G7.1.18 S

S

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Safinamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr.

Sakinavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Saksagliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sakubitril

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Salbutamol

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Salmeterol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men tyder ikke på økt risiko. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sarilumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig immunsuppressiv effekt.

Sekalealkaloider

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sekukinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. 

Selegilin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Seleksipag

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Selektive serotoninreopptakshemmere

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Semaglutid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. SeG7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk).

Sennepsgassderivater

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sentralstimulerende midler

Ingen holdepunkter for teratogen effekt ved terapeutisk bruk, men uheldige effekter på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling kan ikke utelukkes. Abstinens ved misbruk. Se også G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) Misbruk av kokain er vist å gi vekstrestriksjon, fare for for tidlig fødsel og ser ut til å medføre risiko for hjerneskade, bl.a. blødninger hos fosteret. Det er også mange rapporter som gir sterk mistanke om ulike misdannelser

Sermorelin

Opplysninger mangler

Serotoninagonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Serotoninantagonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sertindol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se også G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sertralin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sevelamer

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Sevofluran

Opplysninger mangler. Se halogenerte G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sibutramin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt, men erfaring med bruk hos gravide er for begrenset til å utelukke risiko. Dyreforsøk har vist fosterskadelig effekt

Sildenafil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Simeprevir

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Simvastatin

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sirolimus

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Sitagliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Skopolamin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Slimhinneavsvellende legemidler

Kasuistikker har gitt mistanke om økt misdannelsesfrekvens forbundet med perorale slimhinneavsvellende midler med fenylpropanolamin. Selv om dette ikke er godt dokumentert, tilsier det at disse ikke bør brukes under svangerskap. Det er ingen holdepunkter for skadelig effekt av slimhinneavsvellende nesedråper/spray

Slyngediuretika

Kan gi elektrolyttforstyrrelser og redusert placentaperfusjon. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

SNRI

Det er få prospektive studier av gravide som har brukt SNRI. Foreliggende data gir ikke holdepunkter for teratogen effekt eller mentale utviklingsforstyrrelser. Seponeringssymptomer er påvist hos nyfødte når mor har brukt legemidlet nær termin. Bruk under graviditetens siste måned kan øke risikoen for postpartumblødning.

Sofosbuvir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Solifenacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Somatropin

Opplysninger mangler

Sorafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i forsøksdyr

Sotalol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Spesolimab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Spiramycin

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

Spironolakton

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Anbefales ikke brukt pga. endokrine bivirkninger (antiandrogen effekt)

SSRI

Flere studier med ulike SSRI har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt eller mentale utviklingsforstyrrelser, men nyere undersøkelser med paroksetin har vist økt risiko for hjertemisdannelser. Bruk av SSRI i slutten av svangerskapet kan i sjeldne tilfeller føre til pulmonal hypertensjon hos barnet, samt abstinenssymptomer. Bruk under graviditetens siste måned kan øke risikoen for postpartumblødning.

Statiner

Enkelte kasuistikker har reist mistanke om teratogen effekt, men årsakssammenhengen er usikker. Oppfølging av et begrenset antall gravide behandlet i 1. trimester har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt. Det er vanlig å anbefale seponering under graviditet

Stavudin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Steroidantibiotika

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Stiripentol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Streptokinase

Begrenset erfaring med bruk i 2. og 3. trimester har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter. Passerer i liten grad placenta, derimot passerer antistoffer mot streptokinase. Blødningsrisiko må tas i betraktning

Streptomycin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Streptozocin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sufentanil

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sugammadex

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Sukralfat

Ingen holdepunkter for fosterskade

Sukroferrioksihydroksid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Suksameton

Opplysninger mangler

Sulfadoksin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sulfametoksazol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sulfasalazin

Folsyretilskudd anbefales. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sulfonamider

Ingen påvist teratogen effekt. Det er vanlig å anbefale forsiktighet ved bruk i siste trimester pga. risiko for hyperbilirubinemi og kjerneikterus hos den nyfødte, selv om risikoen synes å være nokså teoretisk

Sulfonylureaforbindelser

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sulindak

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sumatriptan

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

Sunitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i forsøksdyr

Superparamagnetisk jernoksid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt ved gjentatt tilførsel

Sutimlimab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. IgG antistoffer kan krysse placenta

Svovelheksafluorid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Syklizin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Syklofosfamid

  1. Kreftbehandling: Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

  2. Immunsuppresjon: Bør om mulig unngås, spesielt i 1. trimester. (Hvis en gravid kvinne må ha immunsuppressiv behandling, bør fortrinnsvis azatioprin benyttes

Syklopentolat

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Sølvsulfadiazin (krem)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)