G7.1.16 P

P

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Paklitaxel

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Palbociklib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling

Palifermin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Paliperidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Palivizumab

Opplysninger mangler

Palonosetron

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pamidronat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Panitumumab 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig risiko for teratogen effekt

Pankreasenzympreparater

Absorberes ikke systemisk

Pankuron

Opplysninger om bruk tidlig i svangerskapet mangler. Ingen holdepunkter for skadelige effekter ved bruk i slutten av svangerskapet

Pantoprazol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Papillomavirusvaksine, human

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Paracetamol

Ingen mistanke om fosterskadelig effekt ved normal dosering. Ved intoksikasjoner er det høy frekvens av fosterdød og spontanaborter

Parafin, flytende

Kan gi malabsorpsjon av fettløselige vitaminer. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Parathyreoideahormon

Indisert postmenopausal behandling

Parekoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Paricalcitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Paroksetin

Bør unngås i første trimester, da flere studier har vist økt risiko for hjertemisdannelser. Se også G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pasireotide

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Patiromer

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ubetydelig systemisk opptak tilsier lav risiko.

Pazopanib 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide. Teratogent i dyreforsøk

PCSK9-hemmere

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pegaptanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pegaspergase

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig cytotoksisk effekt.

Pegfilgrastim

Opplysninger mangler

Pegvisomant

Opplysninger mangler

Pembrolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Pemetreksed

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Penciklovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk absorpsjon er lav. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pegunigalsidase alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Penicillamin

Bindevevsanomalier (cutis laxa) er rapportert. Bør seponeres under graviditet ved revmatoid artritt. Det er holdepunkter for at fortsatt behandling ved Wilsons sykdom beskytter moren mot tilbakefall. Lavest mulig dose bør benyttes

Penicilliner

Kan betraktes som trygge. Data mangler for nyere midler som piperacillin og for betalaktamer som tazobaktam

Pentamidin

Opplysninger mangler

Pentoksyfyllin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Pentosan

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Peramivir

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Perampanel

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Perfenazin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Perindopril

SeG7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Permetrin

Kan benyttes av gravide

Perorale antidiabetika

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pertuzumab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Virkningsmekanismen tilsier at pertuzumab ikke bør brukes av gravide

Petidin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Piksantron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pilokarpin

Opplysninger mangler

Pimecrolimus

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Begrenset systemisk eksponering ved topikal applikasjon

Pimozid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pioglitazon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Piperacillin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Piperakin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Piracetam

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pirfenidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Piroksikam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pitavastatin 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pivampicillin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pivmecillinam

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Platehemmere

Se de enkelte virkestoffene

Plerixafor

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyreforsøk. Virkningsmekanismen tilsier risiko for teratogen effekt også i menneske

Podofyllin/podofyllotoksin

Selv om preparatene er til lokal bruk, frarådes bruk under graviditet. Virkningsmekanismen tilsier risiko for teratogen effekt

Polygelin

Opplysninger mangler. Anafylaktoide reaksjoner kan forekomme

Polymyksin (hud, øye)

Opplysninger mangler

Polypeptidantibiotika

Vesentlig til lokal bruk. Se de enkelte virkestoffene

Polystyrensulfonat

Opplysninger mangler

Polyøstradiol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pomalidomid

Må antas å være teratogent. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) og G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Ponatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ponesimod

Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt, og det er sett misdannelser hos forsøksdyr. 

Porfimernatrium

Opplysninger mangler

Posakonazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyreforsøk. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Povidon

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

P-piller

Den samlede erfaring ved utilsiktet bruk av hormonelle antikonsepsjonsmidler tidlig i svangerskapet har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt

Pramipeksol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Prasteron

Ikke aktuell til bruk hos gravide.

Prasugrel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pravastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Praziquantel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Prednisolon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Prednison

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pregabalin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Prilokain

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Primakin

Kan gi intravaskulær hemolyse hos personer med glukose-6-fosfat dehydrogenasemangel og skal derfor ikke benyttes av gravide

Primidon

Manglende opplysninger om monoterapi. Omdannes delvis til fenobarbital, se dette. Se også G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Probenecid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Progesteron

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Progestogener

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Proguanil

Ingen holdepunkter for skadelige effekter. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Proklorperazin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Proksymetakain

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Prometazin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Propofol

Respirasjonsdepresjon hos det nyfødte barnet er rapportert ved bruk i obstetrikk

Propranolol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Propyltiouracil

Mistanke om teratogene effekter, spesielt etter bruk av høye doser i 1.trimester. Kan også påvirke thyreoidea hos fosteret.

Prostasykliner

I motsetning til andre prostaglandiner har prostasykliner en relakserende effekt på uterus. For sterk intensitet i den vasodilaterende effekt kan være uheldig for fosteret

Prostaglandiner

Kan gi uteruskontraksjoner. Det foreligger holdepunkter for at prostaglandiner (spesielt misoprostol) kan gi misdannelser ved mislykkede forsøk på abort, sannsynligvis pga. vaskulære effekter

Protamin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Protein C

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har ikke gitt holdepunkter for fosterskadelig effekt

Protonpumpehemmere

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Det er mest erfaring med omeprazol

Purinanaloger

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pyrazinamid

Opplysninger mangler

Pyridostigmin

Begrenset klinisk erfaring med behandling av gravide pasienter med myasthenia gravis har ikke gitt holdepunkter for fosterskade

Pyrimidinanaloger

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Pyrvin

Ingen holdepunkter for skadelige effekter