G7.1.7 G

G

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Gabapentin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Gadobenat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Gadodiamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Gadopentetat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Gadoteridol

Opplysninger mangler

Gadotersyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Gadoversetamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Galaktoseagglomerater

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Galantamin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Galkanezumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ganciklovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Prekliniske studier har vist teratogene, mutagene og karsinogene effekter. Både menn og kvinner bør anvende prevensjonsmidler under behandling. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ganirelix

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Gefitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide

Gemcitabin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Gemeprost

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Gemfibrozil

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Gemtuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Gentamicin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Gestagener

Enkelte gestagener (etisteron, noretisteron) har vært assosiert med virilisering av genitalia i jentefostre, spesielt ved bruk av høye doser. Hypospadi har også vært rapportert, men årsakssammenhengen er ikke sikker. Det er ingen holdepunkter for at gestagener i de doser som inngår i hormonelle antikonsepsjonsmidler medfører risiko for skadelige effekter. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Gimeracil

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Glatirameracetat

Begrenset klinisk erfaring har ikke vist fosterskadelige effekter.

Glibenklamid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Glimepirid

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Glipizid

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Glofitamab

Opplysninger mangler. En må regne med placentapassasje og mulig tap av B-celler hos fosteret

Glukagon

Ingen kjent risiko ved bruk under graviditet

Glukokortikoider

  1. Systemisk bruk: Moderate doser kan gi lett vekstrestriksjon hos fosteret, men det er ikke dokumentert fosterskade hos mennesker. Gravide som er avhengige av glukokortikoider pga. sin sykdom, må fortsette behandlingen. Binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet er rapportert ved bruk av høye doser av potente glukokortikoider mot slutten av svangerskapet, men dette synes å være en lett, reversibel og ufarlig effekt

  2. Lokal bruk: Det er ingen grunn til å fraråde nødvendig lokal bruk

Glukosamin

Opplysninger mangler, men det er trolig liten risiko

Glykopyrron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Glyseroltrinitrat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Glysin (= aminoeddiksyre)

Endogen substans. Opplysninger mangler

GnRH‑analoger

Kontraindisert ved graviditet. Ved agonisteksponering i de første ukene av svangerskapet synes det ikke å være økt risiko for misdannelser eller abort, men dette spørsmålet er ikke endelig avklart

Golimumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponsen i det nyfødte barn kan ikke utelukkes

Gonadotropiner

Opplysninger mangler

Gonadotropinfrisettende hormoner

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Goserelin

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Gozetotid

Ikke indisert til bruk hos kvinner

Gramicidin

Systemisk eksponering antas å være minimal

Granisetron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Guanetidin

Opplysninger mangler. Kan redusere placentaperfusjon

Guanfacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Guselkumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.