G7.1.19 T

T

Legemiddel

Dokumentasjon vedrørende bruk under graviditet

Tabelekleucel

Opplysninger mangler. Det er ikke kjent om tabelekleucel kan overføres til fosteret og forårsake fostertoksisitet

Takrolimus

Begrenset klinisk erfaring tyder ikke på økt risiko for strukturelle misdannelser. Som ved annen immunsuppressiv behandling er det observert vekstrestriksjon

Tadalafil

Opplysninger mangler

Tafluprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Talidomid

Kontraindisert hos gravide, teratogent i menneske. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon

Tamoksifen

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Tamsulosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tapentadol 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tasimelteon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Taxaner

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tazobaktam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

TCA

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tedizolid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tegafur

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Teikoplanin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Risiko for ototoksisitet tilsier tilbakeholdenhet

Tekovirimat

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler 

Telaprevir

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Telbivudin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Telmisartan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Telotristat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Temoporfin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Temozolomid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Temsirolimus

Bør ikke brukes hos gravide. Virkningsmekanismen tilsier mulig risiko for fosterskade.

Tenekteplase

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Teniposid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tenofovir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Teofyllin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Takykardi, irritabilitet og gastrointestinalt besvær er observert hos nyfødte. Dosen bør holdes så lav som mulig

Teofyllinetylendiamin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Terazosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Terbinafin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Peroral behandling bør unngås. Ved lokal behandling er systemisk absorpsjon liten

Terbutalin

Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Teriflunomid

Kontraindisert i svangerskapet. Metabolitt av leflunomid. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Teriparatide

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Terlipressin

Opplysninger mangler

Testosteron

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tetrabenazin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tetrahydrocannabinol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tetrasykliner og glycylsykliner

Akkumuleres i tannemaljen, forårsaker misfarging ved bruk fra og med 4. svangerskapsmåned. Ved bruk bare under svangerskapet begrenses skadene til melketennene. Inkorporeres også i fosterets skjelett, konsekvensene av dette er ukjent

Tetrakain

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tiaprid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tiaziddiuretika

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tibolon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade

Ticagrelor 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tigecyklin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tiklopidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Timolol

Se betareseptorantagonister G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tioamidtyreostatika

Neonatal hypotyreose og thyreoideahyperplasi kan forekomme, men risikoen er liten ved lav dosering. Propyltiouracil foretrekkes fremfor karbimazol pga. mindre placentapassasje

Tioguanin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tiopental

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tiotepa 

Se alkylerende G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tiotropium

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tipranavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tirofiban

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tirzepatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tisagenlecleucel

Opplysninger mangler. Det er ikke kjent om tisagen lecleucel kan overføres til fosteret og forårsake fostertoksisitet, inkludert B-celletap.

Tivozanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr. Virkningsmekanismen tilsier også at bruk hos gravide bør unngås.

Tobramycin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tocilizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tokofersolan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tolfenam

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tolkapon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tolterodin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade

Tolvaptan

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist mulig teratogen effekt

Topiramat

Topiramat kan forårsake alvorlige medfødte misdannelser og veksthemning hos fosteret dersom det brukes under graviditet. Observasjonsstudier indikerer også en mulig økt risiko for nevrologiske utviklingsforstyrrelser, inkludert autismespekterforstyrrelser, intellektuell funksjonsnedsettelse og ADHD ved bruk av topiramat under graviditet. Se  G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Topotekan

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Trabektedin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tramadol

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Trametinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

Trandolapril

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Traneksamsyre

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Frarådes brukt, spesielt i siste del av svangerskapet pga. økt tromboserisiko

Trastuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Trastuzumab emtansin

Emtansin antas å være teratogent, i likhet med trastuzumab

Travoprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Kan gi systemiske effekter. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tremelimumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier fare for fosterskadelige effekter

Treprostinil

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tretinoin

  1. Systemisk bruk: Det er liten erfaring med systemisk tilførsel av tretinoin til gravide, men en må regne med risiko for fosterskade

  2. Lokal bruk ser ikke ut til å representere noen risiko for misdannelser.

Se også G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Triamcinolon

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Triazolam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Trientin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Mangel på kobber og sink antas å kunne være fosterskadelig. 

Trijodtyronin (= liotyronin)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Trimegestone

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Trimetoprim

Alternativt antibiotikum bør benyttes i første trimester. Trimetoprim er en folsyreantagonist og er teratogent i høye doser i dyreforsøk. Økt risiko for abort ved behandling under svangerskapets første 20 uker.

Trimetreksat

Teratogent i forsøksdyr. Erfaring med bruk hos gravide mangler

Trimipramin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Trioksalen

Opplysninger mangler. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Triptaner

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Triptorelin

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Trisykliske antidepressiva

Eksisterende data gir ikke holdepunkter for at trisykliske antidepressiva øker risiko for strukturelle misdannelser eller mentale utviklingsforstyrrelser. I sjeldne tilfeller kan bruk tett opp mot fødsel gi seponeringssymptomer (irritabilitet, tremor, kramper) hos nyfødte. Studier på barn opp til førskolealder har ikke gitt holdepunkter for langtidseffekt på psykomotorisk utvikling.

Trombolytiske midler

Bør som hovedregel ikke gis til gravide fordi sikkerheten er utilstrekkelig dokumentert. Bør dog gis ved livstruende lungeembolisme

Tropikamid

Systemisk eksponering antas å være liten ved diagnostisk bruk. Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tropisetron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Tyreostatika, tioamid

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)

Tyroksin (= levotyroksin)

Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk)