G7.1.12 L

L

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Labetalol

Begrenset erfaring med bruk i 1. trimester. Ingen påviste skader ved bruk i 2. og 3. trimester. Kan gi bradykardi hos den nyfødte. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lakosamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Laksantia

Det er ikke rapportert uønskede eller skadelige effekter på graviditeten eller på fosteret/det nyfødte barnet når brukt som anbefalt.

Laktitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler, men pga. liten systemisk absorpsjon antas risiko for skadelig effekt å være liten

Laktulose

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lamivudin

Ingen holdepunkter for skadelige effekter. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lamotrigin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Trolig mindre risiko enn med andre antiepileptika. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lanadelumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Lanreotid

Opplysninger mangler. Fordi sekresjon av veksthormon hemmes, kan påvirkning av fosteret ikke utelukkes

Lansoprazol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lapatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig risiko for teratogen effekt

Latanoprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Leflunomid

Skal ikke brukes til gravide. Virkningsmekanismen tilsier risiko for fosterskade. Teratogent i forsøksdyr. Pga. lang plasmahalveringstid av aktiv metabolitt må legemidlet seponeres minst to år før planlagt graviditet. Utskillelsen kan ev. fremskyndes med en anbefalt utvaskingsprosedyre, se L17 Leflunomid.

Lenalidomid

Kontraindisert. Er kjemisk nært beslektet med talidomid. Teratogent i forsøksdyr

Lenvatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr.

Lepirudin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lerkanidipin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lesinurad

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Letermovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Letrozol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist økt forekomst av misdannelser

Leuprorelin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Levetiracetam

Første trimester-data fra mer enn 1000 graviditeter har ikke gitt holdpeunkter for teratogene effekter, men risiko kan ikke helt utelukkes. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Levocetirizin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Levodopa

Opplysninger mangler

Levofloksacin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Levokabastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering er minimal ved lokal bruk. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Levomepromazin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Levonorgestrel

Se og G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Levosimendan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Levotyroksin

Ansees å være trygt

Libmeldy

Opplysninger mangler

Lidokain

  1. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

  2. Brukt som antiarytmikum: Begrenset klinisk erfaring

Linagliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Linaklotid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering

Linezolid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Liotyronin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lipefilgrastim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

Liraglutid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Lisdeksamfetamin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lisinopril

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Litium

Overhyppighet av misdannelser, bl.a. hjertedefekter (spesielt Ebsteins anomali) har vært rapportert. Kontrollerte studier tyder på at risikoen er betydelig mindre enn opprinnelig antatt, anslagsvis en dobling. Selv om litiumbehandling i 1. trimester bør unngås der det er mulig, og hos mange kan seponeres temporært i denne perioden, kan det hos enkelte pasienter med alvorlig bipolar lidelse være riktig å fortsette behandlingen under hele svangerskapet

Lixisenatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Lokalanestetika

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Ved bruk under forløsning skjer en rask overgang til fosteret, med mulighet for kardiovaskulær påvirkning

Loksapin

 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lomustin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lonkastuksimab

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier fare for fosterskadelige effekter

Loperamid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men systemisk absorpsjon er liten

Lopinavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Loratadin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lorazepam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lorlatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr. Virkningsmekanismen tilsier også at bruk hos gravide bør unngås. 

Losartan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lovastatin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lumefantrin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lurasidon

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Lutropin alfa

Opplysninger mangler

Lymesyklin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Lynestrenol

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk) og G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)