G7.1.11 K

K

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Kabazitaxel

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kabergolin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men ingen holdepunkter for teratogen effekt. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kabotegravir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kalium‑, magnesiumsparende diuretika

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Kalsipotriol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kalsitonin

Opplysninger mangler

Kalsitriol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kalsiumantagonister

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men de data som finnes har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt. Kalsiumantagonister kan hemme uteruskontraksjoner. I dyreforsøk har flere kalsiumantagonister gitt embryotoksiske og/eller teratogene effekter, i hovedsak distale skjelettmisdannelser

Kanagliflozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kandesartan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kanrenoat

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. endokrine bivirkninger (antiandrogen effekt)

Kapecitabin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kaplasizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Kaptopril

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Karbakolin

Opplysninger mangler

Karbamazepin

Kan gi fosterskade, delvis av lignende type som fenytoin, men også nevralrørsdefekter (0,5–1 %). Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Karbapenemer

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Karbetocin

Kontraindisert ved graviditet

Karbidopa

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Karbimazol

Mistanke om teratogene effekter, spesielt etter bruk av høye doser i 1. trimester. Kan også påvirke thyreoidea hos fosteret

Karboanhydrasehemmere

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har vist teratogen effekt i dyreforsøk. Systemisk bruk bør unngås. Øyedråper gir lave plasmakonsentrasjoner som ikke forventes å gi systemiske effekter

Karbohydratantibiotika

Se de enkelte virkestoffene

Karboplatin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Karfilzomib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Kariprazin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) .

Karisoprodol

Opplysninger mangler

Karmustin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr. Virkningsmekanismen tilsier også at bruk hos gravide bør unngås.

Karvedilol

Opplysninger mangler. Betablokade kan gi bradykardi hos det nyfødte barnet

Ketamin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Mulig doseavhengig toksisitet hos nyfødte ved bruk tett opp mot fødsel

Ketobemidon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ketokonazol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har gitt fosterskade i dyreforsøk. Systemisk bruk bør unngås

Ketoprofen

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ketorolac

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ketotifen

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kinin

Brukt i toksiske doser har det gitt fosterskade, inklusive defekter i øye og øre. Neppe teratogent i terapeutiske doser, men bør helst unngås

Kinoloner

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kladribin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klaritromycin

Begrenset erfaring tilsier forsiktighet med bruk i første trimester

Klavulanat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

Klobazam

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Klobetasol

Se glukokortikoider til lokal bruk G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klodronat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klofarabin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kloksacillin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klometiazol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Klomifen

Kontraindisert. Dyreforsøk og kasuistikker har vist misdannelser og fosterdød ved bruk av høye doser

Klomipramin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klonazepam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klonidin

Ingen kjent risiko

Klopidogrel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Klorambucil

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kloramfenikol

Ansees ikke å være fosterskadelig hos menneske, selv om enkelte dyreforsøk har vist teratogen effekt. Kan forårsake «grey baby syndrome» hos nyfødte og bør derfor ikke brukes systemisk i siste del av svangerskapet

Klorsyklizin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klorheksidin

Til lokal bruk. Ingen kjent risiko

Klorokin

Trolig liten eller ingen risiko ved doser som er vanlige ved malariaprofylakse, i alle deler av svangerskapet. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) Enkelte rapporter om cochleo-vestibulær skade og retinopati ved høyere doser som brukes ved revmatologiske tilstander

Klorpromazin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klorprotiksen

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klortetrasyklin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Klotrimazol (hud‑ og gynekologisk bruk)

Lokal bruk er ikke forbundet med skadelige effekter

Klozapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Tilbakeholdenhet anbefales pga. beinmargstoksisitet. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kobicistat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Kobimetinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr.

Kodein

Ingen kjent risiko. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Koffein

Nyere studier tyder på at koffein øker risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. Totalt koffeininntak bør fortrinnsvis ikke overskride 200 mg per dag (tilsvarer ca. 2 kopper kaffe)

Koksiber

Skal ikke brukes av gravide. Erfaring med bruk hos gravide mangler

Kolekalsiferol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kolesevelam

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

Kolestipol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

Kolestyramin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

Kolfoskeril

Opplysninger mangler

Kolinesterasehemmere

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Kolinteofyllinat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kolistin

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. toksisitet

Kolkisin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kollagenase

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Kombinasjons‑p‑pille

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Korifollitropin alfa

Opplysninger mangler

Koriongonadotropin

Opplysninger mangler

Kortison

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Krizotinib

Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos gravide

Kromoglikat

Ingen holdepunkter for fosterskade

Krotamiton

Opplysninger mangler. Bør ikke brukes over store hudflater

Kunstige tårevæsker

Absorberes ikke systemisk. Kan brukes av gravide.

Kvetiapin

Svært begrenset erfaring med bruk hos gravide. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

K‑vitaminantagonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Kvinagolid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)