G7.1.8 H

H

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Halogenerte inhalasjonsanestetika

Liten risiko ved mindre kirurgiske inngrep i svangerskapet. Yrkesmessig eksponering er mistenkt for å forårsake abort og fosterskade. Dette er ikke bekreftet av nyere studier, men forsiktighet tilrådes

Haloperidol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

H 1 ‑antagonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

H 2 ‑antagonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt  Det er størst erfaring med ranitidin

Hemearginat

Opplysninger mangler

Hepariner

Passerer ikke placenta, kan derfor benyttes til gravide. For de fleste lavmolekylære hepariner mangler kliniske studier med gravide

Hetastivelse

Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme

Hexametylmelamin (= altretamin)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Hexaminolevulinat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Histamin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Histamin H1‑antagonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Histamin H2-antagonister

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Histrelin 

Ikke godkjent for bruk hos kvinner. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

HMG‑CoA‑reduktase

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Homatropin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

5‑HT1‑agonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt Det er mest erfaring med sumatriptan

5‑HT3‑antagonister

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. For ondansetron er det ingen holdepunkter for skadelige effekter

Hydralazin

Ingen kjent risiko i siste trimester. Bør unngås i 1. trimester pga. mutagene effekter in vitro

Hydrogenperoksid

Opplysninger mangler

Hydroklortiazid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Hydrokodon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Hydrokortison

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Hydroksokobalamin (vitamin B12)

Kan betraktes som trygt

Hydroksyklorokin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Hydroksyurea

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Hydroksyzin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Hydromorfon

Erfaring med bruk i første trimester mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Hyoscyamin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)