T1.8.1 Gonoré

Publisert: 14.10.2016

Kort oppsummering

 • Symptomer: Utflod fra vagina/urethra og dysuri. Asymptomatisk infeksjon forekommer, spesielt ved infeksjon i cervix, farynks eller anus.

 • Diagnostikk: Mikroskopi. Nukleinsyreamplifiseringstester (NAT). Dyrking.

 • Legemiddelbehandling:Ukomplisert gonoré før dyrkingssvar foreligger: Ceftriakson 500 mg x 1 i.m. og azitromycin 2 g p.o. som engangsdose. Ved komplikasjoner (f.eks. salpingitt, epididymitt, konjunktivitt, disseminert gonoreisk infeksjon m.m.): hospitalisering og systemisk behandling.

Etiologi

Sykdommen skyldes bakterien Neisseria gonorrhoeae.

Epidemiologi

Hyppigheten av gonoré har i Norge avtatt de siste 35 år, fra ca. 14 000 tilfeller årlig midt på 1970-tallet til 200–400 i perioden 2000–11. De siste årenes økning i antall påviste tilfeller, spesielt blant menn som har sex med menn, skyldes delvis innføring av mer sensistiv diagnostikk (NAT). Siden 2013 har det vært en betydelig økning av heterofilt smittede. I 2014 ble det diagnostisert 682 gonorétilfeller i Norge, hvorav 212 heteroseksuelt smittede menn og 119 kvinner. Andelen av gonorétilfellene som skyldes betalaktamaseproduserende og kinolonresistente stammer har økt kraftig de senere år. Også ved smitte i Norge er det økende andel resistente stammer. Resistens mot fluorokinoloner har de senere år økt betydelig i Sørøst-Asia. I Sørøst-Asia er det også påvist stammer med redusert sensitivitet for 3. generasjons cefalosporiner. Peroral behandling med cefiksim er ikke lenger anbefalt. Den generelle regelen fra WHO er at anbefalt terapi skal kunne gis som en enkeltdose og kurere minimum 95 % av infeksjonene.

Symptomer

 • Kvinner: Utflod fra skjeden og dysuri

 • Menn: Utflod fra urethra og dysuri

Asymptomatisk infeksjon er særlig hyppig hos kvinner (50 %), men forekommer også hos menn. Infeksjoner i farynks eller anus er oftest asymptomatiske.

Komplikasjoner

 • Kvinner: Akutt bekkeninfeksjon (PID = pelvic inflammatory disease), bartholinitt, perihepatitt (Fitz–Hugh–Curtis syndrom), perinatal infeksjon

 • Menn:Epididymitt, infeksjon av paraurethrale kjertler (Tysonitt, Cowperitt, paraurethral abcess)

 • Begge kjønn: Konjunktivitt, disseminert gonoreisk infeksjon (DGI) (bakteriemi, ledd-/hudaffeksjon, andre organmanifestasjoner)

Diagnostikk

 • Mikroskopi: Gram- eller Løfflerfarget preparat fra urethra eller cervix kan være diagnostisk. Metoden er enkel og temmelig sikker hos menn, men hos kvinner kan tolkingen av preparatet ofte være vanskelig.

 • Dyrking: Prøve tas fra urethra (begge kjønn), cervix (kvinner) og anus og/eller fauces (kvinner og menn som har sex med menn) i henhold til anamnese på seksualpraksis. Hos barn tas prøve fra urethra, vagina og anus. Ved korrekt prøvetakning og kort forsendelsestid (under 1–2 døgn) er dyrking en meget sikker metode.

 • Nukleinsyreamplifiseringstester: Gonokokker kan påvises med DNA-amplifiseringsmetoder (NAT). Det er ikke mulig å utføre resistensbestemmelse i disse prøvene. Metoden er nå tatt i bruk for klinisk rutinediagnostikk ved de fleste laboratorier i Norge. Disse testene viser høyere sensitivitet ved infeksjon i farynks og anus.

Behandling

Behandling skal ikke startes før dyrkingsprøve er tatt, men sikkert eksponert pasient behandles uavhengig av prøveresultat. Ved mistanke om gonoré skal behandling gis før dyrkingssvar foreligger. Pga. resistenssituasjonen kan penicillin- og kinolonpreparater ikke lenger anbefales, med mindre resistensbestemelse foreligger. I følge nye retningslinjer skal gonoré behandles med to antibiotika i engangsdose. Dersom resistensbestemmelse foreligger før behandling, kan man gi virksomt antibiotikum i henhold til svaret.

 1. Ukomplisert gonoré

  • Ukjent resistensmønster eller påvist resistens mot penicillin og fluorokinoloner:

  • Ved penicillinfølsom stamme:

  • Ved kinolonfølsom stamme:

  • Ved graviditet:

   • Ceftriakson 500 mg intramuskulært/intravenøst som engangsdose (førstevalg)

  • Ved allergi eller resistens mot cefalosporiner:

   • Spektinomycin 2 g intramuskulært som engangsdose (ikke registrert i Norge)

  • Gonoré i farynks og/eller anus:

 2. Komplikasjoner: Behandlingen avhenger av type komplikasjon, men krever ofte hospitalisering og intravenøs behandling.

 3. Partner: Sikkert smitteeksponerte behandles selv om infeksjon ikke påvises.

Kontroll

Kontroll med prøvetaking (NAT) to uker etter avsluttet behandling. Gonoré er en meldepliktig sykdom og meldes som anonymisert enkeltmelding til MSIS.

Oppfølging

Smittesporing er lovpålagt.

Legemiddelomtaler og preparater

L1 Amoksicillin

L1 Azitromycin

L1 Bredspektrede penicilliner

L1 Cefalosporiner

L1 Ceftriakson

L1 Ciprofloksacin

L1 Fluorokinoloner

L1 Ofloksacin

L17 Probenecid

L1 Spektinomycin