L2.1.2.15 Nelarabin

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Antimetabolitter

Egenskaper

Nelarabin er en vannløselig prodrug av deoksyarabinanalogen arabinofuranosylguanin (ara-G). Nelarabin demetyleres raskt til ara-G av enzymet adenosindeaminase, ara-G transporteres inn i cellene og fosforyleres i tre trinn til ara-G-trifosfat (ara-GTP). Ara-GTP inkorporeres i DNA, gir DNA-kjedeterminering og induksjon av apoptose. In vitro er T-celler mer følsomme enn B-celler for cytotoksiske effekter av nelarabin.

Farmakokinetikk

Plasmahalveringstid for nelarabin og ara-G er henholdsvis ca. 30 minutter og 4 timer. Intracellulært vil det være en betydelig konsentrasjon av ara-GTP i minst 24 timer. Nelarabin og ara-G blir delvis utskilt i urinen, med redusert utskillelse hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Indikasjoner

Nelarabin brukes ved behandling av pasienter med T-celle akutt lymfoblastisk leukemi (T-ALL) og T-cellelymfoblastisk lymfom (T-LBL).

Dosering og administrasjon

Anbefalt dose til voksne er 1500 mg/m2 kroppsoverflate administrert intravenøst over 2 timer på dag 1, 3 og 5, gjentatt hver 3. uke. Til barn 650 mg/m2 administrert intravenøst over 1 time daglig i 5 dager, gjentatt hver 3. uke.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Nevrotoksisitet, både sentral og perifer, er dosebegrensende bivirkning med tretthet, forvirring, ataksi, parestesier og perifer nevropati. Andre vanlige bivirkninger er anemi, trombocytemi, nøytropeni og infeksjoner. Tumorlysesyndrom kan forekomme.

Graviditet, amming

Graviditet: Nelarabin skal ikke brukes under graviditet, se G7.1 G7 N.

Amming: Kontraindisert ved amming, se G8.1 G8 N.

Forsiktighetsregler

Pasienter som får nelarabin anbefales å få standard intravenøs hydrering i samsvar med medisinsk praksis i behandling av hyperuremi hos pasienter med tumorlysesyndrom.

Kontroll og oppfølging

Nøye overvåkning av nevrologiske bivirkninger. Komplette blodtellinger må utføres regelmessig.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Kilder

Nelarabin L2 Nelarabin

Preparater

AtrianceNovartis Europharm Limited (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske
Nelarabin5 mg / 1 ml
6 × 50 ml
C
21 477,20