngås, da albendazol er teratogent hos forsøksdyr. Erfaring med bruk hos gravide tilsier at behandling i 2. og 3. trimester ikke medfører skadelige effekter

Aldosteronantagonister

Anbefales ikke brukt pga. risiko for endokrine bivirkninger. Se de enkelte virkestoffene

Alektinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling, og det er sett misdannelser hos dyr.

Alemtuzumab

Kontraindisert i svangerskap. Kan forårsake lymfocyttdeplesjon i fosteret

Alendronat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alfa-1-, betareseptorantagonister, kombinerte

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se og G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alfakalsidol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Alfentanil

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alfuzosin

Opplysninger mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alginat

Kan betraktes som trygt, absorberes i liten grad systemisk

Alimemazin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alirokumab

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)  

Aliskiren

Skal ikke brukes av gravide, da andre legemidler som griper inn i renin-angiotensin-systemet er skadelige for fosteret

Alitretinoin 

Kontraindisert ved graviditet. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling og minst 1 måned etter avsluttet behandling. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alkylerende cytostatika

Strukturelle misdannelser oppstår hos en stor del av fostre eksponert i 1. trimester. Mindre risiko i 2. og 3. trimester, men intrauterin vekstrestriksjon, prematuritet og beinmargsdepresjon forekommer hyppig. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alkylsulfonater

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Allopurinol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fosterskade er påvist i dyreforsøk

Almotriptan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alogliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk).

Alprazolam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alprostadil

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Alteplase

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Altretamin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Amantadin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Ambrisentan

Kontraindisert ved graviditet. Teratogent i dyreforsøk. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon.

Amfetamin

Teratogene effekter er ikke påvist, men uheldig virkning på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling kan ikke utelukkes. Abstinens hos det nyfødte barnet er rapportert. Misbruk er også assosiert med preeklampsi, intrauterin vekstrestriksjon og for tidlig fødsel, men blandingsmisbruk og andre risikoforhold kan bidra. 

Amfotericin B

Teratogene effekter er ikke rapportert. Generell toksisitet tilsier tilbakeholdenhet

Amilorid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Aminoeddiksyre (glysin)

Endogen substans, betraktes som trygt

Aminoglykosider

Bør unngås i 2. og 3. trimester pga. risiko for skade på fosterets 8. hjernenerve og døvhet. Må bare brukes i nødsfall, over kortest mulig tidsrom og med nøyaktig kontroll av plasmakonsentrasjonen

Aminolevulinsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Aminopenicilliner

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Aminosalisylsyreforbindelser

Sulfasalazin, se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) Begrenset erfaring med 5-ASA-forbindelser, men studier med mesalazin har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt

Amiodaron

Begrenset klinisk erfaring. Intrauterin vekstrestriksjon har vært rapportert, men kan skyldes underliggende sykdom og samtidig annen medikasjon. Risiko for utvikling av hypotyreose hos barnet

Amisulprid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Amitriptylin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Amlodipin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Amoksicillin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Amoksicillin + klavulanat

Amoksicillin anses trygt å bruke under graviditet. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) . Det foreligger mindre erfaring med bruk av klavulanat under graviditet.

Amorolfin

Opplysninger mangler. Liten systemisk absorpsjon ved lokal bruk tilsier at risiko er liten. Bør ikke brukes på store hudoverflater eller under okklusjon

Ampicillin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Amprenavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Amsakrin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Amylmetakresol

Betraktes som trygt.

Anagrelid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Anakinra

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Anastrozol

Opplysninger mangler

Androgener/anabole steroider

Kan forårsake virilisering av jentefostre

Angiotensinkonverterende enzymhemmere

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Angiotensin II

Opplysninger mangler

Angiotensin II‑reseptorantagonister

Har gitt lignende skader som ACE-hemmere i dyreforsøk og er derfor kontraindisert

Anidulafungin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Antacida

Absorberes i liten grad systemisk. Ingen holdepunkter for fosterskadelige effekter. Ansees som førstevalg til gravide

Antazolin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Anthelmintika

Se de enkelte virkestoffene

Antiandrogener

Kan forårsake feminisering av guttefostre

Antidiabetika, perorale

Kan passere placenta og forårsake føtal hypoglykemi. Skal som hovedregel ikke brukes av gravide. Det har kommet tilstrekkelig sikkerhetsdokumentasjon til at mange har tatt i bruk metformin i behandling av gravide når livsstilsråd ikke er tilstrekkelig. De fleste studiene gjelder behandling i 2. og 3. trimester.

Antiepileptika

Bruk av antiepileptika under svangerskap krever særdeles omhyggelig overvåking fordi pasienten må fortsette behandlingen for å unngå anfall, samtidig som medisineringen må tilpasses for å redusere risikoen for skade på fosteret. Forekomsten av medfødte misdannelser er høyere hos barn av mødre som bruker antiepileptika (4–6 %) enn i den generelle befolkningen (2–3 %). Kombinasjon av flere antiepileptika øker risikoen. Foruten strukturelle misdannelser er det også mistanke om uheldige virkninger på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling, særlig når det gjelder valproat. Det finnes foreløpig lite informasjon om de nyere antiepileptika. Om mulig bør en bruke monoterapi og tilstrebe lavest mulig dosering og jevnest mulig serumkonsentrasjon. Men det er av største viktighet å opprettholde optimal kontroll av epileptiske anfall. Flere undersøkelser tyder på at folsyretilskudd beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter. Både moren og barnet bør få vitamin K i forbindelse med fødselen for å beskytte mot koagulasjonsforstyrrelser og blødningsrisiko det første døgnet. Ved bruk av enzyminduserende antiepileptika anbefales også peroralt vitamin K-inntak de siste 4 ukene før termin. Se også de enkelte virkestoffene

Antihistaminer (H1‑antagonister)

Det er ingen holdepunkter for at antihistaminer er skadelige for fosteret

Antiinflammatoriske midler, ikke‑steroide

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Antikoagulantia, perorale

Kan gi diverse alvorlige misdannelser (f.eks. brusk- og knokkeldefekter med bl.a. hypoplastiske ansiktsforandringer) og fosterdød eller abort. Risiko for intrakranielle blødninger som gir misdannelser (bl.a. lokalisert cerebral atrofi, encefalocele) også i 2. og 3. trimester. Skal ikke brukes av gravide

Antikolinergika

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Antikolinerge midler gitt nær fødsel kan gi effekter på fosterets hjerterytme. For nyere antikolinergika mangler erfaring med bruk hos gravide

Antikolinesteraser

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Antimalariamidler

Selv om flere antimalariamidler kan være teratogene (se de enkelte virkestoffene), er malaria forbundet med større risiko for fosteret og fare for alvorlig sykdom hos moren. Gravide som ikke kan unngå opphold i malariaområder må gis profylakse, og oppstått malaria skal behandles med full intensitet

Antimetabolitter

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Antimykotika

Unngå om mulig systemisk behandling av gravide. Se også de enkelte virkestoffene

Antipsykotika

Ingen holdepunkter for strukturelle misdannelser. Muligheten for at langvarig eksponering kan påvirke utviklingen av fosterets hjerne og mentale funksjoner kan ikke utelukkes. Ekstrapyramidale symptomer kan forekomme hos barnet ved behandling med høye doser i siste trimester

Antitrombin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Antitymocyttimmunglobulin (kanin)

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Antivirale midler

Data mangler for de fleste antivirale midler. Dette er toksiske virkestoffer (de fleste er mutagene og teratogene i forsøksdyr) som man bør være forsiktig med under graviditet, med mindre sterke indikasjoner foreligger. For aciklovir og lamivudin foreligger det imidlertid ingen holdepunkter for skadelige effekter. Ved nødvendig behandling, som ved hiv-infeksjon, vil man vanligvis kontinuere pågående effektiv behandling, og midlene brukes også for å forhindre infeksjon av barnet. Systemiske effekter kan ikke utelukkes ved lokal bruk. Se også de enkelte virkestoffene.

Anti‑Xa (lavmolekylært heparin)

Antas å ikke passere placenta. Klinisk erfaring mangler for nyere preparater innen denne gruppen

Antrasykliner

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Apiksaban

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Apomorfin

Opplysninger mangler

Apraklonidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Apremilast

Skal ikke brukes av gravide fordi fosterdød er sett hos dyr ved eksponeringsnivåer som tilsvarer terapeutisk bruk hos mennesker.

Aprepitant

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk er mangelfulle

Argatroban

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Arginin

Endogen substans. Opplysninger mangler

Argipressin

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos gravide.

Aripiprazol

Erfaring med bruk hos gravide er svært begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Aromatasehemmere

Opplysninger mangler

Artemeter

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Dyreforsøk har vist embryotoksisk effekt. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Artesunat

Erfaring med bruk i første trimester er begrenset. Teratogent i forsøksdyr. Bør unngås i første trimester dersom andre midler er effektive. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Artikain

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

5‑ASA‑preparater

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Asciminib

Opplysninger mangler. Det er sett teratogene effekter i dyr.

Asenapin 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Asparaginase (= crisantaspase)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Atazanavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Atenolol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Atezolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Atomoksetin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Atorvastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Atosiban

Ingen holdepunkter for skadelige effekter på fosteret

Atovakvon

Opplysninger mangler

AT1‑reseptorantagonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Atropin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Auranofin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Aurotiomalat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist fosterskade

Avalglukosidase alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Avelumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt

Azacitidin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Azatioprin

Ved immunsuppressiv behandling er det ikke funnet sikre holdepunkter for økt misdannelsesfrekvens, men intrauterin vekstrestriksjon og svekket hematopoese er observert hos enkelte barn. Uheldige langtidseffekter på barnet kan ikke utelukkes. Se også G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Azelain

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Azelastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering er minimal ved lokal bruk. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Azitromycin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men ingen holdepunkter for teratogen effekt

Aztreonam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset